Bekendmaking bestemmingsplan Beiroetdreef, Overvecht met omgevingsvergunning

Logo Utrecht

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 5 mei gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt:

- het op 10 maart 2016 door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan Beiroetdreef, Overvecht dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344. BPBEIROETDREEFOVER-VA01.gml;

- de omgevingsvergunning met kenmerk HZ_WABO-15-21314, voor het bouwen van een school.

 

Ligging plangebied

Het plangebied ligt in het noorden van Overvecht in de wijk de Gagel. Het wordt begrensd door de Beiroetdreef, Eufraatdreef en de achterkanten van woningen aan de Tigrisdreef en de Aleppodreef.

 

Doelstelling bestemmingsplan

De vernieuwing van de scholen Beiroetdreef en Pagodedreef is de laatste vernieuwing van de basisscholen in Overvecht. De Johannesschool (KSU schoolbestuur), die nu aan de Pagodedreef is gevestigd, en de Openbare Basisschool Overvecht aan de Beiroetdreef (SPOU schoolbestuur) komen samen in een nieuw gebouw aan de Beiroetdreef. Ze blijven wel los van elkaar functioneren en herkenbaar. De gymzaal voor beide scholen wordt aan de Pagodedreef gerealiseerd. Hiervoor wordt een afzonderlijke procedure doorlopen. De hoofddoelstelling van het bestemmingsplan is de realisering van het kindercluster aan de Beiroetdreef (2 basisscholen, met ruimtes voor voor- en vroegschoolse educatie, een ouderlokaal en buitenschoolse opvang) planologisch-juridisch mogelijk te maken.

 

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet op de ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening maken het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. Dat wil zeggen dat de voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten tegelijk worden behandeld.

 

Inzien

het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning liggen tijdens kantooruren ter inzage van donderdag 5 mei gedurende zes weken, dus tot en met woensdag 15 juni 2016, in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping, 3521 AZ, Utrecht.

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

- via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl; (deze versie is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies)

- via de gemeentelijke website utrecht.nl/bestemmingsplannen.

 

Beroepsmogelijkheid

Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit tot  verlening van de vergunning beroep worden ingesteld door:  belanghebbenden aan wie niet redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht. Het beroep kan worden ingesteld bij:

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden. Voor het indienen van beroep zijn griffierechten verschuldigd.

 

Mogelijkheid verzoek om voorlopige voorziening

Het enkel indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. Als een spoedeisend belang aanwezig is, kan door de indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om 'voorlopige voorziening' ingediend worden bij de Voorzitter van de voornoemde Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Het is niet mogelijk om per e-mail of anderszins digitaal beroep of een voorlopige voorziening in te dienen.

 

Naar boven