Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BloemendaalStaatscourant 2016, 28886Ruimtelijke plannenVoorbereidingsbesluit

Logo Bloemendaal

Op 25 mei 2016 heeft de gemeenteraad van Bloemendaal een voorbereidingsbesluit genomen voor het perceel, kadastraal bekend BMD00 sectie E nr. 2524 (Marinehospitaalterrein) te Overveen.

In het bestemmingsplan Marinehospitaalterrein en Van Wijklocatie 2014 is voor dit perceel de bestemming woongebied opgenomen. Een herziening van het bestemmingsplan is in voorbereiding. Om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan, is een voorbereidingsbesluit genomen.

Inzage

Het voorbereidingsbesluit met kenmerk NL.IMRO.0377.MH2013-VB01 en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 3 juni 2016 ter inzage. Via de website www.bloemendaal.nl/wonen-en-leven/bestemmingsplannen kunt u het voorbereidingsbesluit digitaal raadplegen. Kijk hiervoor onder het kopje Overveen 2013 > In procedure.

Wilt u het voorbereidingsbesluit liever op papier inzien? Dan kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 tot 12.30 uur terecht in het gemeentehuis aan de Bloemendaalseweg 158 te Overveen.

Tegen het voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar of beroep open.

Inwerkingtreding

Het voorbereidingsbesluit treedt op 3 juni 2016 - de dag na publicatie - in werking, niet op 1 juni 2016 zoals vernoemd in het raadsvoorstel. Het voorbereidingsbesluit is 1 jaar geldig.

 

Overveen, 2 juni 2016

De burgemeester voornoemd,

B.Schneide