Tarieventabel Handhaving Centraal Bureau voor de Statistiek

Algemeen

Het doel van de bestuursrechtelijke handhaving van de responsverplichting (verder: handhaving) is om de volledigheid van de respons binnen de wettelijke inzendtermijn van verplichte statistieken te verhogen. Dit bevordert de tijdigheid en kwaliteit van de CBS statistieken.

De uitvoering van handhaving gebeurt door een zelfstandig organisatieonderdeel van het CBS (verder: handhavingsorganisatie BHA).

Zowel voor de bestuurlijke boete als de last onder dwangsom geldt dat de hoogte van de boete, respectievelijk de te verbeuren dwangsom, wordt bepaald door een afweging van de aard, ernst en omvang van de overtreding met inachtneming van het wettelijke maximum van de bestuurlijke boete.

De Tarieventabel Handhaving Centraal Bureau voor de Statistiek (verder: tarieventabel) geeft voor deze afweging richtlijnen.

Deze tarieventabel is door de Directeur-Generaal van de Statistiek vastgesteld en geldt vanaf 1-5-2016 voor alle overtredingen van het niet nakomen van de responsverplichting die vanaf deze datum door de handhavingsorganisatie worden geconstateerd.

Last onder dwangsom

De handhavingsorganisatie past in eerste instantie het handhavingsinstrument van de last onder dwangsom toe. Hiermee wordt nadrukkelijk beoogd om de gevraagde gegevens alsnog te verkrijgen.

De duur van de begunstigingstermijn1 bedraagt in alle gevallen 14 kalenderdagen.

De hoogte van de te verbeuren dwangsom is in eerste instantie achtereenvolgens afhankelijk van:

  • de omvang2 van de onderneming, vrije beroepsbeoefenaar, instelling of rechtspersoon aan wie de last onder dwangsom is opgelegd;

  • de periode3 waarop de gevraagde gegevens betrekking hebben;

  • en het responsgedrag4.

In de onderstaande tabellen zijn voor de verschillende categorieën de te verbeuren dwangsommen per dag alsmede de maximaal te verbeuren totale dwangsom weergegeven.

Categorie aantal werkzame personen

Periode

maand1

responsgedrag

Incidenteel niet

Regelmatig niet

Structureel niet

grootteklasse

€ per dag

maximaal te verbeuren

€ per dag

maximaal te verbeuren

€ per dag

maximaal te verbeuren

0

10

200

15

300

25

500

1

15

300

20

400

35

700

2

20

400

25

500

40

800

3

30

600

35

700

50

1000

4

45

900

55

1100

80

1600

5

60

1200

80

1600

160

3200

6

120

2400

150

3000

250

5000

7

225

4500

250

5000

375

7500

8

350

7000

400

8000

500

10000

9

500

10000

550

11000

700

14000

X Noot
1

Een 4-wekelijkse periode wordt gelijkgesteld met de periode maand. Een ½ -jaarlijkse periode wordt gelijk gesteld met een kwartaal.

periode

kwartaal

responsgedrag

Incidenteel niet

Regelmatig niet

Structureel niet

grootteklasse

€ per dag

maximaal te verbeuren

€ per dag

maximaal te verbeuren

€ per dag

maximaal te verbeuren

0

15

300

20

400

30

600

1

20

400

25

500

40

800

2

25

500

30

600

50

1000

3

30

600

40

800

60

1200

4

50

1000

65

1300

90

1800

5

75

1500

100

2000

170

3400

6

120

2400

175

3500

260

5200

7

200

4000

260

5200

380

7600

8

350

7000

425

8500

550

11000

9

500

10000

600

12000

750

15000

periode

jaar

responsgedrag

Incidenteel niet

Regelmatig niet

Structureel niet

grootteklasse

€ per dag

maximaal te verbeuren

€ per dag

maximaal te verbeuren

€ per dag

maximaal te verbeuren

0

20

400

30

600

40

800

1

25

500

35

700

50

1000

2

30

600

45

900

60

1200

3

35

700

50

1000

70

1400

4

60

1200

75

1500

100

2000

5

80

1600

120

2400

175

3500

6

125

2500

180

3600

300

6000

7

250

5000

300

6000

400

8000

8

400

8000

450

9000

600

12000

9

550

11000

650

13000

800

16000

Categorie goederenverkeer tussen EU-lidstaten

Periode

Maand

responsgedrag

Incidenteel niet

Regelmatig niet

Structureel niet

grootteklasse

€ per dag

maximaal te verbeuren

€ per dag

maximaal te verbeuren

€ per dag

maximaal te verbeuren

4

80

1600

150

3000

200

4000

5

120

2400

175

3500

250

5000

6

200

4000

260

5200

375

7500

7

350

7000

425

8500

550

11000

8

500

10000

600

12000

750

15000

Periode

Jaar

responsgedrag

Incidenteel niet

Regelmatig niet

Structureel niet

grootteklasse

€ per dag

maximaal te verbeuren

€ per dag

maximaal te verbeuren

€ per dag

maximaal te verbeuren

4

100

2000

175

3500

250

5000

5

125

2500

180

3600

300

6000

6

250

5000

300

6000

400

8000

7

400

8000

450

9000

600

12000

8

550

11000

650

13000

800

16000

Indien een onderneming, vrije beroepsbeoefenaar, instelling of rechtspersoon binnen twaalf maanden voorafgaand aan de datum van de overtreding voor de eerste maal is ingeschreven in het handelsregister wordt de te verbeuren dwangsom verlaagd met 50%.

In uitzonderlijke en bijzondere gevallen kan de te verbeuren dwangsom verhoogd worden tot een bedrag van maximaal € 500.000,–.

Bestuurlijke boete

De handhavingsorganisatie hanteert pas in tweede instantie het handhavingsinstrument van de bestuurlijke boete. De bestuurlijke boete wordt opgelegd als de berichtgever voor een tweede of volgende maal in overtreding is. De bestuurlijke boete bedraagt maximaal € 5.000,–.

De bestuurlijke boete en de last onder dwangsom kunnen ook gezamenlijk worden opgelegd indien blijkt dat de inzet van de instrumenten afzonderlijk niet leidt tot de gewenste gedragsverandering bij de berichtgever.

De hoogte van de bestuurlijke boete is achtereenvolgens afhankelijk van:

  • de omvang5 van de onderneming, vrije beroepsbeoefenaar, instelling of rechtspersoon aan wie de bestuurlijke boete is opgelegd;

  • het aantal overtredingen na de eerste overtreding6 (herhaalde overtreding).

In de onderstaande tabellen zijn voor de verschillende categorieën de bestuurlijke boete weergegeven.

Categorie aantal werkzame personen

grootteklasse

1e herhaalde overtreding

2e en elke volgende herhaalde overtreding

0

100

500

1

200

750

2

300

1000

3

400

1500

4

500

1750

5

600

2500

6

800

3000

7

1000

3500

8

1200

4000

9

1600

5000

Categorie goederenverkeer tussen EU-lidstaten

grootteklasse

1e herhaalde overtreding

2e en elke volgende herhaalde overtreding

4

600

2500

5

800

3000

6

1000

3500

7

1200

4000

8

1600

5000

Bij een bestuurlijke boete worden geen kortingen verleend omdat pas sprake is van een bestuurlijke boete indien eerder een beschikking last onder dwangsom is opgelegd. De onderneming wordt dan immers geacht bekend te zijn met de wettelijke verplichting.

Directeur-Generaal van de Statistiek T.B.P.M. Tjin-A-Tsoi

1 De begunstigingstermijn is de termijn waarbinnen de onderneming gelast wordt alsnog de gevraagde gegevens te verstrekken.

2 De omvang wordt vastgesteld aan de hand van a. het aantal werkenden in een bedrijf, ongeacht of zij in loondienst zijn of anderszins betaalde arbeid verrichten (hiervoor wordt – onder meer – gebruik gemaakt van gegevens verkregen van de Belastingdienst [opgaven voor de Loonbelasting en BTW] en van het Handelsregister) of b. indien het gevraagde gegevens betreft over goederenverkeer tussen EU-lidstaten, aan de hand van totale waarde per jaar aan goederen die is geëxporteerd naar de EU of de totale waarde per jaar aan goederen die is geïmporteerd vanuit de EU. In onderstaande tabellen is de grootteklasse-indeling voor beide categorieën weergegeven.

grootteklasse

aantal werkzame personen

totale waarde in € im- of export

(vanaf 1-1-2014)

0

0

1

1

0 – 24.999

2

2 – 4

25.000 – 99.999

3

5 – 9

100.000 – 399.999

4

10 – 19

400.000 – 1.499.999

5

20 – 49

1.500.000 – 4.999.999

6

50 – 99

5.000.000 – 24.999.999

7

100 – 199

25.000.000 – 99.999.999

8

200 – 499

100.000.000 en meer

9

500 en meer

3 De periode waarop de gegevens betrekking hebben, zijn een maand, een kwartaal, een half jaar en een jaar.

4 Het responsgedrag is het aantal niet nagekomen responsverplichtingen in de periode voorafgaand aan de datum dat de overtreding door de afdeling Handhaving is geconstateerd. Deze periode verschilt per statistiek.

responsgedrag

Incidenteel niet

Regelmatig niet

Structureel niet

maand

1

2 t/m 5

6 en meer

kwartaal

1

2 t/m 3

4 en meer

jaar

1

2

3

 

periode voorafgaand aan de datum van de overtreding

maand

1 jaar

kwartaal

2 jaar

jaar

3 jaar

5 Zie noot 2.

6 Herhaalde overtreding is het aantal overtredingen na de eerste overtreding waarbij geldt dat de beschikking die ten aanzien van de eerdere overtreding formele rechtskracht dient te hebben op het moment dat de volgende overtreding door de handhavingsorganisatie wordt geconstateerd.

Naar boven