Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2016, 24226Overige mededelingen aan het wegverkeerRectificatie van verkeersbesluit instellen stopverbod met vensterperiode op het Zandpad ter hoogte van huisnummer 14 en 17 in Nieuwersluis, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

RECTIFICATIE

In Staatscourant nummer 19540 van 15 april 2016 wordt in het Verkeersbesluit instellen stopverbod met vensterperiode op het Zandpad ter hoogte van huisnummer 14 en 17 in Nieuwersluis bij vergissing twee maal ‘parkeerverbod’ vermeld in plaats ‘stopverbod’. Dit verkeerbesluit is daardoor onjuist, wordt ingetrokken en vervangen door deze bekendmaking.

BEVOEGDHEID

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en bij besluit, Algemeen Mandaat maart 2013, van het college van burgemeester en wethouders gemeente Stichtse Vecht is het dagelijks bestuur bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Stichtse Vecht.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Het verkeerbesluit omvat het jaarlijks instellen van stopverbod op twee gedeelten van het Zandpad in Nieuwersluis ter hoogte van huisnummers 14 en 17 aan de Vechtzijde van de weg in de periode 15 april tot en met 15 september.

Met het verkeersbesluit:

 • -

  Wordt de veiligheid op en rond het Zandpad te Nieuwersluis, gewaarborgd;

 • -

  Worden de weggebruikers en passagiers beschermd;

 • -

  Wordt het voorkomen of beperken van de door verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade beoogd;

 • -

  Wordt een vrije doorgang van de weggebruikers en met name hulpdiensten gegarandeerd.

 • -

  Wordt de garantie voor de bereikbaarheid van het Zandpad en de omgeving beoogd.

 • -

  Wordt de afwikkeling en doorstroming van het verkeer op het Zandpad bevorderd.

Op verzoek van de politie en Zwemvereniging Zwemlust is het noodzakelijk om de veiligheid en doorstroming van het verkeer, alsmede de regulering van parkeren tijdens de zomerperiode op het Zandpad in Nieuwersluis te garanderen. De gemeente Stichtse Vecht komt met dit verkeerbesluit aan dit verzoek tegemoet.

Het is dan ook gewenst om op het Zandpad, aan de Vechtzijde van de weg ter hoogte van huisnummer 14 en 17, te Nieuwersluis, op twee gedeelten een stopverbod in te stellen. Deze zal jaarlijks gelden tussen 15 april en 15 september.

Hiervoor worden door de gemeente verkeerborden E02, OB501 en OB201 met de tekst: ‘15 apr. t/m 15 sept.’ geplaatst ter hoogte van huisnummer 14 en ter hoogte van huisnummer 17.

Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is er overleg geweest met de contactpersoon van politie. Deze adviseert positief, mits de inrichting van de weg in overeenstemming is met hoofdstuk II, paragraaf 1 onder 1 uitvoeringsvoorschriften BABW.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen is de gemeente Stichtse Vecht tot het besluit gekomen om op het Zandpad, aan de Vechtzijde van de weg ter hoogte van huisnummers 14 en 17, te Nieuwersluis, op twee gedeelten formeel een stopverbod in te stellen. Deze zal jaarlijks gelden tussen 15 april en 15 september.

Hiervoor worden, aan weerskanten van de locaties, verkeerborden E02, OB501 en OB201 met de tekst: ‘15 apr. t/m 15 sept.’ , uit bijlage 1 van het RVV 1990, geplaatst.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

namens hen,

P.V. Koster

Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling

Maarssen, 4 mei 2016

BEZWAAR MAKEN

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit verkeersbesluit in de Staatscourant bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

 • a.

  naam en adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de gronden van het bezwaar.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit om het in werking treden van het besluit op te schorten.