Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2016, 20661Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 15 april 2015, nr. WJZ/16006190, houdende wijziging Regeling gebruik en installatie EU-meetinstrumenten, Regeling erkende keurders meetinstrumenten, Regeling metrologische merktekens en Regeling meetreservoirs, vloeistofhoogtemeters en discontinue brandstofmeters

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 11, eerste lid, van de Metrologiewet;

Gelet op de artikelen 8, 11, 14, 21 en 22 van het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling gebruik en installatie EU-meetinstrumenten wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘artikel 4, onderdeel a, van het Meetinstrumentenbesluit I’ vervangen door: artikel 5, onderdeel a, van het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers.

2. In onderdeel b wordt ‘artikel 4, onderdeel a, van het Meetinstrumentenbesluit I’ vervangen door: artikel 5, onderdeel a, van het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers.

3. In onderdeel c wordt ‘artikel 4, onderdeel b, van het Meetinstrumentenbesluit I’ vervangen door: artikel 5, onderdeel b, van het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers.

4. In onderdeel d wordt ‘artikel 4, onderdeel c, van het Meetinstrumentenbesluit I’ vervangen door: artikel 5, onderdeel d, van het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers.

5. In onderdeel e wordt ‘artikel 4, onderdeel d, van het Meetinstrumentenbesluit I’ vervangen door: artikel 5, onderdeel e, van het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers.

6. In onderdeel f wordt ‘artikel 4, onderdeel e, van het Meetinstrumentenbesluit I’ vervangen door: artikel 5, onderdeel f, van het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers.

7. In onderdeel g wordt ‘artikel 4, onderdeel f, van het Meetinstrumentenbesluit I’ vervangend door: artikel 5, onderdeel g, van het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers.

8. Onderdeel h komt te luiden:

h. thermische energiemeter:

een in artikel 5, onderdeel c, van het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers bedoelde thermische energiemeter.

B

De aanhef van artikel 2 komt te luiden:

Meetinstrumenten als bedoeld in artikel 5 van het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers en niet-automatische weegwerktuigen als bedoeld in artikel 6 van het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers voldoen na ingebruikneming aan de volgende voorschriften:.

C

In artikel 3 wordt ‘artikel 4 van het Meetinstrumentenbesluit I’ vervangen door: artikel 5 van het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers.

D

Artikel 4 komt te luiden:

Artikel 4

  • 1. Niet-automatische weegwerktuigen als bedoeld in artikel 6 van het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers voldoen na ingebruikneming aan de essentiële eisen van bijlage I van de richtlijn niet-automatische weegwerktuigen.

  • 2. Artikel 6, tweede lid, van het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers is van toepassing.

E

In artikel 6 wordt ‘bijlage MI-002’ vervangen door: bijlage IV.

F

In artikel 7 wordt ‘bijlage MI-003’ telkens vervangen door: bijlage V.

G

In artikel 8, tweede lid, wordt ‘Bijlage F’ vervangen door: Bijlage II, module F.

H

Artikel 8a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘Warmtemeters’ vervangen door: Thermische energiemeters, en wordt ‘bijlage MI-004’ vervangen door: bijlage VI.

2. In het tweede lid wordt ‘warmtemeter’ telkens vervangen door: thermische energiemeter.

3. In het derde lid wordt ‘warmtemeters’ vervangen door: thermische energiemeters en wordt ‘bijlage MI-004’ vervangen door: bijlage VI.

I

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘bijlage MI-005’ vervangen door: bijlage VII.

2. In het tweede lid, onderdeel c, wordt ‘beoordelingsprocedurebijlage B of beoordelingsprocedurebijlage G’ vervangen door: bijlage II, module B of module G, en wordt ‘artikel 10 van het Meetinstrumentenbesluit II’ vervangen door: artikel 13, eerste lid, van het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers.

J

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt ‘artikel 2, onderdeel d, onder 1°, van het Meetinstrumentenbesluit I’ vervangen door: artikel 2, onderdeel e, onder 1°, van het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers en wordt ‘bijlage MI-006’ vervangen door: bijlage VIII.

2. In onderdeel b vervalt de zinsnede ’ richtlijn 75/106/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 december 1974 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake het voorverpakken naar volume van bepaalde vloeistoffen in voorverpakkingen met bepaalde inhoud (PbEG L 42) en’.

K

In artikel 11, aanhef, wordt ‘artikel 2, onderdeel d, onder 2°, van het Meetinstrumentenbesluit I’ vervangen door: artikel 2, onderdeel e, onder 2°, van het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers en wordt ‘bijlage MI-006’ vervangen door: bijlage VIII.

L

In artikel 12, aanhef, wordt ‘artikel 2, onderdeel d, onder 3°, van het Meetinstrumentenbesluit I’ vervangen door: artikel 2, onderdeel e, onder 3°, van het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers en wordt ‘bijlage MI-006’ vervangen door: bijlage VIII.

M

In artikel 13 wordt ‘artikel 2, onderdeel d, onder 4°, van het Meetinstrumentenbesluit I’ vervangen door: artikel 2, onderdeel e, onder 4°, van het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers en wordt ‘bijlage MI-006’ vervangen door: bijlage VIII.

N

In artikel 14 wordt ‘artikel 2, onderdeel d, onder 5°, van het Meetinstrumentenbesluit I’ vervangen door: artikel 2, onderdeel e, onder 5°, van het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers en wordt ‘bijlage MI-006’ vervangen door: bijlage VIII.

O

In artikel 15 wordt ‘bijlage MI-006’ telkens vervangen door: bijlage VIII.

P

Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt ‘bijlage MI-007’ vervangen door: bijlage IX.

2. In het derde lid, onder c, wordt ‘beoordelingsprocedurebijlage B’ vervangen door: bijlage II, module B.

3. In het vierde lid, onder a, c en e, wordt ‘overeenstemmingsbeoordeling’ vervangen door: conformiteitsbeoordeling.

Q

In artikel 17 wordt ‘bijlage MI-009’ vervangen door: bijlage XI.

R

Paragraaf 5 vervalt.

S

Voor artikel 22 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 21a

Deze regeling berust op de artikelen 11 en 14, derde lid, van het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers.

ARTIKEL II

De Regeling erkende keurders meetinstrumenten wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel b, komt te luiden:

b. keuring:

conformiteitsbeoordeling van in gebruik genomen meetinstrumenten als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers.

B

In artikel 2, tweede lid, onder b, wordt ‘artikel 9 van het Meetinstrumentenbesluit I of artikel 8 van het Meetinstrumentenbesluit II’ vervangen door: artikel 11 van het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers.

ARTIKEL III

De Regeling metrologische merktekens wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, aanhef, wordt ‘artikel 20, eerste lid, van het Meetinstrumentenbesluit I en artikel 19, eerste lid, van het Meetinstrumentenbesluit II’ vervangen door: artikel 22, eerste lid, van het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers.

B

In artikel 2 wordt ‘artikel 18, eerste lid, van het Meetinstrumentenbesluit II’ vervangen door: artikel 21, eerste lid, van het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers.

C

In artikel 3a wordt: artikel 20, eerste lid, van het Meetinstrumentenbesluit I en artikel 19, eerste lid, van het Meetinstrumentenbesluit II’ vervangen door: artikel 22, eerste lid, van het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers.

D

Na artikel 4 wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 4a

Deze regeling berust op de artikelen 21 en 22 van het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers.

ARTIKEL IV

De Regeling meetreservoirs, vloeistofhoogtemeters en discontinue brandstofmeters wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 1, onder a, 19, eerste lid, onder a, 20, 53, 72, 101, eerste lid, en 102, eerste lid, wordt ‘overeenstemmingsbeoordeling’ telkens vervangen door: conformiteitsbeoordeling.

B

In artikel 1, onder f, wordt ‘artikel 18 van het Meetinstrumentenbesluit II’ vervangen door: artikel 21 van het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers.

C

In artikel 73, eerste lid, wordt ‘bijlage B’ vervangen door: bijlage 2, module B, en wordt ‘bijlage G’ vervangen door: bijlage 2, module G.

D

Na artikel 104 wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 104a

Deze regeling berust op de artikelen 8, 11 en 14, eerste en derde lid, van het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers.

ARTIKEL V

Gasmeters, volumeherleidingsinstrumenten, kilowattuurmeters, vloeistofmeetinstallaties, automatische weeginstrumenten, taxameters, multidimensionale meetinstrumenten en warmtemeters die onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze regeling rechtmatig worden gebruikt, worden geacht te voldoen aan de Regeling gebruik en installatie EU-meetinstrumenten.

ARTIKEL VI

Deze regeling treedt in werking met ingang van 20 april 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 april 2016

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

TOELICHTING

I. ALGEMEEN

Deze wijzigingsregeling bevat technische aanpassingen in de Regeling gebruik en installatie EU-meetinstrumenten, de Regeling erkende keurders meetinstrumenten, de Regeling metrologische merktekens en de Regeling meetreservoirs, vloeistofhoogtemeters en discontinue brandstofmeters die noodzakelijk zijn naar aanleiding van het wijzigen en samenvoegen van de besluiten waarop zij gebaseerd zijn of waarnaar zij verwijzen: het Meetinstrumentenbesluit I en het Meetinstrumentenbesluit II tot het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers. Met deze aanpassingen worden verwijzingen in de regelingen naar bepaalde artikelen in het Meetinstrumentenbesluit I of het Meetinstrumentenbesluit II vervangen door verwijzingen naar gelijkluidende, maar anders genummerde, artikelen (of onderdelen daarvan) in het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers. Verder worden verwijzingen naar bijlagen van de Europese richtlijnen inzake meetinstrumenten en niet-automatische weegwerktuigen geactualiseerd. Er is in deze wijzigingsregeling geen sprake van inhoudelijke wijzigingen zoals wijzigingen in de eisen die worden gesteld aan meetinstrumenten of marktdeelnemers.

Die wijziging en samenvoeging van het Meetinstrumentenbesluit I en het Meetinstrumentenbesluit II tot het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers strekt tot onder meer tot implementatie van twee Europese richtlijnen: richtlijn 2014/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van niet-automatische weegwerktuigen (PbEU L 96) (hierna: richtlijn niet-automatische weegwerktuigen) en richtlijn 2014/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van meetinstrumenten (PbEU L 96) (hierna: richtlijn meetinstrumenten). Deze richtlijnen zijn onderdeel van het zogenaamde stroomlijningspakket, dat negen Europese richtlijnen herschikt in overeenstemming met de nieuwe terminologie van het Verdrag van Lissabon en met de referentiebepalingen uit Besluit nr. 768/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verhandelen van producten en tot intrekking van Besluit nr. 93/465/EEG van de Raad.

Naar aanleiding van deze nieuwe richtlijnen is de Metrologiewet aangepast en zijn het Meetinstrumentenbesluit I en het Meetinstrumentenbesluit II gewijzigd en samengevoegd tot het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers.

De Regeling gebruik en installatie EU-meetinstrumenten bevat eisen voor het gebruik van in de Europese richtlijnen opgenomen en in het Meetinstrumentenbesluit I en het Meetinstrumentenbesluit II geregelde meetinstrumenten en enkele voorschriften inzake de installatie van die instrumenten. In de regeling wordt voor de gebruiksfase verwezen naar bijlagen van deze richtlijnen of naar bepalingen in de Meetinstrumentenbesluiten. Deze verwijzingen worden aangepast omdat de aanduiding van die bijlagen en bepalingen zijn aangepast.

Omdat richtlijn 75/106/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 december 1974 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake het voorverpakken naar volume van bepaalde vloeistoffen in voorverpakkingen met bepaalde inhoud (PbEG L 42) is komen te vervallen, vervalt ook de desbetreffende verwijzing in de Regeling gebruik en installatie EU-meetinstrumenten (Artikel I, onderdeel J).

In paragraaf 5 van de Regeling gebruik en installatie EU-meetinstrumenten zijn specifieke bepalingen opgenomen inzake korenschalen, alcoholmeters en areometers voor alcohol. Voor deze meetinstrumenten was een specifieke meettaak in het Meetinstrumentenbesluit II opgenomen en werden eisen gesteld aan het gebruik. Daarbij werd verwezen naar de kaderrichtlijn en de bijbehorende bijzondere richtlijn. Deze richtlijnen zijn vervallen met richtlijn 2011/17/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 houdende intrekking van diverse richtlijnen inzake metrologie. In het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers komen deze bepalingen daarom ook niet meer terug. Derhalve kunnen de bepalingen in deze regeling ook komen te vervallen (Artikel I, onderdeel R).

Verder is een overgangsbepaling opgenomen voor de meetinstrumenten uit de Regeling gebruik en installatie EU-meetinstrumenten die worden gebruikt onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wijzigingsregeling en die aan de bijlagen bij de oude richtlijn meetinstrumenten voldeden. Deze mogen nog steeds worden gebruikt (Artikel V). De inhoud van de bijlagen is niet gewijzigd, alleen de aanduiding.

Ook in de Regeling erkende keurders meetinstrumenten en in de Regeling metrologische merktekens worden enkele verwijzingen naar het Meetinstrumentenbesluit I en het Meetinstrumentenbesluit II vervangen door verwijzingen naar de gelijkluidende bepalingen in het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers (Artikel II, respectievelijk Artikel III). De Regeling erkende keurders meetinstrumenten heeft betrekking op de gebruiksfase. De Regeling bepaalt aan welke eisen een natuurlijk persoon of een rechtspersoon moet voldoen om een erkenning als keurder voor in gebruik genomen meetinstrumenten te krijgen en volgens welke regels een aangewezen instantie deze erkenning kan verlenen.

In de Regeling metrologische merktekens wordt een model van het merkteken vastgesteld waaruit de conformiteit aan de eisen blijkt.

In de Regeling meetreservoirs, vloeistofhoogtemeters en discontinue brandstofmeters wordt de term overeenstemmingsbeoordeling vervangen door conformiteitsbeoordeling conform de gewijzigde Metrologiewet. Verder worden verwijzingen geactualiseerd (Artikel IV).

Deze wijzigingsregeling heeft geen gevolgen voor de regeldruk.

Voor de inwerkingtreding is gekozen voor de datum van 20 april 2016 omdat dan ook het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers in werking treedt.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp