Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenStaatscourant 2016, 2796VergunningenWet Geluidhinder – hogere waarde Hof Vlugtenburg

Logo Vlissingen

Burgemeester en wethouders van Vlissingen zijn voornemens over te gaan tot het vaststellen van hogere waarde als gevolg van het wegverkeerslawaai op grond van artikel 110a van de Wet Geluidhinder. Dit voorgenomen besluit heeft betrekking op de realisatie van Hof Vlugtenburg, bestaande uit grondgebonden woningen en een herenhuis op het perceel aan de Schroeweg, kadastraal bekend Gemeente Vlissingen, sectie Q nummers 1242 (ged.), 1247, 1248, 1249 en 1250.

 

Het perceel wordt ingekaderd door de Rijksweg A58 en de Schroeweg. Het betreft een deel van de gronden die voorheen bij Schroeweg 2 behoorden. Het ontwerp-bestemmingsplan waarin bovenstaande ontwikkeling planologisch mogelijk wordt gemaakt, is heden eveneens gepubliceerd.

 

Het ontwerpbesluit tot het vaststellen van de hogere waarde en alle bijbehorende stukken, liggen vanaf 21 januari 2016 tot en met 2 maart 2016 ter inzage in de centrale hal van het stadhuis van de gemeente Vlissingen. U kunt de stukken elke werkdag tijdens openingstijden inzien.

 

Digitaal raadpleegbaar

Op afspraak kunnen de stukken ook op donderdagavond tussen 16.00 uur en 19.00 uur worden ingezien (dhr. W. Huige, telefoon 0118-487339 of email whuige@vlissingen.nl).

De stukken zijn digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website www.vlissingen.nl/bestemmingsplannen ('Bestemmingsplan of beheersverordening inzien', vervolgens 'Plannen in procedure' en dan 'Ontwerp-bestemmingsplannen'. De stukken zijn tevens te raadplegen in het elektronisch Gemeenteblad (GVOP) via www.vlissingen.nl/bekendmakingen.

 

Zienswijze

Tijdens de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 3000, 4380 GV te Vlissingen, ter attentie van de afdeling SBP. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak gemaakt worden met mevrouw E. Jasperse. Zij is telefonisch bereikbaar via (0118) 487367 en per e-mailadres ejasperse@vlissingen.nl.

 

Vlissingen, 20 januari 2016

Burgmeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze:

de burgemeester, A.M. Demmers - Van der Geest

de secretaris, mr. drs. ing. M. van Vliet