Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Inspectie Leefomgeving en TransportStaatscourant 2016, 2889Vergunningen

Kennisgeving definitieve vergunning TNO Ypenburg, Inspectie Leefomgeving en Transport

Kennisgeving beschikking

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Onderwerp

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 27 maart 2015 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor toegepast- natuurwetenschappelijk onderzoek TNO voor de inrichting TNO Ypenburg aan de Ypenburgse Boslaan 2, 2496 ZA Den Haag.

Het betreft een inrichting voor wetenschappelijk onderzoek. De aanvraag betreft het kappen van 1199 bomen en bevat de vergunningplichtige activiteiten 'het vellen van houtopstand' en 'handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten'.

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft besloten de vergunning te verlenen.

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 21 januari 2016 tot en met 3 maart 2016 op de volgende plaatsen inzien:

  • de gemeente Den Haag, Informatiecentrum, Spui 70 te Den Haag;

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij sector Bestuursrecht van de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het beroepschrift zijn woonplaats in Nederland heeft, beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

  • de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Inlichtingen

De heer F.P.A.G. Jole van de Inspectie Leefomgeving en Transport, telefoon: 06-52595012.

Bij geen gehoor: MIC, telefoon 088-4890000

Deze kennisgeving is ook geplaatst op www.overheid.nl onder https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant

Zaaknummer: 125783