Vaststelling Wijzigingsplan 3e tennisbaan Uitlegger 4

Logo Vlieland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland maken op grond van artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening bekend dat het wijzigingsplan voor de 3e tennisbaan is vastgesteld.

inhoud wijzigingsplan:

Het mogelijk maken van een 3e tennisbaan aansluitend aan de 2 bestaande tennisbanen op het perceel Uitlegger 4 te Vlieland.

Waar kunt u het plan inzien

U kunt met ingang van 25 april 2016 het vaststellingsbesluit en de bijbehorende stukken inzien tijdens openingstijden van het gemeentehuis bij de afdeling ruimtelijke ordening/bouw- en woningtoezicht. Het digitale plan is te raadplegen op de gemeentelijke website

De bronbestanden zijn beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl . Het plannummer is NLIMRO.0096.20151354-VA01

Op het ontwerpplan zijn geen zienswijzen ingediend.

Als u belanghebbende bent en ook kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend, kunt u beroep instellen.

Het beroepschrift moet bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, ondertekening en de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht.

Het beroepschrift richt u aan Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Inwerkingtreding

De dag na die waarop de beroepstermijn afloopt treedt het wijzigingsplan in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Dan treedt het besluit niet in werking totdat op dat verzoek is beslist.

Naar boven