Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AalsmeerStaatscourant 2016, 2081Ruimtelijke plannen

Terinzageligging ontwerpplan“Schinkelpolder, derde wijziging”

Logo Aalsmeer

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat in de periode van 15 januari 2016 tot en met 25 februari 2016 voor een ieder ter inzage ligt:

-het ontwerp van het wijzigingsplan “Schinkelpolder, derde wijziging” met de daarop betrekking hebbende stukken.

Het plangebied heeft betrekking op de bedrijfsgronden aan de Rietwijkeroordweg33 te Aalsmeer.

Doelstelling

Het doel van de bestemmingswijziging is om de vestiging van een ‘agrarisch aanverwant bedrijf’ aan de Rietwijkeroordweg 33 mogelijk te maken. Op het plangebied rust thans de bestemming “Agrarisch - Tuinbouw” (A-TB) volgens welke de uitoefening van een ‘agrarisch aanverwant bedrijf’ niet mogelijk is.

Burgemeester en wethouders geven daarvoor toepassing aan de wijzigingsbevoegdheid als vervat in artikel 3.7.1 van de regels van het bestemmingsplan “Schinkelpolder”.

Inzien ontwerp bestemmingsplan

Het ontwerp van het wijzigingsplan, bestaande uit een toelichting, regels en een verbeelding (plankaart), ligt met ingang van vrijdag 15 januari 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage.

Het wijzigingsplan is digitaal beschikbaar gesteld via:

  • -

    de landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op identificatiecode: NL.IMRO.0358.BPSchinkelpolwijz3-OW01;

  • -

    de gemeentelijke voorziening, rechtstreeks via http://0358.ropubliceer.nl, of via de website www.aalsmeer.nl.

U kunt er ook voor kiezen om de papieren stukken in te zien. Deze stukken liggen gedurende bovengenoemde periode ter inzage bij de balie Burgerzaken op het raadhuis van Aalsmeer aan het Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de centrale balie open van 8.30 uur tot 20.00 uur.

De papieren stukken liggen tevens ter inzage bij de balie Bouwen op het raadhuis aan de Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. U kan zich melden bij de centrale balie. De openingstijden van deze balie zijn: maandag tot en met woensdag 8.30-15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, en vrijdag 8.30-12.30 uur.

Degene die buiten de genoemde openingstijden inzage wil hebben in het plan, kan daarvoor contact opnemen via het algemene telefoonnummer 0297-387575.

Zienswijzen indienen

Gedurende de bovengenoemde genoemde termijn van terinzageligging kan een ieder een zienswijze naar voren brengen over het ontwerp van het wijzigingsplan. Het indienen van een zienswijze kan naar keuze schriftelijk en/of mondeling.

Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer) onder vermelding van “zienswijze ontwerpplan Schinkelpolder, eerste wijziging”.

Voor het mondeling indienen van een zienswijze kunt u tijdens werkdagen telefonisch (op nummer 0297-387575) een afspraak maken tot drie werkdagen vóór de afloop van de termijn van terinzageligging. Deze termijn loopt tot en met 25 februari 2016.