Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpsterlandStaatscourant 2016, 27826Ruimtelijke plannenBestemmingsplan “Gorredijk Bedrijventerreinen” gewijzigd vastgesteld

Logo Opsterland

**********************************************************************************************************************

De gemeenteraad heeft op 9 mei 2016 het bestemmingsplan “Gorredijk Bedrijventerreinen” (planid-nummer NL.IMRO.0086.05BPBedrterreinen-0301) gewijzigd vastgesteld. De wijziging heeft betrekking op artikel 10 “Leiding – Gas”. De voorschriften onder artikel 10.4 en artikel 10.6.3 zijn ten behoeve van het veiligheidsaspect ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan aangescherpt. Met ingang van 3 juni 2016 ligt het bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage. U kunt het digitale plan raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u het tabblad “Bestemmingsplannen”, waarna u de mogelijkheid heeft om het plan op te roepen via het invullen van de locatie, de naam van het plan of het planid-nummer. Daarnaast is een afdruk van het digitale plan in te zien bij de receptie van het gemeentehuis, Hoofdstraat 82 te Beetsterzwaag. Het digitale plan is eveneens in te zien via de gemeentelijke website www.opsterland.nl door middel van een link naar www.ruimtelijkeplannen.nl.

Strekking van het bestemmingsplan

Met het bestemmingsplan “Gorredijk – Bedrijventerreinen” worden de bedrijventerreinen Overtoom en Tolbaas in Gorredijk van een actuele juridisch-planologische regeling voorzien. De begrenzing van het plangebied is afgestemd op de begrenzing van het op 30 juni 2014 vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied en het nieuwe bestemmingsplan voor de kom van Gorredijk. Met het plan worden de volgende plannen herzien: Gorredijk - Tolbaas (vastgesteld 13 september 2004) en deels de Beheersverordening Gorredijk (vastgesteld 3 juni 2013) in zoverre deze betrekking heeft op het bedrijventerrein Overtoom.

Reageren?

Gedurende de termijn dat het bestemmingsplan ter inzage ligt, kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voorwaarde voor het instellen van beroep is dat de belanghebbende zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan heeft ingebracht, tenzij hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet heeft gedaan en tenzij het betreft wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Beetsterzwaag, 1 juni 2016