Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Etten-LeurStaatscourant 2016, 2290Ruimtelijke plannen

Gewijzigd bestemmingsplan Buitengebied, Midden Donk 10, Etten-Leur

Logo Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij met toepassing van artikel 3.6. lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ ter hoogte van ‘Midden Donk 10’ (gedeeltelijk) gewijzigd hebben ten behoeve van de omzetting van de agrarische bestemming van de voormalige bedrijfswoning met bijbehorende bijgebouwen in een woon- en tuinbestemming.

Het wijzigingsbesluit inclusief het vastgestelde wijzigings plan met plantoelichting, planregels en pla n verbeelding (NL.IMRO.0777.0085WPMIDDENDONK10-3001) liggen gedurende de periode van donde r dag 21 januari 2016 tot en met donderdag 3 maart 2016 in het informatiece n trum in het stadskantoor aan de Roosendaalseweg 4 voor een ieder ter inzage. De stukken zijn ook te raadplegen op de gemee n telijke internetsite via www.etten-leur.nl > P lannen en (ver)bouwen > bestemmingsplannen > Midden Donk 10 of via de landelijke internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl .

Gedurende de periode van ter inzagelegging kan tegen dit wijzigingsbesluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019 te 2500 EA ’s Gravenhage . B e roep kan worden ingesteld door een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend over het on t werp-wijzigingsbesluit alsmede die belanghebbende die aantoont redelijkerwijze niet in staat te zijn geweest zich tijdig tot het college van burgemeester en we t houders te wenden. Een b elanghebbende die zich niet kan verenigen met de ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan aangebrachte wijzigi n gen, kan eveneens van deze beroepsmog e lijkheid gebruik maken.

Het wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij degene die beroep instelt tevens een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het wijzigingsbesluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Etten-Leur, 20 januari 2016