Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WeertStaatscourant 2016, 22158VergunningenGemeentelijke coördinatieregeling / Ontwerpbestemmingsplan ‘St. Jobstraat en Friezenstraat’, Weert en ontwerpbesluit omgevingsvergunning Aldi, Weert 

Logo Weert

De gemeente Weert maakt op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening Wro) bekend dat de gemeenteraad op 3 november 2015 heeft besloten om de coördinatieregeling toe te passen voor het bestemmingsplan ‘St. Jobstraat en Friezenstraat’ en de in te dienen aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouw van een winkel door de Aldi.

De coördinatieregeling maakt het mogelijk om de aanvraag voor de bouw van de Aldi gelijk op te laten lopen met de procedure voor het bestemmingsplan St. Jobstraat en Friezenstraat. De voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten worden hiermee gebundeld. Dit betekent dat er één gecombineerde procedure wordt doorlopen in plaats van verschillende procedures. Het besluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan wordt genomen door de gemeenteraad. Het besluit omtrent de aanvraag van een omgevingsvergunning wordt genomen door het college van burgemeester en wethouders. Tegen de vaststelling van de besluiten kan te zijner tijd als één geheel beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Tegen het besluit tot toepassing van de coördinatieregeling staat op grond van artikel 8:5, bijlage 2, hoofdstuk 1, van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar en beroep open.

Burgemeester en wethouders maken tegelijkertijd volgens artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat op grond van dit coördinatiebesluit vanaf 28 april 2016 ontwerpen ter inzage liggen van:

 

  • Het bestemmingsplan ‘St. Jobstraat en Friezenstraat’.

  • De omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen.

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de verplaatsing van het winkelcentrum (detailhandel, Jumbo en dagwinkels/horeca) van de Friezenstraat naar de St. Jobstraat en de verplaatsing van de fietsenwinkel binnen het plangebied. Tevens wordt in het bestemmingsplan de vestiging van de Aldi mogelijk gemaakt die momenteel tijdelijk aan de Dr. Schaepmanstraat 17 is gelegen en worden er in het plangebied maatschappelijke functies toegestaan. Op de locatie van het huidige winkelcentrum aan de Friezenstraat worden maximaal 14 woningen toegelaten. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0988.BPStjobfriezenstr-ON01.

Het ontwerpbesluit voor de activiteit bouwen heeft betrekking op de aanvraag van de Aldi om in het plangebied aan de St. Jobstraat een winkel te bouwen.

De ontwerpbesluiten met bijbehorende stukken liggen met ingang van 28 april 2016 gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 8 juni 2016, bij de informatie- en servicebalie in het stadhuis Wilhelminasingel 101, ter inzage en zijn digitaal raadpleegbaar via www.weert.nl/bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Schriftelijke dan wel mondelinge zienswijzen met betrekking tot het bestemmingsplan kunnen door een ieder gedurende bovengenoemde termijn worden ingediend bij de gemeenteraad, Postbus 950 te 6000 AZ Weert.

 

Schriftelijke dan wel mondelinge zienswijzen met betrekking tot het ontwerpbesluit omgevingsvergunning kunnen door een ieder gedurende bovengenoemde termijn worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 950 te 6000 AZ Weert.

 

Indien u uw zienswijze mondeling naar voren wenst te brengen kunt u een afspraak maken via tel. (0495) 575 236.

 

Weert, 26 april 2016

Burgemeester en wethouders van Weert,

de secretaris, de burgemeester,