Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BorneStaatscourant 2016, 20592VerkeersbesluitenZuidelijke Randweg ter hoogte van viaduct over snelweg

Logo Borne

Nummer 16int01123

Burgemeester en wethouders van de gemeente Borne;

Overwegende:

De Zuidelijke Randweg zal een nieuwe wegverbinding vormen tussen bedrijventerrein De Veldkamp en de toe- en afrit 29 van de A1/A35 (Borne-west). De nieuwe verbinding zorgt voor een betere doorstroming van verkeer om de kern van Borne in plaats van daar doorheen, ontlast bestaande wegen en kruispunten en levert een betere ontsluiting van bedrijventerreinen Westermaat en De Veldkamp richting Almelo, Zwolle en Enschede. Bovendien fungeert de Zuidelijke Randweg als noodweg in geval van calamiteit bij Knooppunt Buren.

De planologische aspecten van de Zuidelijke Randweg zijn in het bestemmingsplan Zuidelijke Randweg opgenomen, welk bestemmingsplan inmiddels onherroepelijk is geworden.

Op grond van artikel 15, lid 1, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Op bijgaande overzichtstekening is aangegeven welke wegen de verkeersbesluiten met betrekking tot de Zuidelijke Randweg betreffen. Voor de overzichtelijkheid splitsen wij de verkeersbesluiten met betrekking tot de Zuidelijke Randweg op in drie delen:

Verkeersbesluit Zuidelijke Randweg 1 betreft het deel ter hoogte van de Kluft/Hosbekkeweg/Azelosestraat;

Verkeersbesluit Zuidelijke Randweg 2 betreft het deel ter hoogte van het viaduct over de snelweg A1;

Verkeersbesluit Zuidelijke Randweg 3 betreft het deel ter hoogte van de onderdoorgang Deldensestraat en de Steenbakkersweg.

Dit verkeersbesluit betreft Zuidelijke Randweg 2, het deel ter hoogte van het viaduct over de snelweg A1. Op bijgaande situatietekening blad 2 worden alle verkeerstekens, alsmede de Verkeers Regel Installaties, aangegeven. De verkeerstekens zonder kleur zijn al aanwezig op de bestaande wegstructuur. Hiervoor hoeft dus niet nogmaals een verkeersbesluit te worden genomen. Bij de ingekleurde verkeerstekens is een onderscheid te maken tussen verkeerstekens voor de plaatsing waarvan ingevolge artikel 12 BABW een verkeersbesluit is vereist, en verkeerstekens voor de plaatsing waarvan geen verkeersbesluit is vereist. Dit verkeersbesluit betreft alleen de verkeerstekens voor de plaatsing waarvan ingevolge artikel 12 BABW een verkeersbesluit is vereist.

Gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 worden deze maatregelen genomen om de veiligheid op de weg te verzekeren, de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen, weggebruikers en passagiers te beschermen en de weg in stand te houden en de bruikbaarheid daarvan te waarborgen.

De betreffende wegen zijn bij de gemeente Borne in beheer. Het verkeer op andere openbare wegen dan die waarop dit besluit betrekking heeft, wordt niet rechtstreeks en ingrijpend beïnvloed als gevolg van deze maatregel.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Twente.

Gelet op de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer,

hebben wij besloten tot de volgende verkeersmaatregelen in het kader van de aanleg van de Zuidelijke Randweg ter hoogte van het viaduct over de snelweg A1, allen zoals aangegeven op bijgaande situatietekening blad 2 die behoort bij en onderdeel uitmaakt van dit besluit:

Bij de aansluitingen van de Zuidelijke Randweg op de Kluft wordt de voorrang geregeld met de borden B6 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg) en B5 (voorrangskruispunt). De borden worden ondersteund met haaientanden op het wegdek, zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990;

Op de middengeleiders worden borden D2 geplaatst, om aan te geven dat bestuurders het bord voorbij dienen te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft.  

Borne, 14 april 2016

Namens burgemeester en wethouders van Borne,

de afdelingsmanager grondgebied,   

M.P. Wielinga

Mededelingen

Inzage

Het verkeersbesluit en de stukken liggen gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

Bezwaar

Als belanghebbende kunt u bezwaar indienen tegen dit verkeersbesluit.

U kunt tot uiterlijk zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 200, 7620 AE Borne.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient blijft het verkeersbesluit geldig. Wilt u dat het verkeersbesluit wordt geschorst? Dan kunt u bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel vragen om een voorlopige voorziening. U kunt uw verzoek sturen naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Let er op dat u een kopie van het bezwaarschrift meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief van de rechtbank. U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening vragen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.