Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KansspelautoriteitStaatscourant 2016, 27568Vergunningen

Besluit van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit van 25 mei 2016, met kenmerk 00.070.765, tot wijziging van de Vergunning SNL-Loterij 2015/2016

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

Gelezen het verzoek van de Stichting Samenwerkende Non-profit Loterijen van 12 mei 2016 tot het aanpassen van de Vergunning SNL-Loterij 2015/2016 in verband met de prijsbepaling en trekkingsdatum;

Gelet op de artikelen 3, 5 en 33b van de Wet op de kansspelen;

Besluit:

Het besluit inzake verlening van vergunning tot het organiseren van de SNL-loterij (Vergunning SNL-Loterij 2015/2016) wordt als volgt gewijzigd:

Vergunningsvoorschrift A.2 wijzigt als volgt:

  • Het deelnemersreglement SNL-Loterijen, versie 30 oktober 2015;

Wordt vervangen door:

  • Het deelnemersreglement SNL-Loterijen, versie mei 2016;

Deze beschikking wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Den Haag, 25 mei 2016

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, de directeur, namens deze, F.M.M. de Kort Hoofd afdeling Vergunningen

Bezwaar maken

U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na de bekendmaking van deze beslissing. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar het volgende adres:

Kansspelautoriteit

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 298

2501 CG Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook door uw gemachtigde laten indienen. Als de gemachtigde geen advocaat is, moet u een machtiging bijvoegen bij uw bezwaarschrift.

Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift in elk geval het volgende bevat:

  • Uw naam en adres;

  • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

  • Een kopie van de beslissing;

  • De gronden van uw bezwaar; en

  • Uw handtekening of de handtekening van uw gemachtigde.

Voor meer informatie kunt u op rijksoverheid.nl de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden.

TOELICHTING:

De Stichting Samenwerkende Non-profit Loterijen (hierna: de SNL) heeft een vergunning op grond van artikel 3 van de Wet op de kansspelen, de Vergunning SNL-Loterij 2015/2016. De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit heeft ingestemd met wijziging van deze vergunning.

De wijziging betreft een aanpassing van de prijsbepaling van de Jantje Beton Loterij. Deze wijziging is noodzakelijk omdat de Jantje Beton Loterij sinds 2015 loten verkoopt via fysieke verkoop als via éénmalige machtiging. Door de lotnummers met één getal uit te breiden naar zescijferige lotnummers, kunnen de lotnummers van de fysieke loten en de éénmalige machtigingen doorgenummerd worden.

Met deze wijziging kan de Jantje Beton Loterij, net als voorgaande jaren, gebruik blijven maken van een handmatige trekking. Deze trekking vindt nog steeds plaats onder toeziend oog van een notaris, waarbij alle deelnemers dezelfde winkans hebben. Er wordt alleen een andere uitvoering gegeven aan de trekking.

Tevens betreft de wijziging een aanpassing van de trekkingsdatum. In het deelnemersregelment is opgenomen dat de Jantje Beton Loterij ieder jaar plaatsvindt in november. In 2016 zal de trekking echter plaatsvinden in december.