Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GoesStaatscourant 2016, 2839Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan ‘Aria fase ABCDE’

Logo Goes

Burgemeester en wethouders maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan Aria fase ABCDE op 17 december 2015 (gewijzigd) heeft vastgesteld.

Het ontwerp heeft betrekking op het gedeelte van de wijk Aria dat gelegen is tussen de Dulciaansingel, Contrabasweg, Fagotlaan en de Picolostraat.

Ten opzichte van het ontwerpplan is de volgende wijziging aangebracht:

  • 1.

    de maten in artikel 5.2.2 onder e zijn gewijzigd van 3.00 meter resp. 2.00 meter in 1.00 meter.

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan liggen vanaf 14 januari 2016 gedurende zes weken ter inzage in het stadskantoor. Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan zijn digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPGZ24-VG99 en tevens beschikbaar via www.goes.nl/bestemmingsplannen.

Gedurende de genoemde termijn kan een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend, of een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Tegen de wijziging die bij de vaststelling in het bestemmingsplan is aangebracht kan door iedere belanghebbende beroep worden aangetekend, voor zover hij hierdoor in een nadeligere positie wordt gebracht. De beroepstermijn loopt van 14 januari tot en met 24 februari 2016.

Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn, tenzij bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening, zoals bedoeld in artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening, is gedaan. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan pas in werking nadat op het verzoek is beslist.