Verkeersbesluit Provincialeweg (N675) - Instellen inhaalverbod Boerenhol

Logo Zeeland

Middelburg,

Datum : 10 mei 2016

Nummer : 16007466

Afdeling : Beheer & Onderhoud

 

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

Betreft: verkeersbesluit voor de provinciale weg N675, Breskens – Zuidzande, lokaal bekend als de Provincialeweg, van hectometer 5.300 tot hectometer 6.275; instellen van inhaalverbod.

Overwegingen met betrekking tot het besluit

Bevoegdheidsgrondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens.

De betreffende weg N675 is in beheer bij de provincie Zeeland. Op grond van artikel 18, eerste lid onder b, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Motivering en belangenafweging

De N675 is gecategoriseerd als een gebiedsontsluitingsweg met een gehandhaafde maximum snelheid van 80 km/u. Deze weg loopt van hectometer 5.270 tot hectometer 6.340 door de bebouwde kom van Boerenhol (gemeente Sluis) waar een maximum snelheid van 50 km/u geldt. In het verleden werden problemen ondervonden met de overschrijding van deze maximum snelheid door automobilisten. Tevens werden problemen ervaren met inhalend verkeer. Destijds zijn fysieke maatregelen getroffen om de gereden snelheden te beperken. De gerealiseerde uitbuigingen en middengeleiders in het wegvak hebben een remmende werking.

Momenteel ervaren omwonenden en weggebruikers nog steeds problemen met inhalend verkeer. Langs dit gedeelte staat de bebouwing dicht op de weg en bevinden zich diverse erfaansluitingen. Inhalen leidt regelmatig tot gevaarlijke situaties door het vele afslaand en oprijdend verkeer van en naar de naastgelegen erven. De Provincie Zeeland onderkent dit probleem.

Verkeersmaatregelen

Om verkeersonveilige inhaalmanoeuvres tegen te gaan stellen wij een verbod in voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen van hectometer 5.300 tot hectometer 6.275. Dit wordt gedaan door het plaatsen van borden.

Overig

De in dit verkeersbesluit genoemde verkeersmaatregel strekt tot het in artikel 2 lid 1, sub. a., b. en c. van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen: het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van de weggebruikers en passagiers en het in stand houden van de weg het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

Gelet op artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is overleg gepleegd met de politie.

Gelet op artikel 25 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is overleg gepleegd met de aangrenzende wegbeheerder, te weten het waterschap Scheldestromen.

Gelet op artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) wordt dit besluit bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant en is voor een ieder in te zien op de website van de Staatscourant via https://www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.

 

Op grond van vorenstaande overwegingen

Besluiten wij:

 

 • I.

  door plaatsing van de borden F1 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), op de provinciale weg N675, Breskens – Zuidzande, tussen km 5.300 en km 6.275, een verbod in te stellen voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen in beide richtingen;

   

 • II.

  in te trekken, voor zover nodig, eerder genomen besluiten;

   

 • III.

  dit verkeersbesluit te publiceren in de Staatscourant.

   

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND,

namens dezen,

M.J. Krombeen, QC

hoofd afdeling Beheer en Onderhoud.

 

Mededeling

Inlichtingen

Voor nader gewenste inlichtingen met betrekking tot de verkeersmaatregelen kunt u contact opnemen met:

 • -

  de heer M.J. Hoosemans, afdeling Beheer en Onderhoud, telefoonnummer: 0118 - 631457;

 • -

  de heer E.C.W.M. Roelans, Unit Droge Infrastructuur, telefoonnummer: 0118 – 631047;

 • -

  mevrouw S. Voet, afdeling Beheer en Onderhoud, telefoonnummer: 0118 – 631054.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij:

Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften,

Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

Wie is belanghebbende?

Volgens artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht bent u belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is. Uw belang moet zich dan wel onderscheiden van de belangen van grote aantallen anderen. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als u eigenaar, huurder of gebruiker bent van een perceel in de directe omgeving van de weg waarop het besluit betrekking heeft. Volgens vaste jurisprudentie is dat onderscheid bij een willekeurige verkeersdeelnemer onvoldoende aanwezig.

In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.

U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden.

Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer

0118-631000. U kunt de informatie ook downloaden via http://www.zeeland.nl/subsidieregels-en-procedures/bezwaar-maken.

Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Naar boven