Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2016, 22293Vergunningen

Vergunning op grond van de Waterwet en de Keur van het Waterschap Peel en Maasvallei, Rijkswaterstaat

BEKENDMAKING BESLUIT

Waterwet

De Minister van Infrastructuur en Milieu maakt, ter voldoening aan de Algemene wet bestuursrecht, het volgende bekend.

Bij besluit van 22 april 2016 met nummer RWS-2016/16772, heb ik een vergunning verleend op grond van de Waterwet en de Keur van het Waterschap Peel en Maasvallei voor het realiseren van het vakantiepark Maasresidence Thorn gelegen nabij de Maasplas de Grote Hegge te Thorn vanwege de uitvoering in het rivierbed van de rivier de Maas, in de kern-, beschermings- en buitenbeschermingszone van de waterkering dijkvak Grote Hegge 1 en Waage Naak en vanwege de uitvoering ter plaatse van de Thornerbeek ter plaatse van Meers te Thorn.

Terinzagelegging

Genoemde vergunning ligt vanaf 4 mei 2016 tot en met 2 juni 2016 ter inzage bij:

  • 1. Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Avenue Céramique 125 te Maastricht, op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur, alsmede buiten deze uren na vooraf gemaakte afspraken, telefoon 043 – 329 44 44. Vraag naar de afdeling Vergunningverlening.

  • 2. De gemeente Maasgouw, Markt 36 te Maasbracht, tijdens kantooruren.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Infrastructuur en Milieu, p/a de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Postbus 25, 6200 MA Maastricht. De vergunning treedt in werking één dag na bekendmaking. Bekendmaking heeft plaatsgevonden door toezending van de vergunning aan de aanvrager op 22 april 2016.

Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van de vergunning niet. Gelet hierop kan, indien tegen de vergunning bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de bevoegde rechtbank of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Inlichtingen

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 043 – 329 44 44.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze, het hoofd van de afdeling Vergunningverlening, T.L.B. du Chatinier