Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2016, 29420VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Beethovengebied Amsterdam-Zuid.

Logo Amsterdam

Kenmerk: Z-16-43477

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 • dat in het gebied Beethoven, dat wordt begrensd door de Prinses Irenestraat aan de noordzijde, de Ventweg parallel aan de Beethovenstraat aan de westzijde, de Christian Neefestraat aan de zuidzijde en het Beatrixpark aan de oostzijde zoals aangegeven op de van dit besluit deel uitmakende (borden)kaart ontwikkelingen plaatsvinden die gevolgen hebben voor auto- en fietsverkeer en voetgangers in het gebied en in de directe omgeving van het gebied die o.a. nieuwe borden en maatregelen nodig maken;

 • dat in verband hiermee op 11/12/2015 een verkeersbesluit is genomen;

 • dat dit besluit technische onvolkomenheden en onduidelijkheden bevat;

 • dat daarom dit besluit wordt ingetrokken en een nieuw besluit er voor in de plaats wordt gesteld, volgens het format dat is vastgesteld in de projectgroep uniformering verkeersbesluiten;

 • dat de gemeenteraad heeft besloten (Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2012-2015, 19 december 2012) dat bromfietsen op de rijbaan moeten;

 • dat op grond van dit besluit het rijden op de bromfiets ook niet meer in parken is toegestaan;

 • dat uitvoering van dit besluit voor wat betreft het Beatrixpark in dit verkeersbesluit wordt meegenomen;

 • dat daartoe ook aan de oostzijde van het park verkeersborden worden geplaatst met een verbod voor bromfietsen en dat daarom het betrokken gebied wordt vergroot in dit besluit;

aangaande Prinses Irenestraat en Beatrixpark:

 • dat de Prinses Irenestraat is aangewezen als fietspad en niet langer een weg is voor autoverkeer;

 • dat daarmee de maximum snelheid niet meer van toepassing is;

 • dat daarmee niet langer meer sprake is van een doodlopende weg, nu alleen (snor)fietsers toegang hebben tot dit deel van de Prinses Irenestraat en het een doorlopende fietspad betreft;

 • dat voor de bedrijven in de Prinses Irenestraat t.h.v. huisnummer 19 een laad- en losplaats aangelegd wordt;

 • dat de vracht- en bestelwagens deze alleen kunnen bereiken over het fietspad hier;

 • dat dit mogelijk wordt gemaakt met een uitzondering op het autoverbod voor het (vracht)verkeer ten behoeve van het bevoorraden van de horeca aan de Prinses Irenestraat;

 • dat hiervoor een beperking in tijd wordt gesteld, rekening houdend met de omwonenden, het tijdstip van de einde van de lessen van het Nicolaas Lyceum en de benodigde aanvoer van de horeca;

aangaande het kruispunt Prinses Irenestraat met Beethovenstraat:

 • dat de fietsoversteek over de Beethovenstraat hoogte Prinses Irenestraat zeer intensief wordt gebruikt;

 • dat verschillende maatregelen zijn getroffen om de oversteek van de fietsers hier in goede banen te leiden;

 • dat die maatregelen in de praktijk goed blijken te werken;

 • dat de voorrangsregels ten behoeve van het oversteken van de fietsers en de huidige kanalisatiestrepen ten behoeve van het oversteken van de voetgangers hierbij een belangrijke bijdrage vormen;

 • dat de kanalisatiestrepen daarom worden gehandhaafd;

 • dat daarom de voetgangersoversteekplaats (zebra) hier wordt ingetrokken;

aangaande Beethovenplein:

 • dat de fietsoversteek over de Beethovenstraat wordt ontlast door een (tijdelijke) route voor fietsers over het Beethovenplein;

 • dat de fietsroute over het Beethovenplein duurzaam veilig is ontworpen, met een onderscheid tussen fiets- en voetpad;

 • dat dit fietspad aansluit op de secundaire Beethovenstraat;

 • dat voor het Beethovenplein een gewichtsbeperking geldt vanwege de ondergrondse parkeerkelder hier;

aangaande de strook ten oosten van de Beethovenstraat:

 • dat de inrichting van het gebied tussen de verhoogde Beethovenstraat en de nieuwbouw van Beethoven verder is uitgewerkt tot een ventweg in één richting (of lange inritconstructie) en een vrij liggend fietspad (verder te noemen secundaire Beethovenstraat);

 • dat deze straat laad- en losmogelijkheden heeft voor de gebouwen van dit deelgebied voor de grotere vrachtwagens die geen gebruik kunnen maken van de parkeergarage;

 • dat hier vanuit veiligheidsoverwegingen is gekozen voor een 30 km regiem;

aangaande Christian Neefestraat :

 • dat zuidelijk van het gebied Beethoven de ontsluitingsweg Christian Neefestraat is aangelegd;

 • dat in de Christian Neefestraat een laad- en losplaats wordt gemaakt voor de grotere vrachtwagens die geen gebruik kunnen maken van de parkeergarage;

verder:

 • dat het Ontwerp is besproken en vastgesteld in de Stadsdeel Verkeerscommissie op 13 mei 2014 en de Centrale Verkeerscommissie op 21 oktober 2014;

 • dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermede niet in overeenstemming zijn;

 • dat krachtens artikel 2.1 Wegenverkeerswet 1994 deze maatregel genomen wordt:

  • om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren;

  • ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers;

  • om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen;

  • ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

 • dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met de gemandateerde van de politie, regionale eenheid Amsterdam, waarbij over dit voorstel positief is geadviseerd;

 • dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn van en gelegen binnen het stadsdeel Zuid;

BESLUIT

het op 11/12/2015 vastgestelde verkeersbesluit voor het Beethovengebied in te trekken.

 • 2.

  te verwijderen de verkeersborden conform model A0130zb van

  Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens

  1990 ”te bepalen dat de maximumsnelheid 30 km per uur en in een zone zal

  zijn” op de volgende locatie:

  oostelijk gelegen Prinses Irenestraat hoek Beethovenstraat richting

  Beatrixpark.

 • 3.

  te verwijderen de verkeersborden conform model G12a van Bijlage I

  van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”(brom)fietspad”

  op locaties in het Beatrixpark tussen de Beethovenstraat en de Groene Zoom

 • 4.

  te verwijderen de ”voetgangersoversteekplaats” als bedoeld

  in artikel 49 lid 2 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens1990

  op de volgende locatie:

  Beethovenstraat ter hoogte van de Prinses Irenestraat.

 • 5.

  te verwijderen de verkeersborden conform model J37 van

  Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens

  1990 ”gevaarlijke kruising” op de volgende locatie:

  oostelijk gelegen brom-fietspadop de Beethovenstraat bij de kruising

  met het brom-fietstunneltje.

 • 6.

  te verwijderen de verkeersborden conform model L8 van

  Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens

  1990 ”doodlopende weg” op de volgende locatie:

  Beethovenstraat hoek Prinses Irenestraat richting Beatrixpark.

 • 7.

  te plaatsen de verkeersborden conform model A1/A2 van

  Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens

  1990 ”maximumsnelheid 30 km per uur en einde 30 km per uur” op

  de volgende locatie:

de secundaire weg Beethovenstraat tussen Prinses Irenestraat en Christian Neefestraat:

8.te plaatsen de verkeersborden conform model B6 van Bijlage I van het

Reglement verkeersregels en verkeerstekens1990 ” waarbij voorrang dient te

worden verleend aan bestuurders op de kruisende weg” op de volgende

locaties:

 • a.

  fietsers op de Prinses Irenestraat komend uit oostelijke richting voor de kruising met de

  oostelijke rijbaan Beethovenstraat.

 • b.

  fietsers op de Prinses Irenestraat komend uit westelijke richting voor de kruising met

  de westelijke rijbaan Beethovenstraat.

 • c.

  komend vanuit de Christian Neefestraat voor het kruisende oostelijke (brom)fietspad

  in de Beethovenstraat.

 • d.

  komend vanuit de Christian Neefestraat voor de kruising met de Beethovenstraat.

 • e.

  komende vanuit westelijke richting naar de Christian Neefestraatvoor de kruising met

  het oostelijke (brom)fietspad in de Beethovenstraat.

 • 9.

  te plaatsen haaientanden als bedoeld in artikel 80 van Bijlage I van het

Reglement verkeersregels en verkeerstekens1990 ” waarbij voorrang dient te

worden verleend aan bestuurders op de kruisende weg” op de volgende

locaties:

a.in de Prinses Irenestraat komend uit oostelijke richting voor de kruising met het

oostelijke (brom)fietspad Beethovenstraat.

b.in de Prinses Irenestraat komend uit oostelijke richting voor de kruising met de

oostelijke rijbaan Beethovenstraat.

c.in de Prinses Irenestraat komend uit oostelijke richting voor de kruising met de

trambaan Beethovenstraat.

d.in de Prinses Irenestraat komend uit oostelijke richting voor de kruising met de

westelijke rijbaan Beethovenstraat.

e.in de Prinses Irenestraat komend uit oostelijke richting voor de kruising met het

westelijke (brom)fietspad Beethovenstraat.

f.in de Prinses Irenestraat komend uit westelijke richting voor de kruising met het

westelijke (brom)fietspad Beethovenstraat.

g.in de Prinses Irenestraat komend uit westelijke richting voor de kruising met de

westelijke rijbaan Beethovenstraat.

h.in de Prinses Irenestraat komend uit westelijke richting voor de kruising met de

trambaan Beethovenstraat.

i.in de Prinses Irenestraat komend uit westelijke richting voor de kruising met de

oostelijke rijbaan Beethovenstraat.

j.in de Prinses Irenestraat komend uit westelijke richting voor de kruising met het

oostelijke (brom)fietspad Beethovenstraat.

 • k.

  komend vanuit de Christian Neefestraat voor het kruisende oostelijke (brom)fietspad

  Beethovenstraat.

 • l.

  komend vanuit de Christian Neefestraatvoor de kruising met de Beethovenstraat.

 • m.

  komende vanuit westelijke richting naar de Christian Neefestraat voor de kruising met

  het oostelijke (brom)fietspad Beethovenstraat.

 • n.

  komend vanaf het fietspad vanaf het Beethovenplein voor het kruisende oostelijke

(brom)fietspad Beethovenstraat.

 • o.

  komend vanuit westelijke richting door de fietstunnel onder de Beethovenstraat voor

  de kruising met het oostelijke (brom)fietspad Beethovenstraat.

 • p.

  komend vanuit oostelijke richting door de fietstunnel onder de Beethovenstraat voor

de kruising met het westelijke (brom)fietspad Beethovenstraat.

q.op de doorsteek van de Beethovenstraat tegenover de Christian Neefestraat vanuit

oostelijke richting voor de kruising met westelijke rijbaan van de Beethovenstraat.

r.op de doorsteek van de Beethovenstraat tegenover de Christian Neefestraat vanuit

westelijke richting voor de kruising met oostelijke rijbaan van de Beethovenstraat.

10.te plaatsen de verkeersborden conform model C2/C3 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ” eenrichtingsweg, in deze richtingen gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee” op de volgende locaties:

secundaire Beethovenstraat tussen Prinses Irenestraat en de en de Christian Neefestraat gesloten richting Christian Neefestraat.

11.te plaatsen de verkeersborden conform model C20 van Bijlage I van het Reglement

verkeersregels en verkeerstekens1990 ”gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bordis aangegeven” op de volgende locaties:

bij de toegangen naar het Beethovenplein waar de aslast niet hoger mag zijn dan 9,0 ton.

 • 12.

  te plaatsen de verkeersborden conform model E7 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen” op de volgende locaties:

 • a.

  Op de secundaire Beethovenstraat, ter plaatse van de drie speciaal daarvoor aangelegde vakken tussen de Prinses Irenestraat en de Christian Neefestraat.

 • b.

  Christian Neefestraat, ter plaatse van het speciaal daarvoor aangelegd vak.

 • c.

  Prinses Irenestraat, ter plaatse van het speciaal daarvoor aangelegd vak ter hoogte

  van huisnummer 19.

 • 13.

  te plaatsen de verkeersborden conform model G11 van Bijlage I van het Reglement

verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”verplicht fietspad” op de volgende locaties:

 • a.

  Prinses Irenestraat oostelijk van de Beethovenstraat, in westelijke richting na de kruising met de secundaire weg Beethovenstraat, voor wat betreft het speciaal daartoe aangelegd weggedeelte in twee richtingen.

 • b.

  Prinses Irenestraat westelijk van de Beethovenstraat, in oostelijke richting na de kruising van het westelijke fietspad Beethovenstraat, voor wat betreft het speciaal daartoe aangelegd weggedeelte in twee richtingen.

 • c.

  Prinses Irenestraat oostelijk van de Beethovenstraat, in oostelijke richting na de kruising met de secundaire weg Beethovenstraat, voor wat betreft het speciaal daartoe aangelegd weggedeelte in twee richtingen met als onderbord laden en lossen toegestaan vanmaandag tot en metvrijdag van 10.00-15.00 uur enzaterdag.

 • d.

  Prinses Irenestraat oostelijk van de Beethovenstraat, in oostelijke richting direct na de laad- en losplaats, voor wat betreft het speciaal daartoe aangelegd weggedeelte in twee richtingen aan beide zijden van het fietspad.

 • e.

  westzijde fietspad over het Beethovenplein, ten oosten van de kruising met de secundaire Beethovenstraat, voor wat betreft het speciaal daartoe aangelegd weggedeelte in twee richtingen.

 • f.

  bij de oostelijke toegang tot het fietspad Groene Zoom ter hoogte van de Europaboulevard, voor wat betreft het speciaal daartoe aangelegd weggedeelte in twee richtingen.

 • g.

  bij het fietspad Groene Zoom ten westen van de RAI, voor wat betreft het speciaal

  daartoe aangelegd weggedeelte in twee richtingen.

14. te plaatsen de verkeersborden conform model G12a van Bijlage I van

het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”brom-fietspad” op de

volgende locaties:

aan weerszijden van het oostelijke (brom)fietspad Beethovenstraat voor wat betreft

het speciaal daartoe aangelegd weggedeelte in twee richtingen tussen de Prinses

Irenestraat en de Christian Neefestraat.

15. te plaatsen een ”voetgangersoversteekplaats” als bedoeld in

artikel 49 lid 2 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens1990 op de

volgende locatie:

over de secundaire Beethovenstraat en over het oostelijk gelegen

(brom)fietspad van de Beethovenstraat,ten zuiden van de fietstunnel.

16.zoals is aangegeven op de van dit besluit deel uitmakende tekening (bebordingsplan).

Namens deze,

Dhr. A.J. Klop

Manager afdeling Beheer Openbare Ruimte

MEDEDELINGEN

Bezwaar- of beroepsclausule

Een belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 20 van de W egenverkeerswet 1994 beroep instellen . Ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuurs recht, dient men alvorens beroep in te stellen, tegen het besluit bezwaar te maken.

Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de publicatiedatum van dit besluit in de Staatscourant te worden ingediend bij het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van s tadsdeel Zuid, afdeling Juridische Zaken, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. Het bezwaarschrift dient te voldoen aan een aantal voorschriften: het dient te worden ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, een dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In geval van onverwijlde spoed kunt u hangende de bezwaarschriftprocedure, een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Een dergelijk verzoek dient te worden ingediend bij de rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, afdeling Voorlopige Voorzieningen, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffiegeld verschuldigd. De griffier van de rechtbank kan u daarover meer informatie geven.