Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2016, 25236Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 maart 2016, nr. DUO/OND-2016/1777 M, houdende wijziging van de Regeling codetabellen school- en studiejaar 2015–2016 in verband met het toevoegen en doen vervallen van een aantal codes in de Bijlagen III en IV

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op artikel 103b, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 164a, derde lid, van de Wet op de expertisecentra en artikelen 2.3.6a, derde lid, en 2.5.5a, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling codetabellen school- en studiejaar 2015–2016 wordt als volgt gewijzigd:

A

Bijlage III wordt als volgt gewijzigd:

1. In het onderdeel ‘Vakcodetabel HAVO/VWO 2015/2016’ wordt de tabel ‘Nieuw’ als volgt gewijzigd:

a. De rij ‘Rekentoets’ vervalt.

b. Na de rij ‘maatschappelijke stage’ worden de volgende rijen ingevoegd:

Latijnse taal en cultuur

Latijnse tc

ltc

 

1110

Griekse taal en cultuur

Griekse tc

gtc

 

1111

Rekentoets 3F

rekentoets 3F

RT3F

1121

1121

Rekentoets 3ER

rekentoets 3ER

R3ER

1123

1123

2. In het onderdeel ‘Vakcodetabel VMBO 2015/2016’ wordt de tabel als volgt gewijzigd:

a. In de sector ‘Algemene vakken’ vervalt de rij ‘Rekentoets’, en worden na de rij ‘maatschappelijke stage’ de volgende rijen toegevoegd:

Rekentoets 2F

Rekentoets 2F

RT2F

1120

1120

1120

1120

Rekentoets 3F

Rekentoets 3F

RT3F

1121

1121

1121

1121

Rekentoets 2ER

Rekentoets 2ER

R2ER

1122

1122

1122

1122

Rekentoets 3ER

Rekentoets 3ER

R3ER

1123

1123

1123

1123

b. Aan de sector ‘vakken waarvoor een individuele licentie van OCW vereist is’ wordt de volgende rij toegevoegd:

Technologie & Toepassing

technologietoepassing

teto

   

1126

1126

c. Aan de sector ‘vakken in verband met pilot vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo’ worden na de rij ‘Maritiem en techniek’ de volgende rijen toegevoegd:

Maritieme logistiek en communicatie

marlogcom

mlc

2101

2101

2101

 

Maritiem en veiligheid

marveiligh

mvh

2102

2102

2102

 

Maritieme installaties

marinstall

misl

2103

2103

2103

 

Reparatie en onderhoud

reponderh

repo

2104

2104

2104

 

Werken en leven aan boord

werklevenab

wlab

2105

2105

2105

 

Ladingbehandeling aan boord

ladingbehandelingboord

lbhb

2106

2106

2106

 

Navigatie

navigatie

navi

2107

2107

2107

 

Scheepskennis

scheepskennis

scke

2108

2108

2108

 

Zeevaartkunde

zeevaartkunde

zvku

2109

2109

2109

 

Dienstverlening in de haven

dienstverleninghaven

dvlh

2110

2110

2110

 

Opslag en overslag in de haven

opslagoverslaghaven

oeoh

2111

2111

2111

 

Stuwadoor en vorkheftruckbestuurder

stuwadvorkheftruckbest

svht

2112

2112

2112

 

Ladingadministratie in de haven

ladingadministrhaven

lahv

2113

2113

2113

 

Expediteur luchtvaart en douane

expediteurluchtvdouane

elvd

2114

2114

2114

 

Cargadoor

cargadoor

carg

2115

2115

2115

 

Nautische materialen en gereedschappen

nautischematgereedsch

nmgs

2116

2116

2116

 

Scheepsconstructie en –ontwerp

scheepsconstrontwerp

scow

2117

2117

2117

 

Maritieme mechanische installaties

maritiememechinstall

mmis

2118

2118

2118

 

Conserveren van maritieme systemen

conserverenmaritiemesystemen

cvms

2119

2119

2119

 

B

In Bijlage IV, in het onderdeel ‘Generieke examenonderdelen MBO 2015-2016’, wordt aan de tabel de volgende rij toegevoegd:

Rekenen 3ER

3007

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 augustus 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

TOELICHTING

Vakcodetabellen HAVO/VWO 2015/2016 en VMBO 2015/2016

In zowel de vakcodetabel HAVO/VWO 2015/2016 (de tabel Nieuw) als de vakcodetabel VMBO 2015/2016 is het vak Rekentoets (met vakcode 1107) vervangen door een viertal nieuwe rekentoetsen, te weten Rekentoets 2F (vakcode 1120), Rekentoets 3F (vakcode 1121), Rekentoets 2ER (vakcode 1122) en Rekentoets 3ER (vakcode 1123).

Het vak Rekentoets 2A (vakcode 1124) is nog niet in de regeling is opgenomen en kan dan nog niet aan BRON geleverd worden. In plaats daarvan moet het vak Rekentoets 2F (vakcode1121) of Rekentoets 2ER (vakcode 1122) worden gebruikt.

Verder zijn aan de vakcodetabel HAVO/VWO 2015/2016 vakcodes toegevoegd voor de nieuwe geïntegreerde vakken Latijnse taal en cultuur en Griekse taal en cultuur. Deze vakcodes zijn alleen bedoeld voor kandidaten die in 2014–2015 begonnen zijn in 4 vwo en die in 2015–2016 het vak afsluiten in 5 vwo.

Aan de vakcodetabel VMBO 2015/2016 zijn in verband met de pilot vernieuwing vmbo tevens een aantal nieuwe maritieme vakken toegevoegd. Ten slotte is het vak Technologie & Toepassing toegevoegd. Voor dit vak is een individuele licentie van OCW vereist.

Generieke examencodetabel MBO 2015–2016

In verband met de invoering van een aangepast rekenexamen bij ernstige rekenproblemen wordt een wijziging aangebracht in het Eindexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit MBO. Bij de aanlevering van gegevens aan BRON over dit aangepaste rekenexamen moet worden aangegeven dat het een ER-toets of ER-examen betreft. Met deze regeling is daarom de vakcode Rekenen 3ER toegevoegd aan de tabel Generieke examenonderdelen MBO 2015–2016.

Administratieve lasten

Aangezien deze regeling alleen ziet op aanpassingen in vakcoderingen, en er daarom geen extra informatieverplichtingen voor het bestuur uit voortvloeien, heeft deze regeling geen gevolgen voor de administratieve lasten.

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot 1 augustus 2015. Dit laatste is relevant omdat deze wijzigingen nog van toepassing zijn voor het lopende schooljaar.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker