WET RUIMTELIJKE ORDENING

Logo Westvoorne

bestemmingsplan Parapluherziening erfafscheiding, B&B, gastenverblijf en parkeren

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken, in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad op 10 mei 2016 bestemmingsplan Parapluherziening erfafscheiding, B&B, gastenverblijf en parkeren gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 9 juni 2016 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de stukken downloaden van de website www.westvoorne.nl onder het kopje ‘bestemmingsplannen’. Ook is het plan in te zien via de website RO-Online: www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0614.parapluerfgastpar-0100. Tot slot zijn de stukken in papieren vorm in te zien in het gemeentehuis, Raadhuislaan 6 in Rockanje.

Plangebied en doel bestemmingsplan

Het bestemmingsplan wordt opgesteld om:

  • De hoogte voor nieuwe erfafscheidingen bij woningen, niet zijnde bedrijfswoningen, te beperken tot een kwalitatief aanvaardbare, maar toch praktische maatvoering;

  • De recent vastgestelde beleidsregel 'Bed and Breakfast en Gastenverblijven' te verankeren;

  • De parkeerregeling die in het verleden onderdeel was van de Bouwverordening een plek te geven in de bestemmingsplannen.

Het plangebied betreft nagenoeg het totale grondgebied van de gemeente Westvoorne. Op de locaties waar het bestemmingsplan niet op ziet is besluitvorming van toepassing, die het wenselijk maakt de betreffende regels via een aparte procedure te herzien.

Instellen beroep tegen het bestemmingsplan

Met ingang van 10 juni 2016 kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Beroep kan worden ingesteld door:

  • -

    belanghebbenden, voor zover het beroep ziet op de wijzigingen zoals die bij de vaststelling van het plan door de gemeenteraad zijn aangebracht.

  • -

    belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerpbesluit in te dienen.

Een beroepsschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden.

Voorlopige voorziening

Het bestemmingsplan treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Dit kan alleen worden tegengegaan door een voorlopige voorziening van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State. Hiervoor moet binnen de termijn van de terinzagelegging van het vastgestelde plan beroep worden ingesteld en moet ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak worden ingediend op het bovengenoemde adres. Wanneer om voorlopige voorziening is verzocht, treedt het plan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.

 

Rockanje, 8 juni 2016

 

Burgemeester en wethouders van Westvoorne

 

de secretaris, Rob Beek

 

de burgemeester, Peter de Jong

Naar boven