Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2016, 27732Overige mededelingen aan het wegverkeerVerkeersbesluit instellen 30km per uur - zone buiten de bebouwde kom op Oud Over en de Boslaan (gedeeltelijk) tussen Loenen aan de Vecht en Vreeland, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

BEVOEGDHEID

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en bij besluit, Algemeen Mandaat maart 2013, van het college van burgemeester en wethouders gemeente Stichtse Vecht is het dagelijks bestuur bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Stichtse Vecht.

OMSCHRIJVING

Ter bevordering van het fietsverkeer en bescherming van de weggebruiker wordt conform vastgesteld beleid de snelheid op diverse wegen buiten de bebouwde kom verlaagd van 60 naar 30 km per uur.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

G ELET

 • -

  op het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990);

 • -

  op de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 • -

  op het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • -

  op het besluit van maart 2013 (Algemeen Mandaat) waarbij aan Burgemeester en Wethouders

de bevoegdheid is opgedragen tot het nemen en uit laten voeren van maatregelen als bedoeld

in de WVW 1994 (het RVV 1990 en BABW inbegrepen);

 • -

  op het besluit van de raad van Stichtse Vecht van 1 oktober 2013, bij vaststelling van deel A van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) om deze weg te categoriseren als 30 km per uur erftoegangsweg buiten de bebouwde kom;

 • -

  op het besluit van de raad van Stichtse Vecht van 29 maart 2016, bij vaststelling van deel C van het GVVP, de nota “Langzaam Verkeer” over te gaan tot uitvoering en daarmee de verlaging van de snelheid van 60km per uur naar 30 km per uur in de vorm van een zone.

Met het verkeersbesluit:

 • -

  wordt de veiligheid op en rond Oud Over en de Boslaan tussen Loenen aan de Vecht en Vreeland, gewaarborgd;

 • -

  worden de weggebruikers en passagiers beschermd;

 • -

  wordt het voorkomen of beperken van de door verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade beoogd;

 • -

  wordt een vrije doorgang van de weggebruikers en met name hulpdiensten gegarandeerd;

Het is dan ook gewenst om Oud Over tussen de noordelijke komgrens van Loenen aan de Vecht en een gedeelte van de Boslaan tot aan de aansluiting met de fietstunnel naar de Lindengracht in Vreeland, aan te wijzen als een 30 km per uur - zone.

Hiervoor worden bij de noordelijke komgrens op Oud Over in Loenen aan de Vecht en bij de aansluiting met de fietstunnel naar de Lindengracht in Vreeland verkeersborden A0130zb en A0230ze van bijlage I uit RVV 1990 geplaatst. Ook zal hier zonemarkering en ‘30’ worden aangebracht. Tevens worden alle A0160 borden en bijbehorende markeringen in dit gebied verwijderd.

Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is er overleg geweest met de contactpersoon van politie. Deze adviseert negatief, conform hoofdstuk II, paragraaf 1 onder 1 uitvoeringsvoorschriften BABW, als de inrichting van de weg niet in overeenstemming is met hetgeen bij afzonderlijke borden is voorgeschreven.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen is de gemeente Stichtse Vecht tot het besluit gekomen om Oud Over tussen de noordelijke komgrens van Loenen aan de Vecht en een gedeelte van de Boslaan bij de aansluiting met de fietstunnel naar de Lindengracht in Vreeland, formeel aan te wijzen als 30 km per uur - zone.

De snelheid op Oud Over en de Boslaan tussen de hiervoor genoemde punten zal worden verlaagd van 60 km per uur naar 30 km per uur middels het vaststellen van een 30 km per uur - zone.

Borden A0130zb, borden A0230ze en zonemarkeringen worden geplaatst ter hoogte van de noordelijke komgrens van Loenen aan de Vecht op Oud Over en de Boslaan bij de aansluiting met de fietstunnel naar de Lindegracht in Vreeland. Borden A0160 en de daarbij behorende markeringen worden verwijderd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

namens hen,

P.V. Koster

Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling

25 mei 2015

BEZWAAR MAKEN

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit verkeersbesluit in de Staatscourant bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

 • a.

  naam en adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de gronden van het bezwaar.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit om het in werking treden van het besluit op te schorten.