Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2016, 22160Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan Corridor 1ste herziening, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht maken bekend dat het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Corridor 1ste herziening vanaf vrijdag 29 april tot en met donderdag 9 juni 2016 ter inzage ligt.

Inhoud

In het bestemmingsplan is de uitspraak van de Raad van State van 28 mei 2014 verwerkt en zijn enkele tekortkomingen hersteld die belanghebbenden beperken in hun gebruiks- en/of bouwmogelijkheden.

Inzien

U kunt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan (NL.IMRO.1904.BPCorridor1hrzBKL-VG01) vanaf vrijdag 29 april raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum zonder afspraak inzien tot en met donderdag 9 juni 2016 bij het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (ma. t/m vr. van 8:30 tot 17:00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw L. van de Craats of de heer T. Verkammen (14 0346).

Reageren

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan vanaf vrijdag 29 april 2016 gedurende zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld. Alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan dan wel belanghebbenden die menen door de gewijzigde vaststelling alsnog in hun belangen te worden geschaad, kunnen beroep instellen. Het beroepschrift richt u aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In werking treden bestemmingsplan

Het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij voor deze datum, naast beroep, tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het betreffende onderdeel van het besluit geschorst totdat op het verzoek is beslist. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de Voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.