Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BerkellandStaatscourant 2016, 2592Vergunningen

Besluit verlening hogere waarden Wet geluidhinder Groenloseweg 36 in Eibergen

Logo Berkelland

Voor het bouwplan Groenloseweg 36 in Eibergen hebben burgemeester en wethouders van Berkelland op 7 januari 2016 besloten om op grond van de Wet geluidhinder hogere waarden vast te stellen voor het verplaatsen van de woning naar de verdieping van een bestaand bedrijfsgebouw. De nieuwe bedrijfswoning heeft een geluidsbelasting die iets hoger is dan de voorkeurswaarde. Bij geringe overschrijding kan de gemeente hiervoor hogere grenswaarden vaststellen.

Inzage

Het besluit ligt ter inzage van 20 januari tot en met 2 maart 2016 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.

Deze publicatie en de bijlagen zijn ook te lezen via de gemeentelijke website www.gemeenteberkelland.nl, onder ‘bestemmingsplannen’ en ‘ter inzage’.

Instellen van beroep

Tegen dit besluit kan een belanghebbende van 21 januari tot en met 2 maart 2016 beroep instellen. U moet dan wel op tijd uw zienswijze tegen het ontwerpbesluit bij het college van burgemeester en wethouders hebben ingediend of kunnen aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest. Het beroepschrift moet u sturen aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag.