Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 mei 2016, kenmerk 967200-150306-MC, houdende verlening van mandaat en machtiging aan Zorginstituut Nederland (Besluit mandaat en machtiging Zorginstituut Nederland subsidieverstrekking transparantie

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelezen de instemming van de voorzitter van het Zorginstituut Nederland van 18 april 2016;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. Minister:

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

b. Zorginstituut:

Zorginstituut Nederland, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet;

c. Voorzitter:

voorzitter van het Zorginstituut.

Artikel 2

Aan de voorzitter wordt mandaat verleend tot:

  • a. het nemen van besluiten tot subsidieverstrekking op grond van de Kaderwet VWS-subsidies voor zover het gaat om subsidies op grond van de beleidsregels subsidiëring transparantie over de kwaliteit van zorg

  • b. het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in onderdeel a, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen.

Artikel 3

  • 1. De voorzitter is gemachtigd tot het verrichten van alle feitelijke handelingen en het afdoen van alle stukken die betrekking hebben op besluiten als bedoeld in artikel 2.

  • 2. De voorzitter is gemachtigd ten aanzien van verweer- en beroepschriften in administratiefrechtelijke procedures, ten behoeve van het vertegenwoordigen van de minister in deze procedures en tot het afdoen van alle stukken en het verrichten van alle feitelijke handelingen die daarop betrekking hebben.

Artikel 4

Bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter worden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens bevoegdheden uitgeoefend door de plaatsvervanger, behoudens de bevoegdheid tot het verlenen of intrekken van een ondermandaat en machtiging.

Artikel 5

  • 1. De voorzitter kan ondermandaat en machtiging verlenen aan onder hem ressorterende functionarissen tot het geheel of gedeeltelijk uitoefenen van zijn op grond van dit besluit toegekende bevoegdheden.

  • 2. Besluiten tot verlening van ondermandaat en machtiging worden in afschrift gezonden aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van het centraal register, bedoeld in artikel 17 van de Mandaatregeling VWS.

Artikel 6

Ondertekening van besluiten en stukken op grond van mandaat en machtiging vindt plaats op de volgende wijze:

De Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

Namens deze,

(naam)

(handtekening)

(functie)

Zorginstituut Nederland

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van plaatsing in de Staatscourant.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging Zorginstituut Nederland subsidieverstrekking transparantie kwaliteit van zorg.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

TOELICHTING

In dit besluit wordt mandaat en machtiging verleend aan het Zorginstituut Nederland voor subsidieverstrekkingen in het kader van transparantie van de kwaliteit van zorg. Deze subsidies zijn gebaseerd op artikel 2 van de Kaderwet VWS-subsidies.

Het Kwaliteitsinstituut als onderdeel van Zorginstituut Nederland heeft met betrekking tot transparantie een belangrijke rol. De taken van het Kwaliteitsinstituut zijn beschreven in de artikelen 66a tot en met 66e van de Zorgverzekeringswet. Deze betreffen het bijhouden van een openbaar register waarin kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en meetinstrumenten worden opgenomen die voldoen aan de criteria van een door het Kwaliteitsinstituut opgestelde toetsingskader, het opstellen van een meerjaren agenda en het zorg dragen voor het verzamelen, samenvoegen en beschikbaar maken van informatie over de kwaliteit van de verleende zorg. Voortvloeiend uit deze taken heeft het Kwaliteitsinstituut de regie op het gebied van transparantie om zorgbreed meer kwaliteitsgegevens en kwaliteitsinformatie beschikbaar en toegankelijk te maken voor de patiënt. De relevante partijen, patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars werken samen bij het vergroten van transparantie, ieder vanuit hun eigen perspectief. Het is de rol van het Kwaliteitsinstituut om de samenwerking tussen de relevante partijen bij het transparant maken van kwaliteitsinformatie te bevorderen. Het Kwaliteitsinstituut heeft derhalve vanuit zijn wettelijke taken een regierol en is daardoor de meest aangewezen organisatie om samen met deze drie partijen de transparantie een impuls te geven.

Gezien de wettelijke taken van het Kwaliteitsinstituut en de daaruit voortvloeiende regierol op het gebied van transparantie van de kwaliteit van zorg is er voor gekozen om de verstrekking van de subsidies te mandateren aan Zorginstituut Nederland.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

Naar boven