Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Etten-LeurStaatscourant 2016, 27868Ruimtelijke plannenBestemmingsplan ‘Etten Oost’, Etten-Leur

Logo Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 23 mei 2016 het bestemmingsplan ‘Etten Oost’ (NL.IMRO.0777.0084ETTENOOST-3001) gewijzigd heeft vastgesteld. De wijziging heeft betrekking op het perceel Schonckweg 1. De kantoorbestemming van dit perceel is vervallen. Het perceel heeft nu de bestemmingen ‘Wonen – Vrijstaand’ en ‘Tuin’. Het besluit tot vaststelling en de daarbij behorende stukken waaronder het raadsvoorstel en het bestemmingsplan ‘Etten Oost’ liggen gedurende de periode 9 juni 2016 tot en met 21 juli 2016 voor iedereen ter inzage in het informatiecentrum van het stadkantoor Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Dit plan is ook raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.etten-leur.nl onder Inwoner > Alle onderwerpen > Plannen en (ver)bouwen > Bestemmingsplannen > Etten Oost. Daarnaast is het bestemmingsplan ‘Etten Oost’ raadpleegbaar op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. De gronden waarop het bestemmingsplan ‘Etten Oost’ betrekking heeft, worden begrensd door het spoor (Roosendaal - Breda) ten noorden, het Elisabethpark en het Beatrixpark ten oosten, de Parklaan ten zuiden en de Anna van Berchemlaan, Oranjelaan, Van Den Elsenstraat, Lambertusstraat en de Dijkmanstraat ten westen. De bestaande legale situatie en bestaande rechten zijn overgenomen in dit bestemmingsplan. Het plan voorziet niet in grootschalige herontwikkelingen. Wel worden er mogelijkheden opgenomen om een detailhandels- of horecabestemming te wijzigen in een woonbestemming. Ook is er een mogelijkheid opgenomen om bij vrijstaande woningen met één bouwlaag, een tweede bouwlaag te realiseren. Daarnaast wordt het mogelijk gemaakt om op de gronden gelegen achter Wilhelminalaan ongenummerd (naast nummer 79) langs de spoorlijn, garageboxen te bouwen. Gedurende de periode 10 juni 2016 tot en met 21 juli 2016 kan tegen het raadsbesluit van 23 mei 2016 tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan ‘Etten Oost’ beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die bij de gemeenteraad een zienswijze heeft ingediend over het ontwerpbestemmingsplan alsmede belanghebbende die aantoont redelijkerwijze niet in staat te zijn geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden. De belanghebbende die zich niet kan verenigen met de wijziging kan eveneens van deze beroepsmogelijkheid gebruik maken. Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij degene die beroep instelt tevens binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Etten-Leur, 8 juni 2016