Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnschedeStaatscourant 2016, 23488Ruimtelijke plannenTERVISIELEGGING VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN “KOTKAMPWEG” (NL.IMRO.0153.BP00120-0003)

Logo Enschede

In zijn vergadering van 18 april 2016 heeft de gemeenteraad -met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening- het bestemmingsplan “Kotkampweg” gewijzigd vastgesteld.

Het bestemmingsplan “Kotkampweg” heeft betrekking op het gebied begrensd door de Minkmaatstraat, de Kotkampweg, de Floraparkstraat en de bebouwing van de basisschool Paus Joannes.

Met dit bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt op gronden in het plangebied maximaal 50 woningen met bijbehorende voorzieningen als ontsluitingsweg en groen te realiseren.

Gewijzigde vaststelling

Bij de vaststelling van het plan heeft de raad, ten opzichte van het ontwerp, wijzigingen in het plan aangebracht. Het betreft het wijzigen van de verbeelding voor wat betreft het aanpassen van bestemmingsgrenzen zodat deze in overeenstemming komen met verkavelingsplan en tekening grondoverdracht en het wijzigen van de regels waar het gaat om het al dan niet splitsen van woningen.

Inzien bestemmingsplan:

Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van

6 mei 2016 zes weken voor een ieder ter inzage.

Bestemmingsplan digitaal inzien:

Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken kan digitaal worden ingezien op

De bronbestanden kunnen worden gedownload via de webpagina

https://www.ruimtelijkeplannen.enschede.nl/plannen/NL.IMRO.0153.BP00120-/NL.IMRO.0153.BP00120-0003

Papieren versie bestemmingsplan inzien:

Wilt u liever de papieren versie van het vastgestelde bestemmingsplan inzien? Dan verzoeken wij u een mail met de naam van het plan te sturen naar vergunning@enschede.nl U ontvangt dan van ons een pdf versie van het gevraagde bestemmingsplan.

Nadere toelichting of inzien op stadskantoor:

Wilt u een nadere toelichting op het vastgestelde bestemmingsplan of het plan inzien in het Stadskantoor ? U kunt hiervoor een afspraak maken door een mail te sturen naar vergunning@enschede.nl Wij verzoeken u in de mail aan te geven dat u een afspraak wilt maken en de naam van het plan, uw naam en telefoonnummer te vermelden.

Het is niet mogelijk om zonder afspraak ruimtelijke plannen of besluiten in te zien in het Stadskantoor.

Reageren

Van 6 mei 2016 tot en met 17 juni 2016 kunnen belanghebbenden, schriftelijk beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Indien het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpplan bij de vaststelling niet is gewijzigd kan geen beroep worden ingesteld door de belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan heeft kenbaar gemaakt.

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.