Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 21522-n1

Gepubliceerd op 13 februari 2018 09:00Rectificatie: Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 21 april 2016, kenmerk ACM/DE/2016/202166, houdende de vaststelling van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12a van de Gaswet (Tarievencode gas)

De Autoriteit Consument en Markt,

Gelet op artikel 12f, eerste lid van de Gaswet;

Besluit:

1 ALGEMENE BEPALINGEN

1.1 Werkingssfeer

1.1.1

Dit document bevat de door netbeheerders jegens netgebruikers, waaronder afnemers, te hanteren tariefstructuur die de elementen en wijze van berekening beschrijft van het tarief waarvoor transport van gas, met inbegrip van invoer, uitvoer en doorvoer van gas, de met het transport ondersteunende diensten ten behoeve van netgebruikers en het gebruik van een of meer installaties van het verwante bedrijf zullen worden doorgevoerd en van het tarief waarvoor de netbeheerder van het landelijk gastransportnet uitvoering zal geven aan zijn in artikel 10a, eerste lid, omschreven wettelijke taken, zoals bedoeld in artikel 12a van de Gaswet.

1.2 Overig

1.2.1

Begrippen, die in de Gaswet of de Begrippencode gas zijn gedefinieerd, hebben de in de Gaswet of Begrippencode gas gedefinieerde betekenis.

1.2.2

[Vervallen]

1.2.3

[Vervallen]

1.2.4

Indien een aansluit- en transportovereenkomst met de regionale netbeheerder in de loop van de maand wordt aangegaan, gewijzigd of beëindigd worden de maandelijks verschuldigde vergoedingen voor die maand op dagbasis bepaald en in rekening gebracht.

2 REGIONALE NETBEHEERDERS

2.1 Algemeen

2.1.1

Dit hoofdstuk bevat de door regionale netbeheerders jegens netgebruikers, waaronder afnemers, te hanteren tariefstructuur die de elementen en wijze van berekening beschrijft van het tarief waarvoor: transport van gas, met inbegrip van invoer, uitvoer en doorvoer van gas, de met het transport ondersteunende diensten ten behoeve van netgebruikers en het gebruik van een of meer installaties van het verwante bedrijf zullen worden doorgevoerd, zoals bedoeld in artikel 12a van de Gaswet.

2.2 Tariefstructuur voor de transportdienst

2.2.1 Beschrijving transportdienst
2.2.1.1

De transportdienst omvat het transporteren van gas voor netgebruikers door gebruik te maken van het regionale gastransportnet1. Hieronder wordt mede verstaan:

 • a. de instandhouding van het gastransportnet;

 • b. de handhaving van het drukniveau;

 • c. de kwaliteitsbewaking van het gas;

 • d. de facturering;

 • e. dataverwerking;

 • f. marktfacilitering.

2.2.1.2

Per onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, onderdelen a t/m d van de Wet waardering onroerende zaak is er sprake van één aansluiting. Indien er sprake is van gasinstallaties of samenstel van gasinstallaties op een onroerende zaak die afzonderlijk met het gastransportnet zijn verbonden en niet warmtezijdig en ook niet anderszins met elkaar zijn verbonden, is in uitzondering op deze regel sprake van verschillende aansluitingen.

2.2.1.3

De transportdienst wordt per aansluiting in rekening gebracht.

2.2.2 Kosten gedekt door de transporttarieven
2.2.2.1

De transporttarieven dienen ter dekking van de kosten van het door de netbeheerder beheerde gastransportnet voor zover deze kosten ten grondslag liggen aan de transportdienst of aan een transportondersteunende dienst zoals bedoeld in artikel 2.1.1.

2.2.2.2

De kosten, welke worden bepaald conform de Regulatorische Accountingregels voor Regionale Netbeheerders Gas2 worden ingedeeld in twee categorieën:

 • a. de transportonafhankelijke kosten, zijnde alle kosten die geen directe relatie hebben met de benodigde transportcapaciteit of het transportvolume. Dit zijn:

  • administratiekosten;

  • kosten voor dataverwerking, alsmede de kosten voor allocatie, reconciliatie en validatie;

  • kosten voor marktfacilitering (kosten voor het beheer van het aansluitingenregister en het afhandelen van switch- en verhuisberichten);

  • factureringskosten;

  • kosten voor kwaliteitsbewaking van het gas;

  • kosten voor gebouwen en magazijnen niet behorende bij de netinfrastructuur;

  • kosten het opstellen van transportcontracten.

 • b. de transportafhankelijke kosten, zijnde alle kosten die een directe relatie hebben met de benodigde transportcapaciteit of het transportvolume. Dit zijn:

  • kosten inkoop bij andere netbeheerders;

  • kosten voor het gastransportnet;

  • kosten voor instandhouding van het gastransportnet;

  • kosten voor handhaving drukniveau;

  • kosten voor gebouwen en magazijnen behorende bij de netinfrastructuur.

2.3 De tariefstructuur van de transporttarieven voor afnemers met een aansluitcapaciteit van ten hoogste 40 m3(n)/uur

2.3.1 Tariefcomponenten
2.3.1.1

De transporttarieven voor afnemers met een aansluitcapaciteit van ten hoogste 40 m3(n)/uur bestaan uit de volgende componenten:

 • a. een transportonafhankelijk verbruikerstarief (TOVT);

 • b. een transportafhankelijk verbruikerstarief-volume (TAVTv);

 • c. een transportafhankelijk verbruikerstarief-capaciteit (TAVTc).

2.3.2 Indeling in tariefcategorie
2.3.2.1

Voor de aansluitingen van afnemers met een aansluitcapaciteit van ten hoogste 40 m3(n)/uur worden zes afnemerscategorieën onderscheiden. Iedere aansluiting wordt in één van deze categorieën ingedeeld. In Tabel 1 Tariefcategorieën zijn de verschillende afnemerscategorieën weergegeven.

Tabel 1 Tariefcategorieën

Afnemerscategorie

Capaciteit

[m3(n)/uur]

Grootte gasmeter*

Standaard jaarverbruik**

[m3(n;35,17)]

1

≤ 10

≤ G6

< 500

2

≤ 10

≤ G6

≥ 500 en < 4.000

3

≤ 10

≤ G6

≥ 4.000

4

> 10 en ≤ 16

G10

n.v.t.

5

> 16 en ≤ 25

G16

n.v.t.

6

> 25 en ≤ 40

G25

n.v.t.

* Deze indeling in gasmeters geldt alleen bij een overdruk van ≤ 200 mbar.

** Dit betreft het standaardjaarverbruik zoals bedoeld in artikel 2.1.3, onderdeel r, van de Informatiecode elektriciteit en gas.

2.3.2.2

Afnemers worden op basis van de grootte van de gasmeter ingedeeld in een afnemersgroep zoals weergegeven in Tabel 1 Tariefcategorieën. Voor de eerste drie afnemersgroepen geldt dat het standaardjaarverbruik bepaalt of afnemers in groep 1, 2 of 3 worden ingedeeld. Voor aansluitingen met een hoge druk (groter dan 200 mbar overdruk) of een extra hoge druk (groter dan 16 bar overdruk) geldt de procedure zoals is beschreven in artikel 2.3.2.3.

2.3.2.3

Voor aansluitingen waarbij de gasmeter meet in de hoge druk (groter dan 200 mbar overdruk) of extra hoge druk (groter dan 16 bar overdruk) dient de capaciteit gecorrigeerd te worden voor druk. De correctie dient te geschieden door toepassing van onderstaande formule. Na toepassing hiervan wordt de aansluiting conform Tabel 1 Tariefcategorieën in de afnemersgroep ingedeeld.

De formule die hiervoor wordt gebruikt, luidt:

Cn = C * (P/Pn)

waarin:

C = Maximum capaciteit (m3/uur) van de gasmeter;

Cn = Herleide capaciteit (m3(n)/uur), gecorrigeerd voor druk;

P = De absolute meetdruk in bar;

Pn = Absolute druk onder normaalconditie (1,01325 bar).

2.3.2.4

Voor de in 2.3.1 genoemde tariefcomponenten wordt uitgegaan van een waarde voor de transportcapaciteit die voor onbepaalde tijd geldt.

2.3.2.5

De procedure voor indeling in een andere afnemersgroep is als volgt:

 • a. indien een afnemer met een aansluitcapaciteit van ten hoogste 40 m3(n)/uur op grond van zijn benodigde maximale (gesommeerde) transportcapaciteit van mening is dat hij in aanmerking komt voor indeling in een andere afnemersgroep, dient hij daartoe een schriftelijk verzoek in bij de netbeheerder op wiens net zijn installatie is aangesloten;

 • b. de netbeheerder beoordeelt het verzoek, binnen vijf werkdagen na de dag van ontvangst van het verzoek, aan de hand van de volgende criteria:

  • kan de gevraagde transportcapaciteit geleverd worden op de aansluiting;

  • indien het een verzoek tot neerwaartse bijstelling behelst dan mag er gedurende de afgelopen 12 maanden geen bijstelling opwaarts hebben plaatsgevonden;

 • c. de netbeheerder doet de afnemer uiterlijk op de tiende werkdag na de dag van ontvangst van het verzoek schriftelijk verslag van zijn bevindingen. Bij honorering van het verzoek wordt de afnemer zonodig geadviseerd om contact op te nemen met zijn meetverantwoordelijke;

 • d. daarna neemt de afnemer contact op met zijn meetverantwoordelijke om ervoor te zorgen dat zijn metercapaciteit op kosten van de afnemer wordt bijgesteld door aanpassing (wisseling) van de meter;

 • e. indien de meetinrichting is aangepast, informeert de meetverantwoordelijke de netbeheerder;

 • f. vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand dat de netbeheerder van de meetverantwoordelijke vernomen heeft dat de metercapaciteit naar boven is bijgesteld, geldt voor de tariefstelling de hogere afnemersgroep, mits deze gereedmelding voor de 15e van de maand bij de netbeheerder ontvangen is. Bij gereedmelding na de 15e van de maand gaat de aangepaste tariefstelling een maand later in werking;

 • g. een bijstelling van de tariefstelling in een lagere afnemersgroep kan alleen plaatsvinden indien de metercapaciteit gedurende de afgelopen 12 maanden niet naar boven is bijgesteld. Op het moment dat aan deze voorwaarde is voldaan, geldt voor de tariefstelling vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand dat de netbeheerder van de meetverantwoordelijke vernomen heeft dat de metercapaciteit naar beneden is bijgesteld de lagere afnemersgroep, mits deze gereedmelding voor de 15e van de maand bij de netbeheerder ontvangen is. Bij gereedmelding na de 15e van de maand gaat de aangepaste tariefstelling een maand later in werking.

2.3.3 Het transportonafhankelijke verbruikerstarief voor afnemers met een aansluitcapaciteit van ten hoogste 40 m3(n)/uur (TOVT)
2.3.3.1

Het transportonafhankelijke verbruikerstarief voor afnemers met een aansluitcapaciteit van ten hoogste 40 m3(n)/uur (TOVT) wordt bepaald door de aan deze afnemers toegerekende transportonafhankelijke kosten te delen door het aantal aansluitingen van deze afnemers.

2.3.3.2

Het TOVT is een bedrag voor de periode van een jaar en wordt per aansluiting in rekening gebracht.

2.3.4 Het transportafhankelijke verbruikerstarief-volume voor afnemers met een aansluitcapaciteit van ten hoogste 40 m3(n)/uur (TAVTv)
2.3.4.1

Het transportafhankelijke verbruikerstarief-volume voor afnemers met een aansluitcapaciteit van ten hoogste 40 m3(n)/uur (TAVTv) is gelijk aan 0.

2.3.5 Het transportafhankelijke verbruikerstarief-capaciteit voor afnemers met een aansluitcapaciteit van ten hoogste 40 m3(n)/uur (TAVTc)
2.3.5.1

Het transportafhankelijke verbruikerstarief voor afnemers met een aansluitcapaciteit van ten hoogste 40 m3(n)/uur (TAVTc) dekt de totale op basis van capaciteit aan deze afnemers toegerekende transportafhankelijke kosten. Het TAVTc wordt op basis van dagevenredigheid in rekening gebracht.

2.3.5.2

Het TAVTc wordt berekend door de totale op basis van capaciteit aan afnemers met een aansluitcapaciteit van ten hoogste 40 m3(n)/uur toegerekende transportafhankelijke kosten te delen door de som van het aantal aansluitingen per afnemerscategorie vermenigvuldigd met de respectievelijke rekencapaciteiten uit tabel 2 in artikel 2.3.6.1.

2.3.5.3

Het TAVTc is een bedrag per kubieke meter Groningen gas per uur [m3(n; 35,17)/uur] voor de periode van een jaar.

2.3.5.4

Het TAVTc wordt in rekening gebracht over de rekencapaciteit per aansluiting. Voor aansluitingen met meerdere verbindingen wordt het TAVTc berekend over de som van de rekencapaciteiten van die verbindingen.

2.3.6 Rekencapaciteiten
2.3.6.1

De rekencapaciteit wordt gebruikt om de capaciteitsafhankelijke tarieven voor de in paragraaf 2.3.2 onderscheiden afnemerscategorieën te bepalen. De rekencapaciteiten zijn als volgt:

Tabel 2 Rekencapaciteit per afnemerscategorie

Afnemerscategorie

Capaciteit

[m3(n)/uur]

Standaardjaarverbruik*

[m3(n;35,17)]

Rekencapaciteit

[m3(n;35,17)/uur]

1

≤ 10

< 500

2

≤ 10

≥ 500 en < 4.000

3

3

≤ 10

≥ 4.000

6

4

> 10 en ≤ 16

n.v.t.

10

5

> 16 en ≤ 25

n.v.t.

16

6

> 25 en ≤ 40

n.v.t.

25

* Dit betreft het standaardjaarverbruik zoals bedoeld in artikel 2.1.3, onderdeel r, van de Informatiecode elektriciteit en gas.

2.3.6.2

Aansluitingen van afnemers met een aansluitcapaciteit van ten hoogste 40 m3(n)/uur zonder meetinrichting worden tot afnemerscategorie 1 uit tabel 2 in artikel 2.3.6.1 gerekend, te weten met een capaciteit kleiner dan 10 m3(n)/uur en een standaardjaarverbruik kleiner dan 500 m3(n; 35,17).

2.3.7 [Vervallen]
2.3.8 Bijzondere bepalingen
2.3.8.1

Indien een netbeheerder door faillissement van een leverancier als gevolg van toepassing van het leveranciersmodel zoals bedoeld in artikel 44b van de Gaswet tariefinkomsten derft, dan mogen deze gederfde inkomsten worden verrekend in de tarieven van de netbeheerder.

2.3.8.2

De in artikel 2.3.8.1 bedoelde verrekening heeft ten hoogste betrekking op de gederfde tariefinkomsten gedurende twee maanden voorafgaand aan het moment waarop de vergunninghouder in staat van faillissement is verklaard (jaar t). Dit is de datum waarop melding wordt gemaakt van het betreffende faillissement in de Nederlandse Staatscourant.

2.3.8.3

Het moment van de in artikel 2.3.8.1 bedoelde verrekening is in het jaar t+2 na het jaar waarin de vergunninghouder in staat van faillissement is verklaard. De netbeheerder dient dit verzoek tot correctie voor gederfde tariefinkomsten te doen met het tariefvoorstel voor het betreffende jaar. Daarbij moet de netbeheerder aan de Autoriteit Consument en Markt een overzicht overleggen, voorzien van goedkeurende accountantsverklaring, van de gederfde tariefinkomsten.

2.3.8.4

Indien een netbeheerder, zoals bedoeld in artikel 2.3.8.1, gederfde inkomsten verrekent, dan dient deze netbeheerder in het jaar van het einde van het faillissement van de betreffende vergunninghouder een verklaring van de curator bij de Autoriteit Consument en Markt te overleggen van de uitkomsten van het faillissement. Het einde van een faillissement is de dag waarop het einde van een faillissement wordt gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant. Inkomsten die de netbeheerder alsnog heeft kunnen verhalen op de failliete boedel worden in mindering gebracht op de tarieven twee jaar na het jaar van het einde van het faillissement van de vergunninghouder, zoals bedoeld in artikel 2.3.8.1.

2.3a De tariefstructuur van de transporttarieven voor profielgrootverbruikers

2.3a.1 Tariefcomponenten
2.3a.1.1

De transporttarieven voor profielgrootverbruikers bestaan uit de volgende componenten:

 • a. een transportonafhankelijk verbruikerstarief (TOVT);

 • b. een transportafhankelijk verbruikerstarief (TAVT).

2.3a.2 Indeling in tariefcategorie
2.3a.2.1

Voor de aansluitingen van profielgrootverbuikers worden vijf afnemerscategorieën onderscheiden. Iedere aansluiting wordt in één van deze categorieën ingedeeld. In Tabel 3 Tariefcategorieën zijn de verschillende afnemerscategorieën weergegeven.

Tabel 3 Tariefcategorieën

Afnemerscategorie

Capaciteit [m3(n)/uur]

Grootte gasmeter*

1

> 40 en ≤ 65

G40

2

> 65 en ≤ 100

G65

3

> 100 en ≤ 160

G100

4

> 160 en ≤ 250

G160

5

> 250

> G160

* Deze indeling in gasmeters geldt alleen bij een overdruk van ≤ 200 mbar.

2.3a.2.2

Afnemers worden op basis van de grootte van de gasmeter ingedeeld in een afnemerscategorie zoals weergegeven in Tabel 3 Tariefcategorieën. Voor aansluitingen met een hoge druk (groter dan 200 mbar overdruk) of een extra hoge druk (groter dan 16 bar overdruk) geldt de procedure zoals is beschreven in artikel 2.3a.2.3.

2.3a.2.3

Voor aansluitingen waarbij de gasmeter meet in de hoge druk (groter dan 200 mbar overdruk) of extra hoge druk (groter dan 16 bar overdruk) dient de capaciteit gecorrigeerd te worden voor druk. De correctie dient te geschieden door toepassing van onderstaande formule. Na toepassing hiervan wordt de aansluiting conform Tabel 3 Tariefcategorieën in de afnemerscategorie ingedeeld.

De formule die hiervoor wordt gebruikt, luidt:

Cn = C * (P/Pn)

waarin:

C = Maximum capaciteit (m3/uur) van de gasmeter;

Cn = Herleide capaciteit (m3(n)/uur), gecorrigeerd voor druk;

P = De absolute meetdruk in bar;

Pn = Absolute druk onder normaalconditie (1,01325 bar).

2.3a.2.4

Voor de in 2.3a.1 genoemde tariefcomponenten wordt uitgegaan van een waarde voor de transportcapaciteit die voor onbepaalde tijd geldt.

2.3a.2.5

De procedure voor indeling in een andere afnemerscategorie is als volgt:

 • a. indien een profielgrootverbruiker op grond van zijn benodigde maximale (gesommeerde) transportcapaciteit van mening is dat hij in aanmerking komt voor indeling in een andere afnemerscategorie, dient hij daartoe een schriftelijk verzoek in bij de netbeheerder op wiens net zijn installatie is aangesloten;

 • b. de netbeheerder beoordeelt het verzoek, binnen vijf werkdagen na de dag van ontvangst van het verzoek, aan de hand van de volgende criteria:

  • kan de gevraagde transportcapaciteit geleverd worden op de aansluiting;

  • indien het een verzoek tot neerwaartse bijstelling behelst dan mag er gedurende de afgelopen 12 maanden geen bijstelling opwaarts hebben plaatsgevonden;

 • c. de netbeheerder doet de profielgrootverbruiker uiterlijk op de tiende werkdag na de dag van ontvangst van het verzoek schriftelijk verslag van zijn bevindingen. Bij honorering van het verzoek wordt de profielgrootverbruiker zonodig geadviseerd om contact op te nemen met zijn meetverantwoordelijke;

 • d. daarna neemt de profielgrootverbruiker contact op met zijn meetverantwoordelijke om ervoor te zorgen dat zijn metercapaciteit op kosten van de profielgrootverbruiker wordt bijgesteld door aanpassing (wisseling) van de meter;

 • e. indien de meetinrichting is aangepast, informeert de meetverantwoordelijke de netbeheerder;

 • f. vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand dat de netbeheerder van de meetverantwoordelijke vernomen heeft dat de metercapaciteit naar boven is bijgesteld, geldt voor de tariefstelling de hogere afnemersgroep, mits deze gereedmelding voor de 15e van de maand bij de netbeheerder ontvangen is. Bij gereedmelding na de 15e van de maand gaat de aangepaste tariefstelling een maand later in werking;

 • g. een bijstelling van de tariefstelling in een lagere afnemerscategorie kan alleen plaatsvinden indien de metercapaciteit gedurende de afgelopen 12 maanden niet naar boven is bijgesteld. Op het moment dat aan deze voorwaarde is voldaan, geldt voor de tariefstelling vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand dat de netbeheerder van de meetverantwoordelijke vernomen heeft dat de metercapaciteit naar beneden is bijgesteld de lagere afnemersgroep, mits deze gereedmelding voor de 15e van de maand bij de netbeheerder ontvangen is. Bij gereedmelding na de 15e van de maand gaat de aangepaste tariefstelling een maand later in werking.

2.3a.3 Het transportonafhankelijke verbruikerstarief profielgrootverbruik (TOVT)
2.3a.3.1

Het transportonafhankelijke verbruikerstarief profielgrootverbruik (TOVT) wordt bepaald door de aan profielgrootverbruikers toegerekende transportonafhankelijke kosten te delen door het aantal aansluitingen van profielgrootverbruikers.

2.3a.3.2

Het TOVT is een bedrag voor de periode van een jaar en wordt per aansluiting in rekening gebracht.

2.3a.4 Het transportafhankelijke verbruikerstarief-capaciteit profielgrootverbruik (TAVT)
2.3a.4.1

Het transportafhankelijke verbruikerstarief profielgrootverbruik (TAVT) dekt de totale op basis van capaciteit aan profielgrootverbruikers toegerekende transportafhankelijke kosten. Het TAVT wordt berekend door de totale op basis van capaciteit aan profielgrootverbruikers toegerekende transportafhankelijke kosten te delen door de som van het aantal aansluitingen per afnemerscategorie vermenigvuldigd met de respectievelijke rekencapaciteiten uit tabel 4 in artikel 2.3a.5.1.

2.3a.4.2

Het TAVT is een bedrag per kubieke meter Groningen gas [m3(n;35,17)/uur] voor de periode van een jaar.

2.3a.4.3

Het TAVT wordt in rekening gebracht over de rekencapaciteit per aansluiting. Voor aansluitingen bestaande uit meer verbindingen wordt het TAVT berekend over de som van de rekencapaciteiten van die verbindingen.

2.3a.5 Rekencapaciteiten
2.3a.5.1

De rekencapaciteit wordt gebruikt om de capaciteitsafhankelijke tarieven voor de in paragraaf 2.3a.2 onderscheiden afnemerscategorieën te bepalen. De rekencapaciteiten zijn als volgt:

Tabel 4 Rekencapaciteit per afnemerscategorie

Afnemerscategorie

Capaciteit [m3(n)/uur]

Rekencapaciteit [m3(n;35,17)/uur]

1

> 40 en ≤ 65

40

2

> 65 en ≤ 100

65

3

> 100 en ≤ 160

100

4

> 160 en ≤ 250

160

5

> 250

250

2.4 De tariefstructuur van de transporttarieven voor telemetriegrootverbruikers

2.4.1 Structuur van de transporttarieven voor telemetriegrootverbruikers
2.4.1.1

De transporttarieven voor telemetriegrootverbruikers bestaan uit de volgende componenten:

 • a. een transportonafhankelijk verbruikerstarief (TOVTgv);

 • b. een transportafhankelijk verbruikerstarief-capaciteit (TAVTgv).

2.4.2 Het transportonafhankelijke verbruikstarief voor telemetriegrootverbruikers
2.4.2.1

Het transportonafhankelijke verbruikerstarief voor telemetriegrootverbruikers (TOVTgv) wordt bepaald door de aan telemetriegrootverbruikers toegerekende transportonafhankelijke kosten te delen door het aantal aansluitingen van telemetriegrootverbruikers.

2.4.2.2

Het TOVTgv is een bedrag voor de periode van een jaar en wordt per aansluiting in rekening gebracht.

2.4.3 Het transportafhankelijke verbruikstarief voor telemetriegrootverbruikers
2.4.3.1

Het transportafhankelijke verbruikerstarief voor telemetriegrootverbruikers (TAVTgv) wordt berekend door de totale op basis van capaciteit aan telemetriegrootverbruikers toegerekende transportafhankelijke kosten te delen door de som van de door telemetriegrootverbruikers gecontracteerde transportcapaciteit.

2.4.3.2

De transportafhankelijke tarieven voor telemetriegrootverbruikers kunnen erin voorzien dat de transportafhankelijke kosten worden onderbouwd aan de hand van een kostenverdeling op basis van drukniveaus. In het geval de netbeheerder hiertoe kiest dient een cascademodel gehanteerd te worden, hetgeen resulteert in een TAVTgv voor extra hoge druk, een voor hoge druk en een voor lage druk.

2.4.3.3

De verdeelsleutel voor de kostentoerekening van de kosten van het EHD-net aan het HD- en LD-net volgens het cascadebeginsel is de volgende:

De verdeelsleutel voor de kostentoerekening van de kosten van het HD-net aan het LD-net volgens het cascadebeginsel is de volgende:

2.4.3.4

Het TAVTgv wordt op basis van de gecontracteerde transportcapaciteit per aansluiting in rekening gebracht. In dit verband wordt onder gecontracteerde transportcapaciteit verstaan de capaciteit (herleid naar m3(n; 35,17)/uur) die een telemetriegrootverbruiker verwacht op enig moment in een kalenderjaar maximaal gedurende één uur nodig te hebben voor de betreffende aansluiting.

2.4.3.5

In de in artikel 2.4.1.1 genoemde tariefdragers wordt uitgegaan van een waarde voor de gecontracteerde transportcapaciteit die voor onbepaalde tijd geldt.

2.4.3.6

Een telemetriegrootverbruiker heeft het recht om de gecontracteerde transportcapaciteit aan te passen, met uitzondering wanneer:

 • a. de telemetriegrootverbruiker verzoekt om verlaging van de gecontracteerde transportcapaciteit binnen 12 maanden na aanvang van een eerdere verhoging, tenzij er sprake is van sterk gewijzigde omstandigheden bij de telemetriegrootverbruiker die vooraf niet in redelijkheid hadden kunnen worden voorzien;

 • b. de netbeheerder niet op de gewenste termijn over voldoende transportcapaciteit kan beschikken.

2.4.3.7

Een aanpassing van de gecontracteerde transportcapaciteit is van kracht met ingang van de maand volgend op de instemming met en de uitvoering van het verzoek door de netbeheerder. Binnen 10 werkdagen na het indienen van het verzoek tot aanpassing van de transportcapaciteit wordt de afnemer door de netbeheerder geïnformeerd of instemming wordt verleend. In het geval de netbeheerder geen instemming verleent wordt de reden hiervoor door de netbeheerder aan de afnemer toegelicht. Daarnaast ligt de netbeheerder aan de afnemer toe welke aanpassingen in het net dienen te worden gedaan om wel aan het verzoek te kunnen voldoen en op welke termijn deze aanpassingen gerealiseerd kunnen worden.

2.4.3.8

Het transportafhankelijke tarief wordt bepaald op basis van gecontracteerde transportcapaciteit en uitgedrukt in Euro’s per kubieke meter Groningen gas [m3(n; 35,17)] per uur per jaar.

2.4.3.9

Wanneer een telemetriegrootverbruiker op enig moment de gecontracteerde transportcapaciteit overschrijdt dan wordt hem een overschrijdingsvergoeding in rekening gebracht over de hoeveelheid capaciteit waarmee de gecontracteerde capaciteit wordt overschreden. Deze vergoeding wordt met terugwerkende kracht voor het gehele contractjaar berekend, tenzij het contract op een later tijdstip in het jaar ingaat, en bestaat uit het TAVTgv.

2.4.4 Tarief voor afschakelbare contracten voor telemetriegrootverbruikers
2.4.4.1

Indien een afnemer met de netbeheerder een afschakelbaar transportcontract heeft afgesloten en afschakeling daadwerkelijk heeft plaatsgevonden dan wordt hem gedurende twaalf maanden vanaf de maand dat de afschakeling heeft plaatsgevonden een korting toegekend. De korting per m3(n; 35,17)/uur wordt bepaald door het quotiënt te nemen van de duur van de afschakelingen uitgedrukt in dagen en 365 en dat te vermenigvuldigen met het TAVTgv. De korting is onafhankelijk van de duur van de afschakeling op een dag.

2.4.4.2

Indien een verzoek van de netbeheerder tot afschakeling gericht aan de afnemer met een afschakelbaar transportcontract niet wordt opgevolgd dan wordt aan de afnemer een additioneel tarief in rekening gebracht per af te schakelen m3(n; 35,17)/uur. Het additionele tarief per m3(n; 35,17)/uur wordt bepaald door het quotiënt te nemen van de duur van de door de netbeheerder gewenste afschakelingen die door de afnemer niet worden opgevolgd uitgedrukt in dagen en 365 en dat te vermenigvuldigen met het TAVTgv. Het additionele tarief is onafhankelijk van de duur van de afschakeling op een dag.

2.4.5 Tarief voor dagcontracten voor telemetriegrootverbruikers
2.4.5.1

Onder een dagcontract wordt een overeenkomst verstaan die een kortere looptijd heeft dan een jaar.

2.4.5.2

Het tarief voor dagcontracten is opgebouwd uit de volgende tariefcomponenten:

 • a. het in rekening te brengen transportafhankelijke tarief per dag voor dagcontracten is gelijk aan het transportafhankelijke tarief voor jaarcontracten maal een maandfactor en gedeeld door 15. Voor een wintermaand, flankmaand of zomermaand is de maandfactor 0,3, 0,15 of 0,075.

 • b. wanneer een telemetriegrootverbruiker op enig moment de gecontracteerde dagcapaciteit overschrijdt dan wordt hem een overschrijdingsvergoeding in rekening gebracht over de hoeveelheid capaciteit waarmee de gecontracteerde capaciteit wordt overschreden. Deze vergoeding wordt met terugwerkende kracht voor de gehele dag berekend en bestaat uit het TAVTgv per dag.

2.4.5.3

De netbeheerder werkt mee aan een aanvraag voor een dagcontract, indien:

 • a. capaciteit beschikbaar is voor het transport van de desbetreffende hoeveelheid gas;

 • b. de aansluiting geschikt is voor de gewenste totale capaciteit;

 • c. de meetinrichting geschikt is voor de gewenste totale hoeveelheid capaciteit.

2.5 Tariefstructuur voor de aansluitdienst

2.5.1 Algemene bepalingen
2.5.1.1

De aansluitdienst omvat voor aansluitingen met een capaciteit tot en met 40 m3(n)/uur het verrichten van alle werkzaamheden en het leveren van alle benodigdheden die nodig zijn om een aansluiting aan te leggen en in stand te houden, daaronder mede begrepen straatwerk, zoals beschreven in artikel 2.5.1.10. De aansluitdienst omvat voorts voor aansluitingen met een capaciteit boven 40 m3(n)/uur het verrichten van alle werkzaamheden en het leveren van alle benodigdheden die nodig zijn om een aansluitpunt aan te leggen en in stand te houden, daaronder mede begrepen straatwerk, zoals beschreven in artikel 2.5.1.10. Indien in deze paragraaf (2.5.1) wordt gesproken over een aansluiting, wordt hiermee bedoeld de volledige aansluiting indien de aansluiting een capaciteit heeft tot en met 40 m3(n)/uur, behoudens daar waar expliciet een uitzondering hierop wordt gemaakt. Indien in deze paragraaf (2.5.1) wordt gesproken over een aansluiting, wordt hiermee bedoeld het aansluitpunt indien de aansluiting een capaciteit heeft boven 40 m3(n)/uur, behoudens daar waar expliciet een uitzondering hierop wordt gemaakt.

2.5.1.2

Bijlage A bij deze Tarievencode gas beschrijft de reikwijdte van de aansluiting. Componenten buiten deze reikwijdte die de netbeheerder aanlegt dan wel in stand houdt, vallen buiten het bereik van de aansluitdienst.

2.5.1.3

Behoudens werkzaamheden die nodig zijn om het aansluitpunt tot stand te brengen en in stand te houden, vallen werkzaamheden aan het transportnet van de netbeheerder, ongeacht de aard of bedoeling daarvan, niet onder het bereik van de aansluitdienst.

2.5.1.4

Voor het leveren van de aansluitdienst brengt de netbeheerder de aansluitvergoeding in rekening bij de aangeslotene. Daarbij onderscheidt de netbeheerder uitsluitend de aansluitcategorieën zoals vermeld in de artikelen 2.5.2.3 en 2.5.3.3.

2.5.1.5

Met inachtneming van artikel 2.5.1.4 wordt de aansluitvergoeding bepaald door de aansluitcategorie die de aangeslotene wenst.

2.5.1.6

De aansluitvergoeding dient ter dekking van de kosten die de netbeheerder maakt voor het leveren van de aansluitdienst. Deze kosten zijn te onderscheiden in:

 • a. Kosten voor het aanleggen en in bedrijf nemen van een nieuwe aansluiting.

 • b. Kosten voor het in stand houden van een aansluiting.

2.5.1.7

Met betrekking tot de in artikel 2.5.1.6 genoemde kosten geldt dat slechts de kosten in aanmerking worden genomen van werkzaamheden en benodigdheden die rechtstreeks met de aanleg en instandhouding van de aansluiting zijn gemoeid, waarbij de netbeheerder uitgaat van de aansluitcategorieën zoals genoemd in de tabellen in de artikelen 2.5.2.3 en 2.5.3.3 en van gemiddelde kosten in elk van die aansluitcategorieën.

2.5.1.8

De aansluitvergoeding zoals bedoeld in artikel 2.5.1.6 bestaat uit twee componenten:

 • a. Een eenmalige aansluitvergoeding ter dekking van de kosten genoemd in artikel 2.5.1.6 onderdeel a.

 • b. Een periodieke aansluitvergoeding ter dekking van de kosten genoemd in artikel 2.5.1.6 onderdeel b.

2.5.1.9

De componenten van het onder artikel 2.5.2.1 genoemde tarief waaruit de eenmalige aansluitvergoeding bestaat worden afzonderlijk gespecificeerd op de factuur aan de aangeslotene.

2.5.1.10

Onder straatwerk worden de werkzaamheden verstaan die de netbeheerder aan de bestrating moet verrichten om een aansluiting te maken of in stand te houden. Hieronder wordt mede verstaan het openen, dichten en definitief terugleggen van alle soorten bestrating op de openbare weg, onroerende zaken van derden en onroerende zaken van de aangeslotene die doorkruist worden.

2.5.1.11

Bij wijziging van een aansluiting op verzoek van de aangeslotene wordt een eenmalige bijdrage in rekening gebracht tot een maximum van de eenmalige aansluitvergoeding zoals genoemd in artikel 2.5.1.8 onderdeel a plus eventueel en met inachtneming van de systematiek van voorcalculatie zoals beschreven in artikel 2.5.1.15 een eenmalige bijdrage voor het verwijderen dan wel fysiek afschakelen van de bestaande aansluiting.

2.5.1.12

Bij de beëindiging van de aansluitovereenkomst worden eventuele kosten voor het fysiek afschakelen van de aansluiting dan wel het verwijderen van de aansluiting via een eenmalige bijdrage in rekening gebracht bij de “voormalige” aangeslotene, met inachtneming van de systematiek van voorcalculatie zoals beschreven in artikel 2.5.1.15.

2.5.1.13

Indien een nieuwe aansluitovereenkomst voor een reeds aangelegde en eerder beheerde aansluiting wordt aangegaan, worden de eventuele kosten voor het fysiek inschakelen van de aansluiting via een eenmalige bijdrage in rekening gebracht bij de aangeslotene met wie de nieuwe aansluitovereenkomst wordt aangegaan, met inachtneming van de systematiek van voorcalculatie zoals beschreven in artikel 2.5.1.15.

2.5.1.14

Indien een aangeslotene het aanleggen van de aansluiting en/of het in stand houden daarvan zelf zal verrichten of zal laten verrichten door een derde partij en daarbij de netbeheerder wel een deel van de werkzaamheden zal verrichten, dan brengt de netbeheerder de kosten voor de betreffende eenmalige werkzaamheden voor dat deel in rekening als een eenmalige vergoeding met inachtneming van de systematiek van voorcalculatie zoals beschreven in artikel 2.5.1.15 en de kosten voor de betreffende periodieke werkzaamheden als een periodieke vergoeding met inachtneming van de systematiek van voorcalculatie zoals beschreven in artikel 2.5.1.17. Indien daarbij de aansluiting een capaciteit heeft van meer dan 40 m3(n)/uur en het gehele aansluitpunt valt onder de werkzaamheden van de netbeheerder, dan is op het aansluitpunt paragraaf 2.5.3 van toepassing en worden de kosten van het aansluitpunt onttrokken aan de systematiek van de artikelen 2.5.1.15 en 2.5.1.17.

2.5.1.15

De hoogte van de in de artikelen 2.5.1.11, 2.5.1.12, 2.5.1.13 en 2.5.1.14 bedoelde voorcalculaties voor eenmalige werkzaamheden is gebaseerd op de voorcalculatorische projectkosten, met toepassing van de standaard offerte/factuur voor eenmalige werkzaamheden in artikel 2.5.1.16.

2.5.1.16

Standaard offerte/factuur voor eenmalige werkzaamheden.

 

Beschrijving

Eenheid

Hoeveelheid (A)

Eenheidskosten (B)

Subtotaal (A*B)

Bouwmaterialen en componenten

Materiaal 1

... [tekst]

... [eenheid]

... [aantal]

Euro...

Euro...

Materiaal 2

... [tekst]

... [eenheid]

... [aantal]

Euro...

Euro...

Etc.

         

Totaal bouwmaterialen en componenten

Euro...

Arbeid

Activiteit 1

... [tekst]

Uur

... [aantal]

Euro...

Euro...

Activiteit 2

... [tekst]

Uur

... [aantal]

Euro...

Euro...

Etc.

         

Totaal arbeid

Euro...

Inzet gereedschap en werktuigen

Gereedschap 1

... [tekst]

... [eenheid]

... [aantal]

Euro...

Euro...

Gereedschap 2

... [tekst]

... [eenheid]

... [aantal]

Euro...

Euro...

Etc.

         

Totaal inzet gereedschappen en werktuigen

Euro...

Transport en opslag

Kostenpost 1

... [tekst]

... [eenheid]

... [aantal]

Euro...

Euro...

Kostenpost 2

... [tekst]

... [eenheid]

... [aantal]

Euro...

Euro...

Etc.

         

Totaal transport en opslag

Euro...

Kosten van overheidswege (niet BTW)

Kostenpost 1

... [tekst]

... [eenheid]

... [aantal]

Euro...

Euro...

Kostenpost 2

... [tekst]

... [eenheid]

... [aantal]

Euro...

Euro...

Etc.

         

Totaal kosten van overheidswege

Euro...

SUBTOTAAL (exclusief BTW)

EURO...

BTW

Specificatie BTW

Euro...

TOTAAL (inclusief BTW)

EURO...

2.5.1.17

De in artikel 2.5.1.14 bedoelde voorcalculatie voor periodieke werkzaamheden bestaat uit vaste periodieke bedragen waarvan de netbeheerder de hoogte alsmede de vaste frequentie waarmee wordt gefactureerd aangeeft in de offerte. Daarbij neemt de netbeheerder de systematiek van artikel 2.5.1.15 in acht, met dien verstande dat de standaard offerte/factuur voor eenmalige werkzaamheden in artikel 2.5.1.16 in onderhavig geval de periodieke werkzaamheden en kosten specificeert. Eventuele kosten die een afwijkende of onregelmatige frequentie kennen, worden omgerekend naar de vaste facturatiefrequentie.

2.5.1.18

Slechts indien op schriftelijk verzoek van de aangeslotene wordt afgeweken van de standaard aansluiting, worden de meerkosten daarvan door de netbeheerder aanvullend op de standaard vergoeding in rekening gebracht, met inachtneming van de systematiek van voorcalculatie zoals beschreven in de artikelen 2.5.1.15 en 2.5.1.17. Binnen de definitie van standaard vallen daarbij in elk geval alle materialen, toebehoren en handelingen die nodig zijn om een aansluiting in de door de aangeslotene gewenste aansluitcategorie aan te leggen, te onderhouden en te beheren, als ware er geen verzoek tot afwijking.

2.5.1.19

Met betrekking tot elk van de werkzaamheden “verwijderen van een aansluiting“, ”fysiek afschakelen van een aansluiting” en “fysiek inschakelen van een aansluiting” zoals bedoeld in de artikelen 2.5.1.11 tot en met 2.5.1.13, kan de netbeheerder op de standaard offerte/factuur zoals omschreven in artikel 2.5.1.16 volstaan met het uitsplitsen van kosten naar de drie volgende verzamelposten:

 • Materiaal, gereedschap, transport en opslag;

 • Arbeid;

 • Kosten van overheidswege (niet BTW).

Onder deze verzamelposten mag de netbeheerder volstaan met het aangeven van “Niet van toepassing” onder “Eenheid”, “1” onder “Hoeveelheid A” en de totale kosten voor die post onder “Eenheidskosten (B)” en “Subtotaal (A*B)”.

2.5.1.20

Voor hetgeen bepaald is in artikel 2.5.1.8 geldt de volgende overgangsbepaling:

 • a. De vermogenskosten die voortvloeien uit het aanleggen en in bedrijf nemen van een nieuwe aansluiting kunnen, voor zover deze kosten gedekt worden door de aansluitvergoedingen van 2011, in de aansluitvergoedingen van 2011 geheel of gedeeltelijk worden gedekt door de in artikel 2.5.1.8 onderdeel b genoemde periodieke aansluitvergoeding in plaats van de in artikel 2.5.1.8 onderdeel a genoemde eenmalige aansluitvergoeding.

 • b. Maximaal de helft van de vermogenskosten die voortvloeien uit het aanleggen en in bedrijf nemen van een nieuwe aansluiting kunnen, voor zover deze kosten gedekt worden door de aansluitvergoedingen van 2012, in de aansluitvergoedingen van 2012 worden gedekt door de in artikel 2.5.1.8 onderdeel b genoemde periodieke aansluitvergoeding in plaats van de in artikel 2.5.1.8 onderdeel a genoemde eenmalige aansluitvergoeding.

2.5.2 Specifieke bepalingen voor aansluitingen met een aansluitcapaciteit tot en met 40 m3(n)/uur
2.5.2.1

De onder artikel 2.5.1.8 onderdeel a genoemde eenmalige aansluitvergoeding is opgebouwd uit twee componenten:

 • a. een vast tarief ter dekking van de kosten voor het aanleggen en in bedrijf nemen van een nieuwe aansluiting, uitgaande van een maximale lengte van de aansluitleiding van 25 meter.

 • b. een vast tarief per meter ter dekking van de meerkosten van de aanleg als direct gevolg van het langer zijn van de aansluitleiding dan de in onderdeel a van dit artikel genoemde 25 meter.

2.5.2.2

De onder artikel 2.5.1.8 onderdeel b genoemde periodieke vergoeding bestaat uit een vast tarief.

2.5.2.3

Tabel: aansluitcategorieën voor aansluitingen met een aansluitcapaciteit tot en met 40 m3(n)/uur.

Leveringsdruk (bar)

Aansluitcapaciteit (m3(n)/uur)

Grootte gasmeter*

≤ 0,2 (lage druk)

≤ 10

≤ G6

 

> 10 en ≤ 16

G10

 

> 16 en ≤ 25

G16

 

> 25 en ≤ 40

G25

> 0,2 en ≤ 16 (hoge druk)

≤ 10

 
 

> 10 en ≤ 16

 
 

> 16 en ≤ 25

 
 

> 25 en ≤ 40

 

> 16 (extra hoge druk)

≤ 40

 

* Deze indeling in gasmeters geldt alleen bij een overdruk van ≤ 200 mbar.

2.5.2.4

In het geval dat op een bestaande aansluiting een nieuwe aansluiting wordt gemaakt, zodat een deel van de bestaande aansluitleiding in een transportnet verandert, zal de netbeheerder onder de volgende voorwaarden overgaan tot restitutie aan de “eerstaangeslotene” van een deel van de voor de aanleg van de bestaande aansluiting betaalde eenmalige aansluitvergoeding zoals genoemd in artikel 2.5.1.8 onderdeel a:

 • a. Deze restitutieregeling is niet van toepassing op aansluitingen die zijn aangelegd voor 1 januari 2011.

 • b. Gedurende de eerste zeven jaar wordt de restitutie op initiatief van de netbeheerder verstrekt. Na zeven jaar wordt de restitutie verstrekt indien de aangeslotene hiertoe een schriftelijk, met bewijsstukken ondersteund, verzoek bij de netbeheerder indient.

Na aanleg van de nieuwe aansluiting is dit artikel van overeenkomstige toepassing op deze nieuwe aansluiting. Met “eerstaangeslotene” wordt bedoeld de aangeslotene op wiens naam de bestaande aansluiting staat in het aansluitingenregister. De in de onderdelen a en b van dit artikel genoemde termijnen zijn bedoeld ten opzichte van het moment van eerste registratie van de aansluiting. Voor aansluitingen die op grond van onderdeel a niet zijn uitgesloten van toepassing van de restitutieregeling, heeft de netbeheerder de plicht om de “eerstaangeslotene” op de hoogte te stellen van het maken van een nieuwe aansluiting op de bestaande aansluiting, onder expliciete verwijzing naar de restitutieregeling.

2.5.2.5

De hoogte van de restitutie genoemd in artikel 2.5.2.4 wordt berekend als 1/39-deel van de restlevensduur van het tot transportnet te verworden deel van de bestaande aansluitleiding vermenigvuldigd met de restitutiebasis. De restlevensduur is daarbij gelijk aan 39 jaar minus de ouderdom van de bestaande aansluiting, dan wel nul jaar indien de bestaande aansluiting ouder is dan 39 jaar. De ouderdom wordt bepaald ten opzichte van het moment van eerste registratie van de bestaande aansluiting. De restitutiebasis is gelijk aan de lengte van het tot transportnet te verworden deel van de bestaande aansluitleiding vermenigvuldigd met het destijds voor de aanleg van de bestaande aansluitleiding in rekening gebrachte tarief genoemd in artikel 2.5.2.1 onderdeel b (meerlengte aansluitleiding), met een maximum van het deel van de destijds voor de aanleg in rekening gebrachte aansluitvergoeding als bedoeld in artikel 2.5.1.8 onderdeel a dat betrekking heeft op de vergoeding van meerlengte als bedoeld in artikel 2.5.2.1 onderdeel b.

2.5.2.6

Indien een tijdelijke nieuwe aansluiting wordt gemaakt op een, al dan niet tijdelijke, bestaande aansluiting, is de restitutieregeling niet van toepassing. Indien op enig moment de tijdelijke situatie geheel of gedeeltelijk permanent wordt, is de restitutieregeling alsnog van toepassing op de nieuw ontstane situatie alsof deze nieuwe situatie reeds vanaf het begin van de voorafgaande (tijdelijke) situatie bestond. Ten behoeve van de restitutieregeling wordt een aansluiting geacht een permanent karakter te hebben niet later dan een jaar na eerste aanleg.

2.5.2.7

Ten behoeve van het bepalen van de eenmalige vergoeding zoals bedoeld in artikel 2.5.2.1 onderdeel b (vergoeding voor meerlengte), bepaalt de netbeheerder de lengte van de aansluitleiding zoals bedoeld in artikel 2.5.2.1 als de lengte van het tracé tussen het overdrachtspunt en het punt in het gastransportnet of, indien van toepassing, de bestaande aansluiting waarop wordt aangesloten. Daar waar het tracé van de aansluitleiding de openbare weg volgt, wordt gemeten over het hart van de betreffende openbare weg. Indien het punt in het gastransportnet danwel de bestaande aansluiting waarop wordt aangesloten onder of aan de openbare weg ligt, wordt gemeten tot aan het hart van de openbare weg ter plaatse. De zodanig te bepalen meerlengte is gemaximeerd op 1,3 (één komma drie) maal de afstand tot het dichtstbijzijnde punt in het gastransportnet met een drukniveau dat tenminste gelijk is aan de leveringsdruk, gemeten in rechte lijn vanaf het overdrachtspunt. De met dit artikel bepaalde wijze van bepaling van de lengte van de aansluitleiding geschiedt ten opzichte van het gastransportnet zoals dat bestaat op het moment van aanleg van het aansluitpunt. Indien sprake is van een geveldoorvoer, wordt in het kader van dit artikel de lengte van de aansluitleiding bepaald op de som van vier meter en de in dit artikel voormelde systematiek waarbij daar waar “overdrachtspunt” staat “geveldoorvoer” gelezen dient te worden.

2.5.2.8

De kosten voor straatwerk zoals beschreven in artikel 2.5.1.10, dienen gedekt te worden door middel van een standaard opslag in de aansluitvergoedingen zoals genoemd in de artikelen 2.5.2.1 en 2.5.2.2. De standaard opslag dient daarbij gebaseerd te zijn op gemiddelde kosten.

2.5.3 Specifieke bepalingen voor het aansluitpunt van aansluitingen met een aansluitcapaciteit boven 40 m3(n)/uur
2.5.3.1

De onder artikel 2.5.1.8 onderdeel a genoemde eenmalige aansluitvergoeding bestaat uit een vast tarief.

2.5.3.2

De onder artikel 2.5.1.8 onderdeel b genoemde periodieke vergoeding bestaat uit een vast tarief.

2.5.3.3

Tabel: aansluitcategorieën voor aansluitingen met een aansluitcapaciteit boven 40 m3(n)/uur.

Leveringsdruk (bar)

Aansluitcapaciteit (m3(n)/uur)

Grootte gasmeter*

≤ 0,2 (lage druk)

> 40 en ≤ 65

G40

 

> 65 en ≤ 100

G65

 

> 100 en ≤ 160

G100

 

> 160 en ≤ 250

G160

 

> 250 en ≤ 400

G250

 

> 400 en ≤ 650

G400

 

> 650 en ≤ 1000

G650

 

> 1000 en ≤ 1600

G1000

 

> 1600 en ≤ 2500

G1600

 

> 2500

≥ G2500

> 0,2 en ≤ 16 (hoge druk)

> 40 en ≤ 65

 
 

> 65 en ≤ 100

 
 

> 100 en ≤ 160

 
 

> 160 en ≤ 250

 
 

> 250 en ≤ 400

 
 

> 400 en ≤ 650

 
 

> 650 en ≤ 1000

 
 

> 1000 en ≤ 1600

 
 

> 1600 en ≤ 2500

 
 

> 2500

 

> 16 (Extra Hoge Druk)

> 40

 

* Deze indeling in gasmeters geldt alleen bij een overdruk van ≤ 200 mbar.

2.5.3.4

De kosten voor straatwerk zoals beschreven in artikel 2.5.1.10 en voor zover bedoeld voor het aanleggen en in stand houden van het aansluitpunt, dienen gedekt te worden door middel van een standaard opslag in de aansluitvergoedingen zoals genoemd in de artikelen 2.5.3.1 en 2.5.3.2. De standaard opslag dient daarbij gebaseerd te zijn op gemiddelde kosten.

2.5.3.5

De onder artikelen 2.5.3.1 en 2.5.3.2 bedoelde vergoedingen voor het aansluitpunt worden op de factuur afzonderlijk van de vergoedingen voor de “rest van de aansluiting” gespecificeerd.

3 LANDELIJK NETBEHEERDER

3.1 Algemeen

3.1.1

Dit hoofdstuk bevat de door de landelijk netbeheerder jegens netgebruikers, waaronder afnemers, te hanteren tariefstructuur die de elementen en wijze van berekening beschrijft van het tarief waarvoor transport van gas, met inbegrip van invoer, uitvoer en doorvoer van gas, de met het transport ondersteunende diensten ten behoeve van netgebruikers en het gebruik van een of meer installaties van het verwante bedrijf zullen worden doorgevoerd en van het tarief waarvoor de netbeheerder van het landelijk gastransportnet uitvoering zal geven aan zijn in artikel 10a, eerste lid, omschreven wettelijke taken, zoals bedoeld in artikel 12a van de Gaswet.

3.2 Tariefstructuur voor transport

3.2.1 Tariefstructuur niet afschakelbare entry- en exitcapaciteit
3.2.1.1 Entrycapaciteit

De omschrijving van de dienst is opgenomen in 2.1.2 van de Transportcode gas LNB.

3.2.1.2 Exitcapaciteit

De omschrijving van de dienst is opgenomen in 2.1.2 van de Transportcode gas LNB.

3.2.1.3 Tariefdrager

De tariefdrager is de gecontracteerde entry- en/of exitcapaciteit uitgedrukt in kWh/uur.

3.2.1.4 Tarief in relatie tot contractduur

Voor alle entry- en exitpunten, niet zijnde de exitpunten die een verbinding vormen tussen het landelijk gastransportnet en een regionaal gastransportnet, wordt het tarief in relatie tot de contractduur als volgt bepaald. Het contract met een looptijd van één kalenderjaar vormt de basis voor de tarifering van afwijkende periodes.

 • a. Bij het bepalen van het tarief voor één maand wordt het tarief voor het kalenderjaar vermenigvuldigd met een maandfactor die seizoensafhankelijk is en gerelateerd is aan de dimensionering van het landelijk gastransportnet. Voor een wintermaand, flankmaand of zomermaand is de maandfactor 0,3, 0,15 of 0,075.

 • b. Bij het op dezelfde dag contracteren van een gelijke hoeveelheid capaciteit voor meerdere maanden zal de netbeheerder van het landelijk gastransportnet op verzoek van de erkende programmaverantwoordelijke het tarief voor het kalenderjaar vermenigvuldigd met de som van de maandfactoren van de betreffende maanden, waarbij deze overall maandfactor voor een jaar ten hoogste (0,8125 + 0,03 x aantal wintermaanden + 0,015 x aantal flankmaanden + 0,0075 x aantal zomermaanden) bedraagt.

 • c. Bij het op dezelfde dag contracteren van verschillende hoeveelheden capaciteiten voor meerdere maanden zal de netbeheerder van het landelijk gastransportnet op verzoek van de erkende programmaverantwoordelijke de overall maandfactor bepalen door de boven genoemde systematiek voor het contracteren van meerdere maanden toe te passen per schijf van maanden met gelijke gecontracteerde entry- of exitcapaciteit. Eén schijf van maanden betreft die maanden waarvoor eenzelfde hoeveelheid capaciteit is geboekt.

Bij het bepalen van het tarief voor een gasdag wordt het tarief voor de betrokken maand vermenigvuldigd met een dagfactor ter grootte van 1/30. Bij het bepalen van het tarief voor een within-day product wordt het tarief voor de betrokken gasdag vermenigvuldigd met een within-day factor ter grootte van 1/24 en het aantal uren waarvoor gecontracteerd wordt.

Voor exitpunten die de verbinding vormen tussen het landelijk gastransportnet en een regionaal gastransportnet wordt het tarief voor één maand bepaald door het tarief voor het kalenderjaar te vermenigvuldigen met een maandfractie voor grootverbruik en een maandfractie voor kleinverbruik. Hier geldt dat het tarief wordt toegepast op de in de betreffende maand gecontracteerde exitcapaciteit voor respectievelijk grootverbruik en kleinverbruik. Deze maandfracties worden als volgt bepaald: voor de exitpunten worden voor meerdere maanden verschillende exitcapaciteiten gecontracteerd. Het profiel wordt opgedeeld in schijven van maanden met gelijke gecontracteerde capaciteit. Per schijf wordt de overall maandfactor bepaald door de boven beschreven systematiek voor het contracteren van meerdere maanden toe te passen. Voor een maand is de maandfractie gelijk aan het capaciteitsgewogen gemiddelde van [de overall maandfactor gedeeld door het aantal in de schijf bijdragende maanden] van de in de betreffende maand aanwezige schijven van gelijke gecontracteerde exitcapaciteit. De netbeheerder van het landelijk gastransportnet publiceert deze maandfracties voorafgaand aan elk kalenderjaar op zijn website, inclusief een indicatieve voorbeeldberekening.

Voor de toepassing van 2.1.2b van de Transportcode gas LNB zal het tarief nooit hoger zijn dan het tarief voor een geheel kalenderjaar.

3.2.1.5 Overschrijding contract

Een overschrijding van de gecontracteerde entry- en/of exitcapaciteit wordt per gasdag bepaald en vastgesteld op de grootste in een uur geconstateerde overschrijding. Voor deze overschrijding wordt een tarief berekend ter grootte van de maandfactor van de maand van overschrijding x het transporttarief voor het kalenderjaar. Voor een overschrijding van volgens 2.1.2b van de Transportcode gas LNB gecontracteerde exitcapaciteit wordt geen tarief voor overschrijding berekend.

3.2.2 Tariefstructuur afschakelbare entry- en exitcapaciteit
3.2.2.1 Afschakelbare entrycapaciteit

De omschrijving van de dienst is opgenomen in 2.1.2 van de Transportcode gas LNB.

3.2.2.2 Afschakelbare exitcapaciteit

De omschrijving van de dienst is opgenomen in 2.1.2 van de Transportcode gas LNB.

3.2.2.3 Tariefdrager

De tariefdrager is de gecontracteerde afschakelbare entry- en/of exitcapaciteit uitgedrukt in kWh/uur.

3.2.2.4 Tarief en kans op afschakelen

Het tarief voor de afschakelbare entry of exitcapaciteit is gebaseerd op het kalenderjaartarief voor niet afschakelbare entry respectievelijk exitcapaciteit, waarop een korting wordt toegepast die de kans op afschakeling tot uiting brengt. Voor de tranche, waarvoor op grond van realisaties uit het verleden een kans op afschakeling is afgeleid van ten hoogste 15%, bedraagt de korting 30%.

3.2.2.5 Tarief in relatie tot contractduur

Het contract met een looptijd van één kalenderjaar vormt de basis voor de tarifering van afwijkende periodes.

 • a. Bij het bepalen van het tarief voor één maand wordt het tarief voor het kalenderjaar vermenigvuldigd met een maandfactor die seizoensafhankelijk is en gerelateerd is aan de dimensionering van het gastransport met het landelijk gastransportnet. Voor een wintermaand, flankmaand of zomermaand is de maandfactor 0,3, 0,15 of 0,075.

 • b. Bij het op dezelfde dag contracteren van een gelijke hoeveelheid capaciteit voor meerdere maanden zal de netbeheerder van het landelijk gastransportnet op verzoek van de erkende programmaverantwoordelijke het tarief voor het kalenderjaar vermenigvuldigd met de som van de maandfactoren van de betreffende maanden, waarbij deze overall maandfactor voor een jaar ten hoogste (0,8125 + 0,03 x aantal wintermaanden + 0,015 x aantal flankmaanden + 0,0075 x aantal zomermaanden) bedraagt.

 • c. Bij het op dezelfde dag contracteren van verschillende hoeveelheden capaciteiten voor meerdere maanden zal de netbeheerder van het landelijk gastransportnet op verzoek van de erkende programmaverantwoordelijke de overall maandfactor bepalen door de boven genoemde systematiek voor het contracteren van meerdere maanden toe te passen per schijf van maanden met gelijke gecontracteerde entry- of exitcapaciteit. Eén schijf van maanden betreft die maanden waarvoor eenzelfde hoeveelheid capaciteit is geboekt.

Bij het bepalen van het tarief voor een gasdag wordt het tarief voor de betrokken maand vermenigvuldigd met een dagfactor ter grootte van 1/30. Bij het op dezelfde dag contracteren van zowel niet afschakelbare als afschakelbare entry- of exitcapaciteit zal de netbeheerder van het landelijk gastransportnet op verzoek van de erkende programmaverantwoordelijke de overall maandfactor bepalen door de som van de niet afschakelbare en afschakelbare entry- respectievelijk exitcapaciteit te beschouwen.

3.2.2.6 Overschrijding contract

Een overschrijding van de gecontracteerde afschakelbare entry- en/of exitcapaciteit wordt per gasdag bepaald en vastgesteld op de grootste in een uur geconstateerde overschrijding. Voor deze overschrijding wordt een tarief berekend ter grootte van de maandfactor x het transporttarief van de niet afschakelbare entry- en/of exitcapaciteit voor het kalenderjaar.

3.2.3a Tariefstructuur niet afschakelbare backhaul entry- en exitcapaciteit
3.2.3a.1 Niet afschakelbare backhaul entrycapaciteit

De omschrijving van de dienst is opgenomen in 2.1.3 van de Transportcode gas LNB.

3.2.3a.2 Niet afschakelbare backhaul exitcapaciteit

De omschrijving van de dienst is opgenomen in 2.1.3 van de Transportcode gas LNB.

3.2.3a.3 Tariefdrager

De tariefdrager is de gecontracteerde niet afschakelbare backhaul entry- en/of exitcapaciteit uitgedrukt in kWh/uur.

3.2.3a.4 Tarief in relatie tot contractduur

Het contract met een looptijd van één kalenderjaar vormt de basis voor de tarifering van afwijkende periodes. Bij het bepalen van het tarief voor één maand wordt het tarief voor het kalenderjaar vermenigvuldigd met een maandfactor van 1/12. Bij het bepalen van het tarief voor een gasdag wordt het tarief voor de betrokken maand vermenigvuldigd met een dagfactor ter grootte van 1/30. Bij het bepalen van het tarief voor een within-day product wordt het tarief voor de betrokken gasdag vermenigvuldigd met een within-day factor ter grootte van 1/24 en het aantal uren waarvoor gecontracteerd wordt.

3.2.3a.5 Overschrijding contract

Een overschrijding van de gecontracteerde niet afschakelbare backhaul entry- en/of exitcapaciteit wordt per gasdag bepaald en vastgesteld op de grootste in een uur geconstateerde overschrijding. Voor deze overschrijding wordt een tarief berekend ter grootte van ½ x maandfactor x het transporttarief van de niet afschakelbare backhaul entry- en/of exitcapaciteit voor het kalenderjaar.

3.2.3b Tariefstructuur afschakelbare backhaul entry- en exitcapaciteit
3.2.3b.1 Afschakelbare backhaul entrycapaciteit

De omschrijving van de dienst is opgenomen in 2.1.3 van de Transportcode gas LNB.

3.2.3b.2 Afschakelbare backhaul exitcapaciteit

De omschrijving van de dienst is opgenomen in 2.1.3 van de Transportcode gas LNB.

3.2.3b.3 Tariefdrager

De tariefdrager is de gecontracteerde afschakelbare backhaul entry- en/of exitcapaciteit uitgedrukt in kWh/uur.

3.2.3b.4 Tarief en kans op afschakelen

Het tarief van de afschakelbare backhaul entry- of exitcapaciteit is gebaseerd op het kalenderjaartarief voor de niet afschakelbare backhaul entry- respectievelijk exitcapaciteit waarop een korting wordt toegepast die de kans op afschakeling tot uiting brengt. Voor de tranche, waarvoor op grond van realisaties uit het verleden is afgeleid dat de kans op afschakeling is afgeleid van ten hoogste 15%, bedraagt de korting 30%.

3.2.3b.5 Tarief in relatie tot contractduur

Het contract met een looptijd van één kalenderjaar vormt de basis voor de tarifering van afwijkende periodes. Bij het bepalen van het tarief voor één maand wordt het tarief voor het kalenderjaar vermenigvuldigd met een maandfactor van 1/12. Bij het bepalen van het tarief voor een gasdag wordt het tarief voor de betrokken maand vermenigvuldigd met een dagfactor ter grootte van 1/30.

3.2.3b.6 Overschrijding contract

Een overschrijding van de afschakelbare backhaul entry- en/of exitcapaciteit wordt per gasdag bepaald en vastgesteld op de grootste in een uur geconstateerde overschrijding. Voor deze overschrijding wordt een tarief berekend ter grootte van ½ x maandfactor x het transporttarief van de niet afschakelbare backhaul entry- en/of exitcapaciteit voor het kalenderjaar.

3.2.4 Tariefstructuur niet afschakelbare wheeling
3.2.4.1 Omschrijving dienst

De omschrijving van de dienst is opgenomen in 2.1.5 van de Transportcode gas LNB.

3.2.4.2 Tariefdrager

De tariefdrager is de gecontracteerde entry- en exitcapaciteit uitgedrukt in kWh/uur.

3.2.4.3 Tarief in relatie tot contractduur

Het contract met een looptijd van één kalenderjaar vormt de basis voor de tarifering van afwijkende periodes. Bij het bepalen van het tarief voor één maand wordt het tarief voor het kalenderjaar vermenigvuldigd met een maandfactor die seizoensafhankelijk is en gerelateerd is aan de dimensionering van het gastransport met het landelijk gastransportnet. Voor een wintermaand, flankmaand of zomermaand is de maandfactor 0,3, 0,15 of 0,075. Bij het contracteren van meerdere maanden wordt het tarief voor het kalenderjaar vermenigvuldigd met de som van de maandfactoren van de betreffende maanden, waarbij deze overall maandfactor voor een jaar ten hoogste (0,8125 + 0,03 x aantal wintermaanden + 0,015 x aantal flankmaanden + 0,0075 x aantal zomermaanden) bedraagt. Bij het bepalen van het tarief voor een gasdag wordt het tarief voor de betrokken maand vermenigvuldigd met een dagfactor ter grootte van 1/30.

3.2.4.4 Overschrijding contract

Een overschrijding van de onder verband van niet afschakelbare wheeling gecontracteerde entrycapaciteit voor het entrypunt wordt per gasdag bepaald en vastgesteld op de grootste in een uur geconstateerde overschrijding. Voor deze overschrijding wordt een tarief berekend ter grootte van de maandfactor x het tarief van het entrypunt voor het kalenderjaar. Een overschrijding van de onder verband van niet afschakelbare wheeling gecontracteerde exitcapaciteit voor het exitpunt wordt op dezelfde manier per gasdag bepaald en verrekend, waarbij het tarief van het exitpunt wordt gebruikt.

3.2.5 Tariefstructuur afschakelbare wheeling
3.2.5.1 Omschrijving dienst

De omschrijving van de dienst is opgenomen in 2.1.5 van de Transportcode gas LNB.

3.2.5.2 Tariefdrager

De tariefdrager is de gecontracteerde entry- en exitcapaciteit uitgedrukt in kWh/uur.

3.2.5.3 Tarief in relatie tot niet afschakelbare wheeling

Het tarief voor afschakelbare wheeling is gebaseerd op het kalenderjaartarief voor niet afschakelbare wheeling, waarop een korting van 10% wordt toegepast.

3.2.5.4 Tarief in relatie tot contractduur

Het contract met een looptijd van één kalenderjaar vormt de basis voor de tarifering van afwijkende periodes. Bij het bepalen van het tarief voor één maand wordt het tarief voor het kalenderjaar vermenigvuldigd met een maandfactor die seizoensafhankelijk is en gerelateerd is aan de dimensionering van het gastransport met het landelijk gastransportnet. Voor een wintermaand, flankmaand of zomermaand is de maandfactor 0,3, 0,15 of 0,075. Bij het contracteren van meerdere maanden wordt het tarief voor het kalenderjaar vermenigvuldigd met de som van de maandfactoren van de betreffende maanden, waarbij deze overall maandfactor voor een jaar ten hoogste (0,8125 + 0,03 x aantal wintermaanden + 0,015 x aantal flankmaanden + 0,0075 x aantal zomermaanden) bedraagt. Bij het bepalen van het tarief voor een gasdag wordt het tarief voor de betrokken maand vermenigvuldigd met een dagfactor ter grootte van 1/30.

Bij het op dezelfde dag contracteren van zowel niet afschakelbare als afschakelbare wheeling zal de netbeheerder van het landelijk gastransportnet op verzoek van de erkende programmaverantwoordelijke de overall maandfactor bepalen door de som van de niet afschakelbare en afschakelbare wheeling.

3.2.5.5 Overschrijding contract

Een overschrijding van de onder verband van afschakelbare wheeling gecontracteerde entrycapaciteit voor het entrypunt wordt per gasdag bepaald en vastgesteld op de grootste in een uur geconstateerde overschrijding. Voor deze overschrijding wordt een tarief berekend ter grootte van de maandfactor x het tarief van het entrypunt voor het kalenderjaar. Een overschrijding van de onder verband van afschakelbare wheeling gecontracteerde exitcapaciteit voor het exitpunt wordt op dezelfde manier per gasdag bepaald en verrekend, waarbij het tarief van het exitpunt wordt gebruikt.

3.2.6 Tariefstructuur shorthaul
3.2.6.1 Omschrijving dienst

De omschrijving van de dienst is opgenomen in 2.1.6 van de Transportcode gas LNB.

3.2.6.2 Tariefdrager

De tariefdrager is de gecontracteerde entry- of exitcapaciteit uitgedrukt in kWh/uur.

3.2.6.3 Overschrijding contract

Een overschrijding van de gecontracteerde entrycapaciteit voor het entrypunt wordt per gasdag bepaald en vastgesteld op de grootste in een uur geconstateerde overschrijding. Voor deze overschrijding wordt een tarief berekend ter grootte van de maandfactor x het tarief van het entrypunt voor het kalenderjaar. Een overschrijding van de gecontracteerde exitcapaciteit voor het exitpunt wordt op dezelfde manier per gasdag bepaald en verrekend, waarbij het tarief van het exitpunt wordt gebruikt.

3.2.7 Tariefstructuur niet afschakelbare entry- en exitcapaciteit gasopslag
3.2.7.1 Entrycapaciteit gasopslag

De omschrijving van de dienst is opgenomen in 2.1.2h van de Transportcode gas LNB.

3.2.7.2 Exitcapaciteit gasopslag

De omschrijving van de dienst is opgenomen in 2.1.2h van de Transportcode gas LNB.

3.2.7.3 Tariefdrager

De tariefdrager is de gecontracteerde entry- en/of exitcapaciteit gasopslag uitgedrukt in kWh/uur.

3.2.7.4 Korting tarief entry- en exitcapaciteit gasopslag

Het tarief voor entry- of exitcapaciteit gasopslag is gebaseerd op het transporttarief voor het kalenderjaar voor de ongekorte entry- respectievelijk exitcapaciteit gasopslag dienst waarop een korting van 25% wordt toegepast.

3.2.7.5 Tarief in relatie tot contractduur

Voor alle entry- en exitpunten gasopslag wordt het tarief in relatie tot de contractduur als volgt bepaald. Het contract met een looptijd van één kalenderjaar vormt de basis voor de tarifering van afwijkende periodes. Bij het bepalen van het tarief voor één maand wordt het tarief voor het kalenderjaar vermenigvuldigd met een maandfactor die seizoensafhankelijk is en gerelateerd is aan de dimensionering van het landelijk gastransportnet. Voor een wintermaand, flankmaand of zomermaand is de maandfactor 0,3, 0,15 of 0,075. Bij het contracteren van meerdere maanden wordt het tarief voor het kalenderjaar vermenigvuldigd met de som van de maandfactoren van de betreffende maanden, waarbij deze overall maandfactor voor een jaar ten hoogste (0,8125 + 0,03 x aantal wintermaanden + 0,015 x aantal flankmaanden + 0,0075 x aantal zomermaanden) bedraagt. Bij het bepalen van het tarief voor een gasdag wordt het tarief voor de betrokken maand vermenigvuldigd met een dagfactor ter grootte van 1/30.

3.2.7.6 Overschrijding contract

Een overschrijding van de gecontracteerde entry- en/of exitcapaciteit gasopslag wordt per gasdag bepaald en vastgesteld op de grootste in een uur geconstateerde overschrijding. Voor deze overschrijding wordt een tarief berekend ter grootte van de maandfactor van de maand van overschrijding x het transporttarief voor het kalenderjaar.

3.2.8 Tariefstructuur afschakelbare entry- en exitcapaciteit gasopslag
3.2.8.1 Afschakelbare entrycapaciteit gasopslag

De omschrijving van de dienst is opgenomen in 2.1.2h van de Transportcode gas LNB.

3.2.8.2 Afschakelbare exitcapaciteit gasopslag

De omschrijving van de dienst is opgenomen in 2.1.2h van de Transportcode gas LNB.

3.2.8.3 Tariefdrager

De tariefdrager is de gecontracteerde afschakelbare entry- en/of exitcapaciteit gasopslag uitgedrukt in kWh/uur.

3.2.8.4 Tarief en kans op afschakelen

Het tarief voor de afschakelbare entry- of exitcapaciteit gasopslag is gebaseerd op het kalenderjaartarief voor niet afschakelbare entry- respectievelijk exitcapaciteit gasopslag in 3.2.7.4, waarop een korting wordt toegepast die de kans op afschakeling tot uiting brengt. Voor de tranche, waarvoor op grond van realisaties uit het verleden een kans op afschakeling is afgeleid van ten hoogste 15%, bedraagt de korting 30%.

3.2.8.5 Tarief in relatie tot contractduur

Het contract met een looptijd van één kalenderjaar vormt de basis voor de tarifering van afwijkende periodes. Bij het bepalen van het tarief voor één maand wordt het tarief voor het kalenderjaar vermenigvuldigd met een maandfactor die seizoensafhankelijk is en gerelateerd is aan de dimensionering van het gastransport met het landelijk gastransportnet. Voor een wintermaand, flankmaand of zomermaand is de maandfactor 0,3, 0,15 of 0,075. Bij het contracteren van meerdere maanden wordt het tarief voor het kalenderjaar vermenigvuldigd met de som van de maandfactoren van de betreffende maanden, waarbij deze overall maandfactor voor een jaar ten hoogste (0,8125 + 0,03 x aantal wintermaanden + 0,015 x aantal flankmaanden + 0,0075 x aantal zomermaanden) bedraagt. Bij het bepalen van het tarief voor een gasdag wordt het tarief voor de betrokken maand vermenigvuldigd met een dagfactor ter grootte van 1/30. Bij het op dezelfde dag contracteren van zowel niet afschakelbare als afschakelbare entry- of exitcapaciteit gasopslag zal de netbeheerder van het landelijk gastransportnet op verzoek van de erkende programmaverantwoordelijke de overall maandfactor bepalen door de som van de niet afschakelbare en afschakelbare entry- respectievelijk exitcapaciteit gasopslag.

3.2.8.6 Overschrijding contract

Een overschrijding van de gecontracteerde afschakelbare entry- en/of exitcapaciteit gasopslag wordt per gasdag bepaald en vastgesteld op de grootste in een uur geconstateerde overschrijding. Voor deze overschrijding wordt een tarief berekend ter grootte van de maandfactor x het transporttarief van de niet afschakelbare entry- en/of exitcapaciteit gasopslag voor het kalenderjaar.

3.2.10 Tariefstructuur kwaliteitsconversie
3.2.10.1 Omschrijving dienst

De omschrijving van de dienst is opgenomen in 2.2.1 van de Transportcode gas LNB.

3.2.10.2 Tariefdrager

De tariefdrager is de gecontracteerde entry- en exitcapaciteit als bedoeld in 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.7 en 3.2.8 uitgedrukt in kWh/uur.

3.2.10.3 Kostensoorten

De tarieven voor kwaliteitsconversie dienen ter dekking van de kostensoorten, die samenhangen met kwaliteitsconversie. Hieronder vallen de kostensoorten met betrekking tot

 • a) de middelen voor kwaliteitsconversie;

 • b) het beheer van de middelen voor kwaliteitsconversie;

 • c) de uitvoering van de kwaliteitsconversie.

3.2.11 Tariefstructuur balanceren
3.2.11.1

Omschrijving dienst

De omschrijving van de dienst is opgenomen in 4.1 van de Transportcode gas LNB.

3.2.11.2 Tariefdrager

De tariefdrager is de gecontracteerde entry- en exitcapaciteit als bedoeld in 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.7 en 3.2.8 uitgedrukt in kWh/uur.

3.2.11.3 Kostensoorten

De tarieven voor balanceren dienen ter dekking van de kostensoorten zoals genoemd in 3.4.1.

3.3 Tariefstructuur transportgerelateerde diensten

3.3.1 Tariefstructuur connection
3.3.1.1 Omschrijving dienst

De dienst connection, betreft het instandhouden van de systeemverbinding.

3.3.1.2 Tariefdrager

De tariefdragers zijn een vast bedrag per jaar per systeemverbinding en de gecontracteerde exitcapaciteit voor de systeemverbinding uitgedrukt in kWh/uur.

3.3.2 [Vervallen]
3.3.3 Tariefstructuur diversion
3.3.3.1 Omschrijving dienst

De omschrijving van de dienst is opgenomen in 2.1.7 van de Transportcode gas LNB.

3.3.3.2 Tariefdrager

Voor de dienst wordt initieel een eenmalig bedrag per opdracht berekend.

3.3.4 Tariefstructuur verlegging
3.3.4.1 Omschrijving dienst

De omschrijving van de dienst is opgenomen in 2.1.8 van de Transportcode gas LNB.

3.3.4.2 Tariefdrager

De tariefdrager is de verlegde exitcapaciteit uitgedrukt in kWh/uur.

3.3.5 Tariefstructuur overdracht van transportcapaciteit of het gebruiksrecht
3.3.5.1

Omschrijving dienst

De omschrijving van de dienst is opgenomen in 2.1.10 van de Transportcode gas LNB.

3.3.5.2 Tariefdrager

Voor de dienst wordt een eenmalig bedrag per overdracht berekend.

3.3.6 Tariefstructuur aansluitingen aangelegd door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet
3.3.6.1 Omschrijving dienst

De dienst betreft het in werking hebben en onderhouden van aansluitingen die zijn aangelegd door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet, uitgezonderd systeemverbindingen en verbindingen met gastransportnetten over de Nederlandse landsgrens.

3.3.6.2 Tariefdrager

De tariefdrager is de gecontracteerde entry- of exitcapaciteit uitgedrukt in kWh/uur.

3.3.7 Tariefstructuur Aansluitpunt
3.3.7.1 Omschrijving dienst

De dienst betreft het aanleggen, in werking hebben en onderhouden van aansluitpunten door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet.

3.3.7.2 Tariefdrager

De tariefdrager is de gecontracteerde entry- of exitcapaciteit uitgedrukt in kWh/uur.

3.4 Transporttarieven en kostensoorten

3.4.1

De transporttarieven en de transportgerelateerde tarieven dienen ter dekking van de kostensoorten, die samenhangen met het transporteren van het gas en niet samenhangen met kwaliteitsconversie en pieklevering. Dit zijn:

 • kosten voor het landelijk gastransportnet;

 • kosten voor beheer van het landelijk gastransportnet;

 • kosten voor het uitvoeren van het gastransport, waaronder bewaking en handhaving van druk en gaskwaliteit in het landelijk gastransportnet;

 • kosten voor het opstellen van transportcontracten;

 • administratiekosten;

 • kosten voor dataverwerking, alsmede de kosten voor meting, allocatie en reconciliatie;

 • kosten voor marktfacilitering, waaronder informatieverstrekking;

 • factureringskosten;

 • kosten voor gebouwen en magazijnen niet behorende bij de netinfrastructuur;

 • kosten voor gebouwen en magazijnen behorende bij de netinfrastructuur;

 • de kosten gerelateerd aan de garantstelling tijdens de periode van opschorting van het intrekken van de erkenning van een erkende programmaverantwoordelijke; onder deze kosten worden verstaan de eventuele kosten voor de inkoop van gas, kosten ten gevolge van het niet in balans zijn van de erkende programmaverantwoordelijke en andere activiteiten rechtstreeks voortvloeiend uit de verplichtingen van de erkende programmaverantwoordelijke; bij al deze kosten zijn de eventueel door de overheid opgelegde heffingen inbegrepen;

 • de vergoedingen aan erkende programmaverantwoordelijken die zich hebben verplicht een minimale hoeveelheid biedingen op de biedladder te doen;

 • de kosten van de onbalansverrekening in een voorgaand kalenderjaar.

3.4.2

De transporttarieven en de transportgerelateerde tarieven worden gebaseerd op de mate waarin zij de kosten genoemd in artikel 3.4.1 veroorzaken.

3.4.3

In afwijking van artikel 3.4.2 kunnen als gevolg van ‘pipe-to-pipe competition’ de tarieven van de betreffende diensten, worden gebaseerd op de tarieven voor diensten in de Nederland omringende landen, waarmee in concurrentie wordt getreden.

3.4.4

Op entry- of exitpunten waar entry- of exitcapaciteit wordt gecontracteerd en toegewezen door middel van een veiling volgens NC-CAM wordt het in rekening gebrachte tarief bepaald door de som van het gereguleerde tarief en de veilingpremie als uitkomst van het gebruikte veilingmechanisme.

3.5 [Vervallen]

3.6 Slotbepalingen

3.6.1 Maatwerk en rapportage
3.6.1.1 Maatwerk

Op verzoek van de netgebruiker zal de netbeheerder van het landelijk gastransportnet non-discriminatoir in aanvulling op het bepaalde in dit document maatwerk leveren ten behoeve van die netgebruiker, indien de standaard aangeboden diensten niet passend zijn of ongeschikt voor de netgebruiker. De netbeheerder van het landelijk gastransportnet zal uitsluitend maatwerk aanbieden indien en voorzover dit naar het redelijk oordeel van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet in lijn is met het bepaalde in de Tarievencode gas en overigens niet onredelijk bezwarend is voor de netbeheerder van het landelijk gastransportnet.

3.6.1.2 Rapportage

De netbeheerder van het landelijk gastransportnet rapporteert aan de Autoriteit Consument en Markt uiterlijk in april van het jaar t+1 de met partijen overeengekomen maatwerkovereenkomsten in het jaar t.

3.6.2

De Tarievencode Gas, zoals vastgesteld bij besluit van 19 augustus 2005 en nadien diverse malen gewijzigd, wordt ingetrokken.

3.6.3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het is geplaatst.

3.6.3

Dit besluit wordt aangehaald als: Tarievencode gas.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 april 2016

De Autoriteit Consument en Markt, namens deze: F.J.H. Don bestuurslid

Een belanghebbende die zich met dit besluit niet kan verenigen, kan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt bezwaar maken bij de Autoriteit Consument en Markt. Het postadres is: Autoriteit Consument en Markt, Directie Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht bevatten. Verder moet het bezwaarschrift de gronden van het bezwaar bevatten. In het bezwaarschrift kan de indiener op grond van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

BIJLAGEN

Bijlage A Standaard elementen van de aansluiting

A.1 Algemeen

Deze bijlage beschrijft de reikwijdte van de aansluiting door het begin en einde van de aansluiting te markeren en de begrippen aansluiting, aansluitpunt, overdrachtspunt, etc., toe te lichten aan de hand van tekeningen van de meest voorkomende situaties. Deze bijlage heeft niet tot doel alle onderdelen van de aansluiting in detail te benoemen maar wel om aan te geven waar de aansluiting begint en eindigt. Op basis hiervan kan de netbeheerder bepalen welke materialen, toebehoren en werkzaamheden behoren tot de aansluitdienst en welke kosten gedekt dienen te worden door de aansluitvergoeding. De meetinrichting is geen onderdeel van de aansluiting en wordt niet getoond in paragrafen A.2 en A.3 van deze bijlage.

A.2 Netbeheerder legt de gehele aansluiting aan

Bovenstaande schets bevat enkele markante componenten van de aansluiting. In de praktijk kan een en ander afwijken. De aansluiting loopt van het T-stuk tot het overdrachtspunt en wordt gemarkeerd door een T-stuk, de eerste afsluiter, de tweede afsluiter, een regelaar, het overdrachtspunt en de verbindende leidingen. Het aansluitpunt bestaat uit het T-stuk, de eerste afsluiter en de leiding daartussen. De gasinstallatie loopt van het overdrachtspunt tot en met de toestellen. Onder regelaar wordt mede verstaan eventuele toebehoren om de leveringsdruk te realiseren. Onder verbindende leidingen wordt mede verstaan eventuele toebehoren om deze leidingen te dragen. De tussen haakjes vermelde partij is de voor dat gedeelte aanleggende partij in bedoelde situatie.

A.3 Netbeheerder legt slechts het aansluitpunt aan

Bovenstaande schets bevat enkele markante componenten van de aansluiting. In de praktijk kan een en ander afwijken. De aansluiting loopt van het T-stuk tot de gasinstallatieverbinding en wordt gemarkeerd door een T-stuk, de eerste afsluiter, een overdrachtspunt, de tweede afsluiter, een regelaar en de verbindende leidingen. Het deel van de netbeheerder loopt van het T-stuk tot en met het overdrachtspunt. Het overdrachtspunt markeert het einde van de eerste afsluiter (en dus ook van het aansluitpunt). Onder verbindende leidingen wordt mede verstaan eventuele toebehoren om deze leidingen te dragen. De tussen haakjes vermelde partijen zijn de voor dat gedeelte aanleggende partij in bedoelde situatie.

TOELICHTING

I. Aanleiding

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt regelgeving vast voor de energiemarkt. Voor deze regelgeving wordt ook wel het begrip ‘codes’ gebruikt. De codes houden tariefstructuren of voorwaarden in. Er drieëntwintig codes. De codes zijn nog niet op wetten.overheid.nl geplaatst. Om ervoor te zorgen dat dit alsnog gebeurt, stelt ACM eenmalig – onder intrekking van de eerdere codebesluiten – de volledige tekst van de codes opnieuw bij besluit vast. ACM beoogt hiermee op juridisch bindende wijze de volledige en precieze tekst van de codes vast te leggen. De codes zelf blijven inhoudelijk ongewijzigd.

Verder past ACM haar werkwijze bij de bekendmaking van codes aan. ACM maakt de besluiten waarbij de codes opnieuw worden vastgesteld bekend door plaatsing van de volledige tekst daarvan in de Staatscourant. ACM zal toekomstige wijzigingen in de codes op eenzelfde wijze bekendmaken waardoor de wijzigingen zullen worden doorgevoerd op wetten.overheid.nl. De gebruiker van deze website zal daardoor steeds een actuele versie van de geldende codes kunnen raadplegen.

II. Totstandkoming Tarievencode gas

De Tarievencode Gas is bij besluit van 19 augustus 2005 vastgesteld en sindsdien meerdere malen gewijzigd. De volledige tekst van deze code waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, wordt nu eenmalig opnieuw vastgesteld met de Tarievencode gas. ACM heeft de tekst van deze nieuwe code met de grootst mogelijk zorgvuldigheid samengesteld. Zij heeft in overleg met Netbeheer Nederland en Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) de verschillende in omloop zijnde geconsolideerde versies met elkaar vergeleken. Spelling en interpunctie van de code zijn waar nodig gecorrigeerd. Ten opzichte van de eerder vastgestelde Tarievencode Gas zijn daarnaast de volgende redactionele verbeteringen en niet-inhoudelijke wijzigingen aangebracht:

 • In de gehele code zijn verwijzingen naar de ingetrokken codes vervangen door de nieuw vastgestelde citeertitels;

 • Artikel 1.2.1 is aangepast. Het zinsdeel “en zijn in de hierop volgende tekst vetgedrukt” is verwijderd. In samenhang daarmee zijn de begrippen die voorkomen in de Gaswet of de Begrippencode gas niet meer vetgedrukt. Daarnaast bevatte dit artikel definities die ook in de Begrippencode gas voorkomen. Deze zijn verwijderd om overlap te voorkomen.

 • Artikel 1.2.2 waarin de citeertitel is vastgesteld is verplaatst om de slotbepalingen van het besluit te groeperen.

 • Toegevoegd is artikel 3.6.2, waarin de Tarievencode Gas wordt ingetrokken.

 • Toegevoegd is artikel 3.6.3, waarin vermeld wordt wanneer deze code in werking treedt.

 • Toegevoegd is artikel 3.6.4, waarin de citeertitel is vastgesteld. Deze citeertitel is aangepast in hoofdlettergebruik om de onderlinge naamgeving van de codes te harmoniseren.

 • Artikelnummers met het woord [Vervallen] zijn verwijderd uit deze code, voor zover dat geen invloed had op de opeenvolging van artikelnummers.

De Tarievencode gas is alleen voor zover het de bovengenoemde punten betreft geen zuivere herhaling van de eerder vastgestelde code en dit besluit kan op deze punten op rechtsgevolg zijn gericht. Om deze reden is een rechtsmiddelenclausule opgenomen.

ACM heeft het ontwerp van het besluit tot vaststelling van de Tarievencode gas gepubliceerd in de Staatscourant en aan de gezamenlijke netbeheerders en representatieve organisaties van partijen op de elektriciteits- en gasmarkt gezonden. ACM heeft belanghebbenden in de gelegenheid gesteld binnen twaalf weken hun zienswijzen op het ontwerp kenbaar te maken.

ACM heeft een zienswijze ontvangen van VEMW. VEMW noemt dat de tot nu toe door ACM gepubliceerde geconsolideerde versie van deze code voetnoten bevatte. In deze voetnoten is per artikel te lezen bij welk ACM-besluit het artikel is gewijzigd of in de code is opgenomen. VEMW zou deze voetnoten graag ook zien terugkomen in dit besluit. ACM stelt vast dat de voetnoten niet behoren tot de codetekst zoals die door ACM in het verleden is vastgesteld. Daarom kunnen deze voetnoten niet aan dit besluit worden toegevoegd. Door het plaatsen van de codes op wetten.overheid.nl zal die website al deze informatie voor toekomstige codewijzigingen verstrekken. Voor de codewijzigingen vóór 1 januari 2016 kunnen geïnteresseerden de laatst door ACM zelf bijgehouden geconsolideerde codeteksten met de voetnoten bij ACM opvragen.

ACM heeft geen andere zienswijzen op dit ontwerpbesluit ontvangen.

’s-Gravenhage, 21 april 2016

De Autoriteit Consument en Markt, namens deze: F.J.H. Don bestuurslid


X Noot
1

Meters en aansluitingen worden buiten beschouwing gelaten, omdat deze tot het vrije domein behoren.

X Noot
2

DTe, Regulatorische Accountingregels voor Regionale Netbeheerders Gas, oktober 2004. nummer: 101763/11.

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl