Kernenergiewet-vergunning verleend aan Mallinckrodt Medical B.V., Ministerie van Infrastructuur en Milieu

MEDEDELING

De Minister van Infrastructuur en Milieu deelt mee dat op 3 mei 2016 op grond van artikel 15, aanhef en onderdeel onder a, van de Kernenergiewet een vergunning met kenmerk ANVS-2016/3841, is verleend aan Mallinckrodt Medical B.V. (hierna: Mallinckrodt) voor het over de weg binnen Nederlands grondgebied (doen) brengen en het aansluitend vervoeren van bestraalde splijtstoffen in de vorm van targets afkomstig van National Centre for Nuclear Research – Maria Reactor te Otwock-Swierk (Polen) en SCK – BR2 te Mol (België) bestemd voor Nuclear Research and Consultancy te Petten.

De vergunning is geldig tot 1 oktober 2016.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de directie Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, ter attentie van de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, afdeling Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, Postbus 20901, 2500 EX Den Haag.

Het besluit is op 3 mei 2016 verzonden aan Mallinckrodt.

Het bezwaarschrift moet van een handtekening, de datum, de naam en het adres van de indiener zijn voorzien. De indiener dient duidelijk aan te geven waarom hij tegen dit besluit bezwaar aantekent.

Het besluit treedt conform artikel 20.5, eerste lid, Wet milieubeheer terstond in werking.

Nadere informatie

Voor nadere informatie over dit besluit kunt u terecht bij het Inspraakpunt Kernenergiewetvergunningen, telefoon 070 348 73 66, op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur. Ook is het mogelijk om uw vraag per e-mail te stellen aan postbus.transportaanvraag@anvs.nl, onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.

Naar boven