Bekendmaking

Logo Utrecht

Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en –Verordening 2013 (Herijking 2016)

Op 24 mei 2016 hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Utrecht de Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (Herijking 2016), hierna PRS en de Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 (Herijking 2016), hierna PRV vastgesteld. De provincie wil weten wat u van deze documenten vindt. Daarom liggen deze 6 weken ter inzage zodat iedereen daarop kan reageren. Eind 2016 zullen Provinciale Staten (PS) naar verwachting de definitieve versies van de documenten vaststellen.

Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en –Verordening 2013 (Herijking 2016)

PS hebben in februari 2013 de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 vastgesteld en hebben daarbij besloten deze vierjaarlijks te herijken. In de eerste herijking worden diverse wijzigingen voorgesteld. Het gaat veelal om verduidelijkingen, aanpassingen aan andere beleidsdocumenten, gewijzigd Rijksbeleid, updates van programma’s e.d.. Er zijn enkele grotere (beleids)wijzigingen opgenomen over experimenteerruimte, duurzame energie, kernrandzones, detailhandel, landbouw en de opbouw van de PRV.

Terinzagelegging

De PRS en PRV liggen vanaf dinsdag 31 mei 2016 tot en met maandag 11 juli 2016 ter inzage. Ze zijn te vinden op: www.provincie-utrecht.nl/terinzage. Op deze provinciale site staat ook een viewer waarmee u de PRS en PRV op digitale wijze kunt raadplegen: ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl. Daarnaast staan de PRS en PRV op de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar zijn ze te vinden met de volgende IMRO-codes: NL.IMRO.9926.SV1612PRS-OW01 en NL.IMRO.9926.PV1612PRV-OW01.

Een papieren versie van de PRS en PRV ligt tijdens kantooruren ter inzage in het Huis voor de provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht. De papieren versies liggen ook in alle gemeentehuizen in de provincie Utrecht ter inzage.

Inloopavonden

De provincie Utrecht organiseert op 14 juni en 23 juni twee inloopavonden in de foyer van het Huis voor de provincie Utrecht. Op deze avonden kunt u tussen 19:30 en 21:30 uur vrij binnenlopen voor extra informatie over de PRS en PRV en kunt u uw vragen stellen.

Zienswijzen en opmerkingen

Van 31 mei 2016 tot en met 11 juli 2016 kan iedereen zienswijzen en opmerkingen over de PRS en PRV indienen. Dit kan op verschillende manieren:

  • 1.

    digitaal: via een ‘zienswijze-formulier’ dat te vinden is via www.provincie-utrecht.nl/terinzage;

  • 2.

    schriftelijk: via een brief, te richten aan Provinciale Staten van Utrecht, t.a.v. de commissiegriffier RGW, postbus 80300, 3508 TH Utrecht.

  • 3.

    m ondeling: op maandag 27 juni 2016 om 19.30 uur in het Huis voor de provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht. U moet zich hiervoor aanmelden. Dit kan door voor 23 juni te bellen met mevr. E. IJsbrandij (030) 258 23 67 of te mailen naar statengriffie@provincie-utrecht.nl.

Vervolg

Alle ontvangen zienswijzen en opmerkingen worden met een reactie van GS opgenomen in een concept Nota van Beantwoording. Vervolgens stellen PS de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en –Verordening 2013 (Herijking 2016) samen met de Nota van Beantwoording definitief vast.

Heeft u nog vragen?

Deze kunt u tijdens kantooruren stellen bij de afdeling Fysieke Leefomgeving, tel. (030) 258 90 11.

Naar boven