Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2016, 20614Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan IJburg blok 59

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:

 

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 30 maart 2016 het bestemmingsplan IJburg blok 59 vrijgegeven voor terinzagelegging.

 

Bestemmingsplan

Het plangebied van blok 59 ligt in het zuidoostelijk deel van IJburg, en wordt omsloten door de volgende straten: de Jan Vrijmanstraat, de Peter Martensstraat, de Nico Jessekade en de Fritz Dietrich Kahlenbergstraat. Het bestemmingsplan beoogt de kwaliteit van het stedenbouwkundig plan voor blok 59 te waarborgen.

De bebouwingsmogelijkheden worden beperkt conform de kavelpaspoorten, behorende bij het stedenbouwkundig plan voor blok 59. Deze kavelpaspoorten passen binnen de huidige bestemming Gemengd-6 van bestemmingsplan IJburg 1e fase. Het grote verschil ontstaat bij het binnenterrein: waar nu nog het hele binnenterrein bebouwd kan worden, worden er een binnenstraat en tuinen geïntroduceerd waar beperkt gebouwd kan worden. De gebruiksmogelijkheden, die nu al toegestaan zijn in het huidige bestemmingsplan, worden in het nieuwe bestemmingsplan alleen op de hoeken toegestaan.

 

Raadplegen stukken

Het bestemmingsplan IJburg blok 59 met de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 20 april 2016 gedurende een termijn van zes weken ter inzage bij Stadsdeel Oost, balie Publieksvoorlichting van het stadsdeelkantoor, Oranje-Vrijstaatplein 2 te Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 en maak een afspraak op www.oost.amsterdam.nl

Het bestemmingsplan is digitaal beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.M1310BPSTD-VG01

 

Beroep instellen

Gedurende bovengenoemde beroepstermijn kunnen belanghebbenden, ook diegenen die niet verweten kan worden geen zienswijze te hebben ingediend, beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Belanghebbenden die menen dat op grond van hun spoedeisend belang het bestemmingsplan niet in werking kan treden, hebben tevens de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 

Amsterdam, 19 april 2016

Burgemeester en Wethouders,

 

mr. A.H.P. van Gils mr. E.E. van der Laan

secretaris burgemeester