Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2016, 2648Vergunningen

Ontwerpbeschikking maatwerkvoorschrift op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor het onderdeel geluid Nagel Demontage & Recycling, Vreelandseweg 4a in Nigtevecht, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat zij voornemens zijn een maatwerkvoorschrift op te leggen op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor het onderdeel geluid aan Nagel Demontage & Recycling, Vreelandseweg 4a in Nigtevecht. Dit vanwege de ontwikkeling van woningen aan de Vreelandseweg (planlocatie Vechtoevers) en herbestemming van de panden aan de Vreelandseweg 6 en 6a.

Deze ontwikkeling en herbestemming wordt te zijner tijd juridisch mogelijk gemaakt met het te gelijkertijd vaststellen van het bestemmingsplan Garsten Noord, een definitief besluit hogere waarde Wet geluidhinder (Wgh) en de definitieve beschikking tot het opleggen van dit maatwerkvoorschrift.

Inzien

U kunt de ontwerpbeschikking tot het opleggen van een maatwerkvoorschrift vanaf vrijdag 22 januari tot en met donderdag 3 maart 2016 inzien bij het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur) en het servicepunt Beek en Hoff, Molendijk 34 in Loenen aan de Vecht (maandag t/m donderdag van 13:00 tot 16:00 uur).

Reageren

U kunt vanaf vrijdag 22 januari 2016 gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen onder vermelding van ‘zienswijze maatwerkvoorschrift, Z/15/49458'. Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken aan de mevrouw J. Martens of de heer T. van Es (14 0346).