Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AssenStaatscourant 2016, 20324OverigBesluiten voor het bouwen van een sluisbij het Havenkanaal (ter hoogte van Havenkade 22) in Assen

Logo Assen

Burgemeester en wethouders van Assen maken de volgende besluiten bekend:

  • Omgevingsvergunning (ex artikel 2.11 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)), onderdeel ‘bouwen’;

  • Watervergunning (ex artikel 3.1 van de Keur 2010 van het Waterschap Hunze en Aa’s).

Ontwerpbesluiten

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken hebben zes weken ter inzage gelegen; van 18 februari 2016 tot en met 30 maart 2016. Tegen de ontwerpbesluiten zijn geen zienswijzen ingediend.

Stukken inzien

Deze stukken liggen met ingang van 21 april 2016, gedurende zes weken, ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen & Ondernemen in het Stadhuis.

Inhoud

In het kader van het programma de FlorijnAs wordt Het Kanaal in het centrum van Assen weer bevaarbaar gemaakt door het verbinden van Het Kanaal met het Havenkanaal in het oosten en de Vaart in het westen. Dit project is bekend als de Tweede Fase Blauwe As, een deelproject van de FlorijnAs. Het project heeft als doel om het gebied langs Het Kanaal aantrekkelijk te maken tot een mooie, leefbare en levendige plek met een grote belevingswaarde voor de stad en haar bewoners. De heropening van de vaarweg geeft een impuls aan de levendigheid, bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit rondom Het Kanaal. 

Crisis- en herstelwet en de coördinatieregeling

De besluiten zijn ter uitvoering van de FlorijnAs. De FlorijnAs is aangemerkt als een lokaal project met nationale betekenis (artikel 2.18 en verder van de Crisis- en herstelwet). De Tweede Fase Blauwe As is een deelproject van de FlorijnAs. Hiervoor is onder de Crisis- en Herstelwet op 27 oktober 2011een structuurvisie vastgesteld. Ten aanzien van alle te nemen besluiten die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de projecten binnen de FlorijnAs geldt de gemeentelijke coördinatieregeling (paragraaf 3.6.1. van de Wet ruimtelijke ordening).

Mogelijkheden instellen beroep

De dag na aanvang van de bovengenoemde termijn van terinzagelegging, kan beroep worden ingesteld door degenen die tijdig zienswijzen bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar hebben gemaakt alsmede door belanghebbenden die aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen kenbaar te maken. Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet is op de besluiten van toepassing. Dat betekent onder meer dat de beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen en kunnen na de beroepstermijn niet meer worden aangevuld.

Ten gevolge van de planning, voortgang van alle werkzaamheden en omdat het project van nationaal belang is, besluiten wij op basis van artikel 6.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht dat de omgevingsvergunning terstond na haar bekendmaking in werking treedt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.