Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FranekeradeelStaatscourant 2016, 24199VergunningenOntwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning, Hearewei 19 te Pietersbierum

Logo Franekeradeel

Wij willen een besluit nemen over de volgende aanvraag (uitgebreide procedure):

Hearewei 19, 8856 BT Pietersbierum voor het uitbreiden van een bestaand akkerbouwbedrijf en vleeskuikenhouderij met twee nieuwe stallen en het aanpassen van het huisvestingssysteem in de bestaande stallen. (registratienummer: O-2015-0080)

 

Heeft u vragen?

Voor informatie over de aanvraag of de procedure kunt u bellen met de afdeling Ruimte 14 0517. Dit kan op werkdagen tussen 8:00 en 16:30 uur.

 

U kunt deze aanvraag en de ontwerpvergunning bekijken

Dat kan bij het loket van de afdeling Ruimte (gemeentehuis) aan de Harlingerweg 18 in Franeker. U kunt de vergunning bekijken op werkdagen tussen 8:30 en 12:00 uur (op woensdag tot 16:30 uur). Tussen 7 mei 2016 en 18 juni 2016 liggen de volgende stukken voor u klaar:

- aanvraag omgevingsvergunning

- ontwerpbesluit

- stukken en informatie over de aanvraag en het ontwerpbesluit

 

Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit?

U kunt tegen de aanvraag of het ontwerpbesluit geen beroep instellen. Dat kan pas als wij hierover een besluit hebben genomen. U kunt alleen beroep instellen tegen het besluit als u uw mening heeft gegeven over het ontwerpbesluit. Wij moeten met uw reactie rekening houden als wij een besluit nemen over de aanvraag. U leest hierna hoe u uw mening kunt geven.

 

U kunt uw mening geven

Doet u dat vóór 18 juni 2016. U kunt op twee manieren reageren:

- in een brief

- in een gesprek

U stuurt uw brief naar burgemeester en wethouders, Postbus 58, 8800 AB FRANEKER. U heeft liever een gesprek? Dan kunt u bellen met de ambtenaar die de aanvraag behandelt 14 0517, op werkdagen tussen 8:00 en 16:30 uur). Met hem of haar kunt u een afspraak hiervoor maken.