Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 21 april 2016, kenmerk ACM/DE/2016/202154, houdende de vaststelling van de voorwaarden als bedoeld in artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998 (Gebiedsindelingscode elektriciteit)

De Autoriteit Consument en Markt,

Gelet op artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998;

Besluit:

1 ALGEMENE BEPALINGEN

1.1 Werkingssfeer en definities

1.1.1

Deze code bevat de gebiedsindeling van de netbeheerders, zoals bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel d, van de Elektriciteitswet 1998.

1.1.2

Uiterlijk op 1 juli van elk oneven jaar dienen de gezamenlijke netbeheerders, uitgaande van de situatie op 31 december van voorgaand jaar, een voorstel tot actualisering van de gebiedsindeling in bij de Autoriteit Consument en Markt.

1.1.3

De in deze code genoemde grenzen zijn globale aanduidingen. De bij de melding van de aanwijzing tot netbeheerder conform artikel 12 van de Elektriciteitswet 1998 aangegeven grenzen voor het gebied zijn bepalend.

2 HET LANDELIJK HOOGSPANNINGSNET

2.1 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet

2.1.1

Het landelijk hoogspanningsnet wordt beheerd door: TenneT TSO B.V., gevestigd te Arnhem, met dien verstande dat voor de met CBL belaste 150 kV netten geldt dat het beheer geschiedt voor zover dat en op een wijze die in overeenstemming is met de rechten van derden die voortvloeien uit een overeenkomst met betrekking tot dat net ex artikel VIA van de wet van 23 november 2006 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer.

2.2 De gebiedsaanduiding van het landelijk hoogspanningsnet

2.2.1

Het gebied van de in 2.1 genoemde netbeheerder kan worden aangeduid met de in onderstaande tabel genoemde grenzen:

Netbeheerder

Spannings-niveau(s) [kV]

Netlengte per spanningsniveau [km]

Gebiedsomschrijving

TenneT

110

150

220

380

2084

3622

653

2032

Heel Nederland met inachtneming van de afwijkingen genoemd in 2.2.2.

2.2.2

In afwijking van 2.2.1 gelden voor de in 2.1.1 bedoelde met CBL belaste 150 kV netten de volgende netbeheerders en gebieden:

Netbeheerder

Spanningsniveau(s) [kV]

Netlengte per spanningsniveau [km]

Gebiedsomschrijving

Liander

150

551

De provincie Flevoland, met uitzondering van de verbindingen Zeewolde – Bunschoten en Pampus – ’s-Graveland, en met de verbindingen Lelystad – Hattem en Lelystad – Harderwijk.

In de provincie Gelderland de stations Hattem en Harderwijk en de verbindingen Hattem – De Grift en Harderwijk – Ede.

Stedin Netbeheer

150

391

De provincie Utrecht

In de provincie Zuid-Holland, uitsluitend de volgende verbindingen: tussen Rotterdam Waalhaven en Maasvlakte, tussen Dordrecht Merwedehaven en Dordrecht Zuid, tussen Alblasserdam en Arkel, uitgezonderd de eerste 7 vakwerkmasten.

3 HET REGIONALE HOOGSPANNINGSNET

3.1 De netbeheerders van het regionale hoogspanningsnet

3.1.1

Het regionale hoogspanningsnet wordt beheerd door de volgende netbeheerders:

 • a. DELTA Netwerkbedrijf B.V., gevestigd te Middelburg,

 • b. Enexis B.V., gevestigd te Rosmalen,

 • c. Liander N.V., gevestigd te Arnhem,

 • d. Stedin Netbeheer B.V., gevestigd te Rotterdam.

3.2 De gebiedsaanduidingen van het regionale hoogspanningsnet

3.2.1

De gebieden van de in 3.1 genoemde netbeheerders kunnen worden aangeduid met de in de onderstaande tabel genoemde grenzen:

Netbeheerder

Spanningsniveau(s) [kV]

Netlengte per spanningsniveau [km]

Gebiedsomschrijving

Delta Netwerkbedrijf

50

244

De provincie Zeeland

Enexis

50

56

De provincies Noord-Brabant en Limburg

Liander

50

2283

De provincies Gelderland, Noord-Holland en in de provincie Zuid-Holland uitsluitend de gemeenten Alphen a/d Rijn, Boskoop, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teijlingen, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar, de voormalige gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle en de gemeente Zoeterwoude

Stedin Netbeheer

50

66

936

in aanleg

De provincie Utrecht en Zuid-Holland, met uitzondering van de gebieden in de provincie Zuid-Holland, genoemd bij Liander.

4 HET MIDDEN- EN LAAGSPANNINGSNET

4.1 De netbeheerders van het midden- en laagspanningsnet

4.1.1

Het midden- en laagspanningsnet wordt beheerd door de volgende netbeheerders:

 • a. Cogas Infra en Beheer B.V., gevestigd te Almelo,

 • b. DELTA Netwerkbedrijf B.V., gevestigd te Middelburg,

 • c. Endinet Regio Eindhoven B.V., gevestigd te Eindhoven,

 • d. Enexis B.V., gevestigd te Rosmalen,

 • e. Liander N.V., gevestigd te Arnhem,

 • f. RENDO Netbeheer B.V., gevestigd te Hoogeveen,

 • g. Stedin Netbeheer B.V., gevestigd te Rotterdam,

 • h. Westland Infra B.V., gevestigd te Poeldijk.

4.2 De gebiedsaanduidingen van het midden- en laagspanningsnet

4.2.1

De gebieden van de in 4.1 genoemde netbeheerders kunnen worden aangeduid met in de onderstaande tabel genoemde grenzen:

Netbeheerder

Spannings-niveau(s) [kV]

Netlengte per spannings-niveau [km]

Gebiedsomschrijving

Cogas Infra en Beheer

0,4

10

903

395

In de provincie Overijssel, uitsluitend de gemeenten Almelo, Oldenzaal en de voormalige gemeente Goor.

Delta Netwerkbedrijf

0,4

10

20

5146

4036

21

De provincie Zeeland.

Endinet

0,4

10

1322

807

De gemeente Eindhoven met uitzondering van:

een gebied dat in het verleden tot de gemeente Veldhoven behoorde,

de gebieden van de (deels voormalige) Philips-terreinen A, B, E, O, R, S, T en V.

De gemeente Veldhoven, uitsluitend de VINEX-wijk Meerhoven

Enexis

0,4

3

10

711

4

352

In de provincie Friesland, uitsluitend de gemeente Leeuwarden.

0,4

3

10

20

27207

1456

16296

925

De provincies Groningen, Drenthe, Overijssel met uitzondering van de gebieden genoemd bij Cogas Infra & Beheer en RENDO Netbeheer, waarbij voor de gemeente Hoogeveen de gemeentegrens van voor 1998 geldt.

In de provincie Flevoland de Noordoostpolder.

0,4

10

20

30

35674

24319

50

33

De provincie Noord-Brabant met uitzondering van het gebied zoals genoemd bij Endinet.

De provincie Limburg met uitzondering van de gemeente Weert maar met inbegrip van het gebied van de voormalige gemeente Stramproy.

Liander

0,4

3

10

20

26758

145

22250

636

De provincie Friesland met uitzondering van de gemeente Leeuwarden.

De provincie Flevoland met uitzondering van de Noordoostpolder.

De provincie Gelderland.

In de provincie Utrecht, uitsluitend in de gemeente Amersfoort de wijken Vinkenhoef en Palestina en in de gemeente Veenendaal de wijken Veenendaal-Oost en De Batterijen (in het verleden behorend tot de provincie Gelderland).

0,4

3

6

10

20

17624

224

180

9836

21

De provincie Noord-Holland met uitzondering van de gemeente Heemstede.

0,4

10

20

3686

2323

26

In de provincie Zuid-Holland, uitsluitend de gemeenten Alphen a/d Rijn, Boskoop, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teijlingen, Voorschoten, Wassenaar, de voormalige gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle en de gemeente Zoeterwoude.

Rendo Netbeheer

0,4

10

631

298

In de provincie Drenthe, uitsluitend de gemeente Hoogeveen, waarbij de gemeentegrens van voor 1998 geldt.

In de provincie Overijssel in de gemeente Steenwijkerland de kernen Steenwijk, Tuk en Zuidveen.

Stedin Netbeheer

0,4

10

8846

4889

De provincie Utrecht, met uitzondering van de gebieden genoemd bij Liander.

0,4

10

184

65

In de provincie Noord-Holland, uitsluitend de gemeente Heemstede.

0,4

3

6

10

13

23

25

15930

32

1

5510

3667

789

1366

De provincie Zuid-Holland, met uitzondering van de gebieden genoemd bij Liander en Westland Infra Netbeheer.

0,4

3

10

492

40

263

In de provincie Limburg, uitsluitend de gemeente Weert met uitzondering van het gebied van de voormalige gemeente Stramproy.

Westland Infra Netbeheer

0,4

10

20

25

1552

493

563

138

In de provincie Zuid-Holland, uitsluitend de gemeenten Midden-Delfland, en Westland.

5 SLOTBEPALINGEN

5.1

De Gebiedsindeling Elektriciteit, zoals vastgesteld bij besluit van 12 november 1999 en nadien diverse malen gewijzigd, wordt ingetrokken.

5.2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het is geplaatst.

5.3

Dit besluit wordt aangehaald als: Gebiedsindelingscode elektriciteit.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 april 2016

De Autoriteit Consument en Markt, namens deze: F.J.H. Don bestuurslid

Een belanghebbende die zich met dit besluit niet kan verenigen, kan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt bezwaar maken bij de Autoriteit Consument en Markt. Het postadres is: Autoriteit Consument en Markt, Directie Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht bevatten. Verder moet het bezwaarschrift de gronden van het bezwaar bevatten. In het bezwaarschrift kan de indiener op grond van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

TOELICHTING

I. Aanleiding

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt regelgeving vast voor de energiemarkt. Voor deze regelgeving wordt ook wel het begrip ‘codes’ gebruikt. De codes houden tariefstructuren of voorwaarden in. Er zijn drieëntwintig codes. De codes zijn nog niet op wetten.overheid.nl geplaatst. Om ervoor te zorgen dat dit alsnog gebeurt, stelt ACM eenmalig – onder intrekking van de eerdere codebesluiten – de volledige tekst van de codes opnieuw bij besluit vast. ACM beoogt hiermee op juridisch bindende wijze de volledige en precieze tekst van de codes vast te leggen. De codes zelf blijven inhoudelijk ongewijzigd.

Verder past ACM haar werkwijze bij de bekendmaking van codes aan. ACM maakt de besluiten waarbij de codes opnieuw worden vastgesteld bekend door plaatsing van de volledige tekst daarvan in de Staatscourant. ACM zal toekomstige wijzigingen in de codes op eenzelfde wijze bekendmaken waardoor de wijzigingen zullen worden doorgevoerd op wetten.overheid.nl. De gebruiker van deze website zal daardoor steeds een actuele versie van de geldende codes kunnen raadplegen.

II. Totstandkoming Gebiedsindelingscode elektriciteit

De Gebiedsindeling Elektriciteit is bij besluit van 12 november 1999 vastgesteld en sindsdien meerdere malen gewijzigd. De volledige tekst van deze code waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, wordt nu eenmalig opnieuw vastgesteld met de Gebiedsindelingscode elektriciteit. ACM heeft de tekst van deze nieuwe code met de grootst mogelijk zorgvuldigheid samengesteld. Zij heeft in overleg met Netbeheer Nederland en Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) de verschillende in omloop zijnde geconsolideerde versies met elkaar vergeleken. Spelling en interpunctie van de code zijn waar nodig gecorrigeerd. Ten opzichte van de eerder vastgestelde Gebiedsindeling Elektriciteit zijn daarnaast de volgende redactionele verbeteringen en niet-inhoudelijke wijzigingen aangebracht:

 • In artikel 1.1.1 en 11.3 is "deze regeling" vervangen door: deze code.

 • Artikelnummers met het woord [Vervallen] zijn verwijderd uit deze code, voor zover dat geen invloed had op de opeenvolging van artikelnummers.

 • Tussenkop 6 is vernummerd naar 5.

 • Toegevoegd is artikel 5.1, waarin de Gebiedsindeling Elektriciteit wordt ingetrokken.

 • Toegevoegd is artikel 5.2, waarin vermeld wordt wanneer deze code in werking treedt.

 • Toegevoegd is artikel 5.3 waarin de citeertitel wordt gedefinieerd. Deze citeertitel is aangepast en geharmoniseerd om op wetten.nl duidelijk te maken dat het een code betreft.

De Gebiedsindelingscode elektriciteit is alleen voor zover het de bovengenoemde punten betreft geen zuivere herhaling van de eerder vastgestelde code en dit besluit kan op deze punten op rechtsgevolg zijn gericht. Om deze reden is een rechtsmiddelenclausule opgenomen.

ACM heeft het ontwerp van het besluit tot vaststelling van de Gebiedsindelingscode elektriciteit gepubliceerd in de Staatscourant en aan de gezamenlijke netbeheerders en representatieve organisaties van partijen op de elektriciteits- en gasmarkt gezonden. ACM heeft belanghebbenden in de gelegenheid gesteld binnen twaalf weken hun zienswijzen op het ontwerp kenbaar te maken.

ACM heeft een zienswijze ontvangen van VEMW. ACM reageert hierop als volgt:

 • VEMW noemt dat de tot nu toe door ACM gepubliceerde geconsolideerde versie van deze code voetnoten bevatte. In deze voetnoten is per artikel te lezen bij welk ACM-besluit het artikel is gewijzigd of in de code is opgenomen. VEMW zou deze voetnoten graag ook zien terugkomen in dit besluit. ACM stelt vast dat de voetnoten niet behoren tot de codetekst zoals die door ACM in het verleden is vastgesteld. Daarom kunnen deze voetnoten niet aan dit besluit worden toegevoegd. Door het plaatsen van de codes op wetten.overheid.nl zal die website al deze informatie voor toekomstige codewijzigingen verstrekken. Voor de codewijzigingen vóór 1 januari 2016 kunnen geïnteresseerden de laatst door ACM zelf bijgehouden geconsolideerde codeteksten met de voetnoten bij ACM opvragen.

ACM heeft geen andere zienswijzen op dit ontwerpbesluit ontvangen.

’s-Gravenhage, 21 april 2016

De Autoriteit Consument en Markt, namens deze: F.J.H. Don bestuurslid

Naar boven