Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageStaatscourant 2016, 26507Instelling gemeenschappelijke regelingenVASTSTELLING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN 2016

Logo 's-Gravenhage

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Gezien het voorstel van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden van 14 oktober 2015;

 

Gelet op het bepaalde in:

 

 • -

  de Wet veiligheidsregio’s;

 • -

  de Wet publieke gezondheid;

 • -

  de Wet gemeenschappelijke regelingen en

 • -

  de Gemeentewet;

 

Overwegende dat:

 

 • het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 8 en 9 en de bijlage van de Wet veiligheidsregio’s, is aangewezen om tezamen met andere colleges in Haaglanden een gemeenschappelijke regeling te treffen waarbij een veiligheidsregio wordt gevormd;

 • de huidige gemeenschappelijke regeling met het oog op de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio’s aanpassing behoeft;

 • de voorgestelde gemeenschappelijke regeling niet in strijd is met het recht of het algemeen belang;

 • de gemeenteraad op 17 december 2015 (rv 148; RIS 288909) het college toestemming heeft verleend als bedoeld in artikel 1, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen tot het aangaan van de bij dit besluit behorende gemeenschappelijke regeling.

   

Besluit:

 

Aan te gaan de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Haaglanden 2016.

 

Den Haag, 05 januari 2016

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

 

mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen