Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2016, 20429OverigTer inzage wijziging watervergunning en m.e.r.-beoordelingsbesluit bemaling Lozeschorweg 2 in Hoek

Logo Waterschap Scheldestromen

 

Waterschap Scheldestromen heeft op 14 april 2016 besloten om de op 8 oktober 2014 verleende watervergunning voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van onderhoudswerken aan het spaarbekken bij de waterzuiveringslocatie aan de Lozeschorweg 2 in Hoek te wijzigen. De wijziging betreft een langere bemalingsduur waardoor de hoeveelheid te onttrekken grondwater toeneemt naar 6,4 miljoen m3.

 

M.e.r.- beoordelingsbesluit

Op basis van de m.e.r.-beoordelingsnotitie heeft het waterschap besloten dat er voor de activiteit geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld. Dit voorbereidingsbesluit is op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht niet voor bezwaar of beroep vatbaar tenzij een belanghebbende door dit besluit rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen.

 

Ter inzage

Met ingang van 18 april 2016 tot en met 29 mei 2016 liggen de watervergunning en het m.e.r.-beoordelingsbesluit gedurende de openingstijden ter inzage in het kantoor van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1 in Middelburg.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van de watervergunning een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.