Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-DrentheStaatscourant 2016, 27443OverigAanvulling milieueffectrapport Smildegerveen

Logo Midden-Drenthe

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het rapport 'Aanvulling mer Smildegerveen' vanaf 26 mei 2016 gedurende zes weken ter inzage leggen voor eventuele zienswijzen.

Voorgeschiedenis

Op 5 januari 2016 hebben burgemeester en wethouders het ontwerpbestemmingsplan Project Zeven Blokken met het daarbij behorende milieueffectrapport (mer) vastgesteld. Vervolgens zijn deze stukken ter inzage gelegd en is de Commissie voor de milieueffectrapportage gevraagd het mer te toetsen. De Commissie heeft op 23 maart 2016 een voorlopig toetsingsadvies uitgebracht. De Commissie adviseert het mer aan te vullen en te verbeteren.

Terinzagelegging aanvulling mer

In het rapport 'Aanvulling mer Smildegerveen' zijn de adviezen van de Commissie verwerkt. Omdat dit rapport hoort bij het bestemmingsplan Project Zeven Blokken, wordt het ter inzage gelegd. Het rapport is in te zien op de gemeentelijke website www.middendrenthe.nl, onder de rubriek ‘Bekendmakingen’. De stukken zijn tevens in te zien bij de Gemeentewinkel in het gemeentehuis in Beilen (Raadhuisplein 1).

Zienswijzen

Gedurende de periode van inzage, heeft eenieder de gelegenheid om een zienswijze kenbaar te maken. Dit kan naar keuze schriftelijk of mondeling. Uw schriftelijke reactie kunt u versturen aan de gemeenteraad, Postbus 24, 9410 AA in Beilen. Maakt u voor het indienen van een mondelinge zienswijze eerst een afspraak. Van de mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Informatie

Voor meer informatie over het ontwerpbestemmingsplan en het rapport en voor het maken van een afspraak, kunt u contact opnemen met mw. T. van Hoek van de afdeling Bouwen en Wonen van de gemeente Midden-Drenthe, telefoonnummer 0593 53 94 09, e-mail gemeente@middendrente.nl.