Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KampenStaatscourant 2016, 25268Ruimtelijke plannenWijzigingsplan ‘Groene Hart 2013, 1e wijziging Sporthal De Reeve’

Logo Kampen

Burgemeester en wethouders van Kampen maken bekend dat het vastgestelde wijzigingsplan ‘Groene Hart 2013, 1e wijziging Sporthal De Reeve’ zes weken ter inzage ligt.

Bestemmingsplan

Met dit wijzigingsplan wordt beoogd een uitbreiding van de multifunctionele zaal in sporthal De Reeve mogelijk te maken.

Inzage

Het wijzigingsplan ligt, met ingang van donderdag 19 mei 2016, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. U kunt hiervoor van maandag tot en met vrijdag gedurende openingstijden terecht bij de receptie van het stadhuis (Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen). Het plan is digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0166.00991180-VB01.

Beroep

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden tegen dit vaststellingsbesluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijze bij de gemeente Kampen hebben ingebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen die termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.