Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LoppersumStaatscourant 2016, 22055Ruimtelijke plannenBekendmaking Voorbereidingsbesluit Loppersum

Logo Loppersum

Burgemeester en wethouders van Loppersum maken ingevolge artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 25 april 2016 een voorbereidingsbesluit heeft vastgesteld voor het gehele grondgebied van de gemeente Loppersum. Het gebied is aangegeven op een kaart die bij het voorbereidingsbesluit hoort. Het voorbereidingsbesluit heeft tot gevolg dat het verboden is binnen dit gebied zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning gebouwen, zijnde hoofdgebouwen, te slopen.

Aanleiding van het voorbereidingsbesluit is de versterkingsopgave vanwege de gaswinningsproblematiek en de visie op de gebouwde omgeving en mogelijke sloop en herbouw van gebouwen welke door de raad is vastgesteld. Gebouwen worden geïnspecteerd en vervolgens versterkt of gesloopt. Middels een voorbereidingsbesluit wordt per direct de bescherming opgelegd dat er niet zonder vergunning overgegaan kan worden tot sloop van gebouwen.

Het voorbereidingsbesluit heeft een werkingsduur van één jaar. In deze periode wordt een bestemmingsplan voorbereid waarbinnen de karakteristieke panden en gebieden in de gemeente Loppersum worden vastgelegd en beschermd. Het voorbereidingsbesluit treedt de dag na bekendmaking in werking en ligt tot 6 weken na publicatie ter inzage.

Het bestemmingsplan met bijbehorende documenten kan op de volgende wijze worden ingezien:

  • Digitaal via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl;

  • Digitaal als PDF op de gemeentelijke website www.loppersum.nl, onder de rubriek ‘Actueel Bestemmingsplannen’;

  • Op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Molenweg 12 te Loppersum.

Een voorbereidingsbesluit is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. U kunt tegen een voorbereidingsbesluit geen bezwaar maken of beroep indienen.

Burgemeester en wethouders

van de gemeente Loppersum