Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KorendijkStaatscourant 2016, 2075Ruimtelijke plannen

Wet ruimtelijke ordening

Logo Korendijk

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan voor het perceel Voorstraat 1 - Beatrixstraat te Piershil ter inzage

Burgemeester en wethouders van Korendijk maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 18 januari 2016, gedurende zes weken voor en ieder het ontwerpbestemmingsplan ‘Voorstraat 1 Piershil’ ter inzage ligt.

Het plan

Het ontwerpbestemmingsplan maakt het mogelijk om op een deel van het perceel Voorstraat 1 doorlopend tot aan Beatrixstraat in Piershil een fitnesscentrum, fysiopraktijk en kantoor te realiseren.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Voorstraat 1 Piershil’ als vervat in GML-bestand NL.IMRO.0588.BPKA13hp0115-ON01, bestaande uit een toelichting met de daarbij behorende stukken, regels en een verbeelding (plankaart), ligt met ingang van 18januari 2016 tot en met 28februari 2016 tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis, Voorstraat 31 in Piershil. Het ontwerpbestemmingsplan is tevens digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Een link naar deze website en het plan is te vinden op de gemeentelijk website www.korendijk.nl. onder de rubriek Visie en beleid en de subrubriek Bestemmingsplannen in procedure.

Indienen van zienswijzen

Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad van Korendijk, Postbus 3708, 3265 ZG Piershil, onder vermelding van zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Voorstraat 1 Piershil’ Voor het mondeling indienen van een zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Dienstverlening, bereikbaar op telefoonnummer 0186-697777. Zienswijzen die per email ingediend worden, zullen niet in behandeling worden genomen.

Piershil, 15 januari 2016