Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenStaatscourant 2016, 28901Ruimtelijke plannenBestuurlijke lus: bestemmingsplan ‘Stedelijk gebied’, Echt-Susteren

Logo Echt-Susteren

Bestuurlijke lus: bestemmingsplan ‘Stedelijk gebied’, Echt-Susteren

(NL.IMRO.1711.BP20150950-VG02)

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Echt-Susteren op 26 mei 2016 het (reparatie)plan “Stedelijk gebied” opnieuw heeft vastgesteld.

Het besluit volgt uit de uitspraak (bestuurlijke lus) van 4 april 2016 met nummers 201600877/1/R1 en 201600877/2/R1 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het vaststellingsbesluit van 16 december 2015.

 

Het planindentificatienummer van het gewijzigde bestemmingsplan is: (NL.IMRO.1711.BP20150950-VG02).

 

Bestuurlijke lus

Op het vaststellingsbesluit is artikel 8:51d van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit betekent dat de Afdeling bestuursrechtspraak de zogenaamde “bestuurlijke lus” heeft toegepast. De gemeenteraad heeft de opdracht gekregen om het besluit te herstellen, zonder dat de gehele bestemmingsplanprocedure opnieuw gedaan hoeft te worden.

 

Wijziging ten opzichte van het bestreden besluit

De wijziging heeft betrekking op de locatie Kapelstraat 15a te Berkelaar. Voor deze locatie dient conform tussen betrokken partijen gemaakte afspraken een andere planregeling te worden vastgesteld. De nieuwe vastgestelde IMRO-bestanden zijn gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Inzage

Het gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken vanaf 3 juni 2016 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Nieuwe Markt 55 in Echt en wel op maandag van 9.00 uur tot 20.00 uur, op woensdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op donderdag en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Voorts kan het bestemmingsplan ingezien worden via de gemeentelijke website (www.echt-susteren.nl) en de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Beroep

Belanghebbenden kunnen tegen de aangebrachte wijziging (nieuw vaststellingsbesluit) gedurende de termijn van terinzagelegging, beroep indienen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Beroepschriften dienen in tweevoud bij de Afdeling Bestuursrechtspraak te worden ingediend (evt. kan dit ook digitaal).

Degenen die reeds eerder beroep hebben ingesteld tegen het (bestreden) besluit van 16 december 2015 tot vaststelling van het bestemmingsplan “Stedelijk gebied”, hoeven dit niet opnieuw te doen voor zover hun bezwaren betrekking hebben op de overige, ongewijzigd gebleven, planonderdelen.

Zij die beroep instellen kunnen gedurende de genoemde termijn ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van deze Afdeling.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.

 

Echt-Susteren, 2 juni 2016