Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Alphen-ChaamStaatscourant 2016, 22724Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan Kom Chaam 2015

Logo Alphen-Chaam

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 2 februari 2016 het bestemmingsplan ‘Kom Chaam 2015’, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1723.BPKomChaam2015-VS01 met de bijbehorende bestanden, gewijzigd heeft vastgesteld.

 

Het bestemmingsplan betreft de actualisatie van Kom Chaam 2005 voor de gehele kern van Chaam, behalve het centrumgebied rondom het Brouwerijplein. Het raadsbesluit ligt met bijbehorende stukken met ingang van dinsdag 3 mei 2016 tot en met 13 juni 2016 voor eenieder ter inzage in het gemeentekantoor te Alphen. Indien u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid dient u een afspraak te maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken via www.baarle-nassau.nl of door te bellen naar ons algemene nummer 14 013. Tevens is het plan raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Tijdens de inzagetermijn kan beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien beroep is ingesteld kan de Voorzitter van de Afdeling tevens worden verzocht een voorlopige voorziening (schorsing) te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

 

Het instellen van beroep is mogelijk voor een belanghebbende:

- die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad;

- die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

 

Het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan ‘Kom Chaam 2015’, treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de genoemde beroepstermijn van zes weken. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de genoemde Afdeling, treedt het besluit niet in werking tot op dat verzoek is beslist.