Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HulstStaatscourant 2016, 20947OverigToepassing coördinatieregeling Aldi-vestiging zuidoostzijde van het Stationsplein te Hulst

Logo Hulst

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat de gemeenteraad op 14 april 2016 heeft besloten de gemeentelijke coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening toe te passen.

 

De regeling is van toepassing op de voorbereiding en bekendmaking van de bestemmingsplanherziening en de overige benodigde besluiten ten van het project nieuwe Aldi-vestiging aan de zuidoostzijde van het Stationsplein te Hulst.

 

De Wet ruimtelijke ordening maakt het mogelijk dat gemeenten efficiënter en sneller kunnen besluiten over ruimtelijke projecten via toepassing van de coördinatieregeling zoals bepaald in afdeling 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening. Door het toepassen van de coördinatieregeling worden de aanvraag omgevingsvergunning en het ontwerpbestemmingsplan gezamenlijk voorbereid en bekendgemaakt. Dit heeft tot gevolg dat er één gecombineerde procedure kan worden doorlopen in plaats van verschillende procedures.

 

Tegen dit coördinatiebesluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Dit is bepaald in artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht en de daarbij behorende bijlage. De mogelijkheid om beroep in te stellen is wel aanwezig nadat de betrokken besluiten gelijktijdig bekend zijn gemaakt. In dat geval worden die besluiten voor de mogelijkheid van beroep als één besluit aangemerkt, zoals bepaald in artikel 8.3, eerste lid onder b van de Wet ruimtelijke ordening.

 

Voor meer informatie over deze publicatie kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen en Werken, tel.: 14 0114.

 

Hulst, 20 april 2016

Burgemeester en wethouders van Hulst

De burgemeester, J.F. Mulder

De secretaris, S. ter Wal