Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2016, 26343Interne regelingen

Besluit van de Minister van Financiën van 17 mei 2016, 2016-0000007473, directie Financiële Markten, tot wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs in verband met vakbekwaamheid Wft in verband met de uitbreiding van de taken en werkzaamheden van de Dienst Uitvoering Onderwijs (Wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs in verband met vakbekwaamheid Wft)

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

ARTIKEL I

Artikel 2 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs in verband met vakbekwaamheid Wft komt te luiden:

Artikel 2

Aan de Directeur-Generaal wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend om namens de Minister:

 • a. het functionele en technische beheer te voeren over de centrale examenbank;

 • b. het functionele en technische beheer te voeren over het informatiesysteem inzake beroepskwalificaties;

 • c. gegevens in en uit het informatiesysteem te verwerken;

 • d. examens via de centrale examenbank af te nemen;

 • e. rapportages en beleidsinformatie te verzorgen;

 • f. het inzagerecht van examinandi te organiseren;

 • g. diplomarechten vast te stellen;

 • h. diploma's en certificaten uit te geven;

 • i. omwisselingen te registreren;

 • j. examenuitslagen te bepalen, registreren en communiceren;

 • k. examenleges te innen en beheren;

 • l. verklaringen van ordentelijk verloop te verwerken;

 • m. EVC procedures te registreren;

 • n. klachten af te handelen die betrekking hebben op deze uitvoeringstaken;

 • o. het servicedesk voor exameninstituten in te richten en uit te voeren;

 • p. de afstemming met en informatieoverdracht aan gebruikers vorm te geven.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem

TOELICHTING

Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in verband met vakbekwaamheid Wft (mandaatbesluit) is gewijzigd in verband met de uitbreiding van de taken en de werkzaamheden van DUO.

In artikel 2 van het mandaatbesluit is opgenomen welke taken en werkzaamheden DUO namens de minister, ten behoeve van vakbekwaamheid, uitvoert. Deze taken en werkzaamheden vloeien voort uit de dienstverleningovereenkomst. Omdat de dienstverleningovereenkomst recent is gewijzigd en DUO meer uitvoeringstaken heeft gekregen, is artikel 2 van het mandaatbesluit gewijzigd. Nieuwe taken die DUO namens de minister uitvoert zijn het organiseren van het inzagerecht voor examinandi, het registreren van omwisselingen van diploma’s en EVC-procedures, het verwerken van de verklaringen van ordentelijk verloop en het afhandelen van klachten die betrekking hebben op deze uitvoeringstaken. Ten aanzien van de examenuitslagen is opgenomen dat DUO deze ook registreert en communiceert en verzorgt DUO rapportages en (beleids)informatie voor de Minister. Verder beheert DUO een servicedesk. Deze handelt onder meer technische vragen van exameninstituten af betreffende examenafnamen. Daarnaast worden voor kandidaten afspraken ingepland voor het inzien van examens en worden vragen van kandidaten beantwoord voor zover deze zien op werkzaamheden die door DUO worden uitgevoerd. Tot slot zal DUO de afstemming met en informatieoverdracht aan gebruikers (te zijn: de Minister van Financiën en erkende exameninstituten) mede vormgeven. Hieronder wordt mede verstaan het organiseren van gebruikersoverleggen met erkende exameninstituten.

Naast deze uitvoeringstaken zal DUO ook overige taken in het kader van de Wft verrichten. Zo zal DUO de communicatie over de examenafnameapplicatie met erkende exameninstituten alsmede de communicatie met de examenkandidaat over de aanmelding, de oproep en de uitslag van het examen verzorgen en verstrekt zij (geanonimiseerde) gegevens uit de systemen aan het ministerie en aan erkende exameninstituten, zowel op structurele als op incidentele (ad hoc) basis.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem