Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamStaatscourant 2016, 29487Ruimtelijke plannenKennisgeving bestemmingsplan “Charloisse Lagedijk”

Logo Rotterdam

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat met ingang van 10 juni 2016 gedurende een periode van zes weken (dus tot en met donderdag 21 juli 2016) het ontwerpbestemmingsplan "Charloisse Lagedijk” (NL.IMRO.0599.BP1052Charloislgd-) met de bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage ligt bij de stadswinkel Centrum (Stadhuis), ingang zijde Doelwater tegenover het hoofdbureau van politie), kamer 22a.

 

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken is tevens beschikbaar via de gemeentelijke website http://www.rotterdam.nl/bestemmingsplannen en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Het bestemmingsplangebied wordt globaal begrensd door het metrotracé en het havenspoorpad aan de noordzijde, de gemeentegrens met de gemeente Barendrecht aan de zuidzijde en de Groene Kruisweg-Schulpweg aan de oostzijde.

 

Het nieuwe bestemmingsplan voorziet in de actualisering van de ter plaatse geldende bestemmingsplannen. Het voorliggende ontwerp is in overwegende mate conserverend van aard. Er zijn slechts enkele ontwikkelingen in het plan meegenomen.

 

De basis voor de ontwikkelingen is gelegen in de visie Charloisse Lagedijkzone 2030 die in 2013 vastgesteld is door het bestuur van de voormalige deelgemeente Charlois. De uitgangspunten uit de visie hebben geleid tot de nieuwe ontwikkelingen zoals:

- nieuwe woningen op verschillende locaties langs de Charloisse Lagedijk door middel van wijzigingsbevoegdheden;

- de wijzigingsbevoegdheid om op de voetbalvelden van TOGR aan de kant van de Krabbedijkestraat een zorgvoorziening te realiseren;

-  de dubbelbestemming ‘Waarde-Cultuurhistorie’ voor panden die cultuurhistorisch waardevol zijn: Charloisse Lagedijk 471, 512-514, 528, 534-536, 577, 593, 643-645, 680, 703, 783, 908 en 918;

- de zonering van het bedrijventerrein Charloisse Poort.

 

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder over het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken aan de gemeenteraad, door tussenkomst van de directeur van Stadsontwikkeling, R&W/Bestemmingsplannen, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam.

 

Tevens kunnen gedurende deze termijn door een ieder mondeling gemotiveerde

zienswijzen kenbaar worden gemaakt. Degenen die mondeling willen reageren kunnen dat na een telefonische afspraak doen ten kantore van Stadsontwikkeling, Wilhelminakade179 te Rotterdam. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met M. Craenen, telefoonnummer 06-10407366.

 

In het clubgebouw van voetbalvereniging Transvalia (Charloisse Lagedijk 761) wordt op dinsdag 21 juni van 19.30 uur tot 21.00 uur een inloopavond gehouden over dit ontwerpbestemmingsplan. De inloopavond kent geen vast programma. Er zijn verschillende ambtenaren aanwezig die in kunnen gaan op uw vragen over het ontwerpbestemmingsplan.

 

Rotterdam, 8 juni 2016

Burgemeester en wethouders voornoemd,

namens dezen,

 

drs. P.W. Verhoeven

Algemeen directeur cluster Stadsontwikkeling