Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2016, 24944Besluiten van algemene strekking

Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 8 februari 2016, nummer CvTE- 16.00019, houdende wijziging van de Regeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 2F en Regeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 3F

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 3 van de Wet College voor toetsen en examens; het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB artikel 6, eerste lid onderdeel a; het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen; de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012 en de Regeling gedeeltelijke centrale examinering Nederlandse taal.

Gezien de goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 23 april 2016, nummer 928970;

Besluit:

ARTIKEL I WIJZIGING VAN DE REGELING VASTSTELLING SYLLABUS CENTRAAL EXAMEN MBO NEDERLANDSE TAAL REFERENTIENIVEAU 2F

De syllabus Nederlandse taal referentieniveau 2F als vastgesteld bij de Regeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 2F, wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan hoofdstuk 2 van de syllabus wordt de volgende volzin toegevoegd: ‘Het aandeel van de opgaven die lezen en het aandeel van de opgaven die (kijk)luisteren betreffen, zijn beide ongeveer 50%.’

ARTIKEL II WIJZIGING VAN DE REGELING VASTSTELLING SYLLABUS CENTRAAL EXAMEN MBO NEDERLANDSE TAAL REFERENTIENIVEAU 3F

De syllabus Nederlandse taal referentieniveau 3F als vastgesteld bij de Regeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 3F, wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan hoofdstuk 3 van de syllabus wordt de volgende volzin toegevoegd: ‘Het aandeel van de opgaven die lezen en het aandeel van de opgaven die (kijk)luisteren betreffen, zijn beide ongeveer 50%.’

ARTIKEL III INWERKINGTREDING

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse

TOELICHTING BIJ DE REGELING VAN HET COLLEGE VOOR TOETSEN EN EXAMENS VAN 8 FEBRUARI 2016, NUMMER CVTE-16.00019, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE REGELING VASTSTELLING SYLLABUS CENTRAAL EXAMEN MBO NEDERLANDSE TAAL REFERENTIENIVEAU 2F EN REGELING VASTSTELLING SYLLABUS CENTRAAL EXAMEN MBO NEDERLANDSE TAAL REFERENTIENIVEAU 3F

Algemeen

Aanpassing van de Regeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 2F, van 9 februari 2015 en de ‘Regeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 3F’ van 15 april 2014. De wijzigingen opgenomen in artikel I, onderdeel A en artikel II, onderdeel A, betreffen een nadere specificering van de onderdelen ‘lezen’ en ‘luisteren’ in de syllabi, namelijk 50% van elk onderdeel. Het betreft hier geen inhoudelijke wijziging, maar een explicitering op het niveau van beschrijving van de reeds in de praktijk gehanteerde verdeling en gebeurt op verzoek vanuit het veld. De wijzigingen in de syllabi gaan in per 1 augustus 2016.

Artikelsgewijs

Artikel I onderdeel A

Wijzigt de Regeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 2F.

Artikel II onderdeel A

Wijzigt de Regeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 3F.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse