Vastgesteld bestemmingsplan Woongebouwen Maelsonstraat, Hoorn

Logo Hoorn

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan Woongebouwen Maelsonstraat (NL.IMRO.0405.WGBMaelsonstraat-va01) op 19 april 2016 gewijzigd heeft vastgesteld.

Begrenzing

Het plangebied betreft de braakliggende locatie Maelsonstraat (voormalige Koopmanstaete) die ten noorden van het Horizoncollege ligt.

Doel van het nieuwe bestemmingsplan

Met dit bestemmingsplan wordt de realisering van appartementengebouwen op deze locatie planologisch mogelijk gemaakt.

Wijzigingen

 • a.

  Een hoofdwater-transportleiding die in het noorden door het plangebied loopt, is in het plan opgenomen.

 • b.

  Het besluit tot vaststellen van hogere waarden Wet geluidhinder is in het plan verwerkt.

Terinzageligging

Het bestemmingsplan, de bijbehorende stukken en het vaststellingsbesluit liggen van dinsdag 7 juni tot en met maandag 18 juli 2016 voor een ieder ter inzage in het stadhuis, Nieuwe Steen 1 te Hoorn. Ze zijn ook raadpleegbaar op de website van de gemeente (www.hoorn.nl) en op de landelijke voorziening (www.ruimtelijkeplannen.nl).

Indienen van beroep

Binnen de periode van terinzageligging kan tegen het besluit beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep kan worden ingediend door een belanghebbende die:

 • -

  tijdig bij de gemeenteraad een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan naar voren heeft gebracht;

 • -

  aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen;

 • -

  het niet eens is met de wijziging ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan.

Een beroepschrift dient te worden gestuurd aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Een beroepschrift kan ook digitaal, via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht worden ingediend. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) vereist.

Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

Verzoek om voorlopige voorziening

Degene die tijdig beroep instelt, kan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening of schorsing van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Indien dit verzoek binnen de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de inwerkingtreding van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist.

Het verzoek om voorlopige voorziening kan schriftelijk dan wel digitaal worden gestuurd naar voornoemd adres van de Raad van State.

Voor het indienen van een beroepschrift en/of verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Crisis- en herstelwet

Op dit bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat heeft onder meer een versnelling van de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

tot gevolg.

In het beroepschrift moeten de beroepsgronden worden opgenomen. De beroepsgronden kunnen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld.

Het beroep wordt niet ontvankelijk verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend.

 

Hoorn, 6 juni 2016

Naar boven