Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hardinxveld-GiessendamStaatscourant 2016, 24052Ruimtelijke plannenKennisgeving vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied”

Logo Hardinxveld-Giessendam

Het college van de gemeente Hardinxveld-Giessendam maakt ingevolge het bepaalde in artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat de gemeenteraad bij besluit van 28 april 2016 het bestemmingsplan “Buitengebied” heeft vastgesteld.

Toelichting

De bestemmingsplannen ‘Buitengebied-West’ en ‘Giessenzoom-Parallelweg’ zijn in het kader van de actualiseringsopgave in 2013 reeds geactualiseerd. De bestemmingsregeling van beide plannen is daarom één-op-één overgenomen. Daarnaast voorziet het nieuwe bestemmingsplan “Buitengebied” in de actualisering van de bestemmingsplannen ‘Buitengebied Oost’ (inclusief de eerste herziening) en ‘Betuweroute’. Tevens is het postzegelbestemmingsplan voor de Rivierdijk 66 integraal opgenomen in het voorliggende plan. De in het betrokken gebied gerealiseerde (en vergunde) bouwplannen, waarvoor vrijstellingen van de vigerende bestemmingsplannen zijn verleend, zijn eveneens in het voorliggende bestemmingsplan opgenomen.

Door het samenvoegen van de verschillende bestemmingsplannen ontstaat een eenduidige regeling voor het gehele buitengebied van de gemeente. Het handhaven van de bestaande rechten vormt het voornaamste uitgangspunt voor dit bestemmingsplan. Met voorliggend plan worden geen concrete grootschalige locatiegebonden ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Om de komende planperiode van tien jaar in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in de agrarische sector, zijn destijds (2013) in het bestemmingsplan ‘Buitengebied West' diverse regelingen opgenomen. Deze worden in dit bestemmingsplan gecontinueerd en gaan voor het gehele plangebied gelden.

Plangebied

Het plangebied valt uiteen in drie deelgebieden; oost, west en de Giessenzoom. Het westelijke deel ligt direct ten noorden van de kern Hardinxveld-Giessendam. Aan de westzijde wordt het plangebied begrensd door de gemeentegrens met Sliedrecht. De grens aan de noordzijde van het gebied wordt gevormd door de gemeentegrens met Molenwaard. Aan de oostzijde vormt de gemeentegrens met Giessenlanden de begrenzing van het plangebied. De zuidgrens wordt bepaald door de achterkant van de percelen aan Binnendams en de Oranjestraat, de Alexanderstraat en de Merwede-Lingelijn (spoorlijn Dordrecht – Geldermalsen).

Het oostelijke deel ligt ten noorden en oosten van de kern Boven-Hardinxveld. Aan de westzijde wordt het plangebied begrensd door de achterkant van de percelen aan de Sluisweg, de sportvelden en het volkstuinencomplex aan de Parallelweg. De noordelijke plangrens wordt bepaald door de Merwede-Lingelijn en – meer oostwaarts – de Betuwelijn. Aan de oostzijde vormt de gemeentegrens met Gorinchem de begrenzing. De zuidgrens wordt achtereenvolgens bepaald door de Merwede, de bebouwde kom van Boven-Hardinxveld, de Middelwetering en de Rivierdijk. Het plangebied ligt ten noorden van de Merwede-Lingelijn en loopt aan de west- en noordkant tot aan de gemeentegrenzen. Aan de oostkant grenst het plangebied voor een deel aan het woongebied “Over ’t Spoor” en eveneens de gemeentegrens.

De Giessenzoom ligt ingeklemd tussen de Merwede-Lingelijn en de Giessen. Aan de oostzijde vormt de gemeentegrens met Giessenlanden de begrenzing.

Zienswijzen

Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpplan gewijzigd vastgesteld. Dit naar aanleiding van ingediende zienswijzen. Verder is bij de verwerking van de ingediende zienswijzen ambtelijk geconstateerd dat het ontwerpbestemmingsplan op een aantal punten aanpassing behoeft. De wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht zijn vermeld in de Zienswijzennota, die als bijlage bij het bestemmingsplan is gevoegd.

Vastgesteld bestemmingsplan ter inzage tot en met 22 juni 2016

Het bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 12 mei 2016 tot en met woensdag 22 juni 2016 bij de receptie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Hardinxveld-Giessendam, voor een ieder ter inzage. Tegen betaling van leges kan een afschrift verstrekt worden van de ter inzage gelegde stukken.

Het bestemmingsplan kunt u ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl Op deze website kiest u ‘Bestemmingsplannen’ waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door invullen van de locatie, de naam van het bestemmingsplan of het planid-nummer: NL.IMRO.0523.BP2016BUITENGEBIED-VG01

Beroepsmogelijkheid

Tegen het vaststellingsbesluit kan gedurende de ter inzagetermijn beroep worden ingesteld door:

  • 1.

    belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;

  • 2.

    belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest;

  • 3.

    belanghebbenden die bezwaren hebben tegen wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

 

Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Het bestemmingsplan treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen die termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor zowel het beroepschrift als het verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd.