Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Alphen-ChaamStaatscourant 2016, 24938VergunningenOntwerp-omgevingsvergunning Notselseweg 3, Strijbeek

Logo Alphen-Chaam

Het college van burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam geeft kennis van het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor het volgende project:

het bouwen van een loods aan de Notselseweg 3, 4856 AH Strijbeek

 

Op de voorbereiding van de beslissing op deze op 2 november 2015 ingekomen aanvraag (activiteiten: bouwen en planologisch strijdig gebruik) is de zogenoemde uitgebreide procedure van toepassing, gelet op het bepaalde in artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 Wabo juncto artikel 3.10 lid 1 onder a Wabo.

 

De ontwerp-omgevingsvergunning, de aanvraag en de door de gemeenteraad van Alphen-Chaam op 7 april 2016 afgegeven ontwerp-verklaring van geen bedenkingen liggen met ingang van woensdag 18 mei 2016 gedurende 6 weken ter inzage op het gemeentekantoor te Alphen. Geadviseerd wordt om voorafgaand aan een inzage telefonisch een afspraak te maken. Voornoemde stukken zijn tevens te raadplegen op <www.ruimtelijkeplannen.nl>.

 

Tot en met dinsdag 28 juni 2016 kan een ieder een zienswijze bij het college naar voren brengen inzake de ontwerp-omgevingsvergunning. Een zienswijze kan mede betrekking hebben op de ontwerp-verklaring van de gemeenteraad dat met het project kan worden ingestemd. Een schriftelijke zienswijze moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam, postbus 3, 5130 AA Alphen. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met mevr. I. de Roij (tel. 088-3821000).