Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2016, 25641Besluiten van algemene strekking

Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 18 april 2016, nummer CvTE-16.00765, houdende wijziging van de Regeling examenprotocol centrale examinering mbo 2015

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 3 van de Wet College voor toetsen en examens en artikel 6, eerste lid onderdeel j, van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB;

Gezien de goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 9 mei 2016, kenmerk 935404;

Besluit:

ARTIKEL I WIJZIGING VAN DE REGELING

De bijlage bij de Regeling examenprotocol centrale examinering mbo 2015 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel (3) wordt ‘augustus’ vervangen door ‘september’.

B

In artikel (7) wordt de volzin: ‘Indien het centraal examen als gevolg van een calamiteit op zittingsniveau niet volgens de geldende regels is afgenomen ten aanzien van de deelnemers, kan de examencommissie besluiten dat het geheel of gedeeltelijk voor die deelnemers opnieuw wordt afgenomen.’ vervangen door een volzin, luidend als volgt:

‘In zo’n geval kan de examencommissie besluiten de examen-afname van de deelnemers die het betreft ongeldig te verklaren en te besluiten dat het examen geheel of gedeeltelijk voor die deelnemers opnieuw wordt afgenomen.’.

C

In artikel (13) wordt voor de passage ‘de examenafname’ ingevoegd:

‘start van’

D

In artikel (20) wordt de laatste volzin ‘De termijn waarbinnen de inzage plaats kan vinden beslaat vier weken na de laatste afnamedatum van het desbetreffende rekenexamen.’ vervangen door:

‘De termijn waarbinnen de inzage kan plaatsvinden start op de eerste dag na de laatste afnamedatum van het desbetreffende rekenexamen en eindigt 4 weken na publicatie van de omzettingstabellen.’

ARTIKEL II INWERKINGTREDING

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse

TOELICHTING

De bijlage bij de Regeling examenprotocol centrale examinering mbo 2015 bevat het examenprotocol centrale examinering mbo. Het examenprotocol wordt op onderdelen gewijzigd. De wijzigingen betreffen: verduidelijking van de tekst, het wegnemen van enkele omissies en verruiming van de termijn voor inzage in het rekenexamen.

Artikelsgewijs

Artikel I onderdeel A

– artikel 3: melding nieuwe contactpersoon examencommissie is verschoven van augustus naar september vanwege de zomervakantie.

Artikel I onderdeel B

– artikel 7: tekst is verduidelijkt.

Artikel I onderdeel C

– artikel 13: correctie op de aanduiding van de termijn waarbinnen personen die te laat komen nog kunnen worden toegelaten tot het examen.

Artikel I onderdeel D

– artikel 20: verruiming inzagetermijn in het rekenexamen naar aanleiding van de wens vanuit de mbo-instellingen.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse